Start

Vad är syftet med att informera om sin avsikt att direktupphandla?

Publicerad 13 augusti 2019
Hej,

Som vi har uppfattat det behöver man inte ha någon avtalsspärr innan tilldelning av kontrakt vid direktupphandling, men att man kan ha en frivillig sådan för att undvika att någon ifrågasätter avtalet i efterhand.

Om vi förstått saken rätt så kan vi behöva betala upphandlingsskadeavgift och skadestånd till leverantörer trots att vi genomför förhandsinsynen och väntar ut avtalsspärren. Frågan är då, vad är poängen med att genomföra förhandsinsynen? Är inte själva poängen med förhandsinsynen att få det bekräftat att man kan luta sig mot ett undantag från annonseringsskyldigheten?

Christoffer

Publicerad 13 augusti 2019

Hej Christoffer,

Begränsa leverantörens möjlighet till att ansöka om överprövning av en direktupphandling
En upphandlande organisation får annonsera om sin avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling utan föregående annonsering i en registrerad annonsdatabas och tillämpa en avtalsspärr om 10 dagar från det att annonsen publicerades. Under dessa 10 dagar har eventuellt intresserade leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen. Efter det förfaller möjligheten att överpröva både upphandlingen och avtalets giltighet.

Upphandlingsskadeavgift och skadestånd
Även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt kan upphandlingen bli föremål för en ansökan om upphandlingsskadeavgift och begäran om skadestånd till skadelidande leverantörer. Detta är exempelvis fallet om det saknades förutsättningar för ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling, det vill säga vid otillåtna direktupphandlingar. Möjligen skulle storleken på en eventuell upphandlingsskadeavgift eller skadestånd – beroende på omständigheterna – kunna påverkas av om organisationen publicerat en förhandsinsyn avseende det aktuella avtalet. Det finns dock flera exempel på att domstolarna bedömt att publicering av en förhandsinsyn inte utgjort en förmildrande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsskadeavgiften. Vi känner inte till någon rättspraxis där domstolarna tagit ställning till hur publicering av en förhandsinsyn inverkar på en upphandlande organisations skadeståndsskyldighet.

Läs mer
För mer information, se inläggen Vad innebär reglerna om frivillig förhandsinsyn? och Avtalsspärr vid annonserad direktupphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering vid en direktupphandling (detta kallades tidigare för förhandsinsyn)
  • 20 kap. 3 § LOU – avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering
  • 20 kap. 11 § LOU – tidsfrist för att ansöka om överprövning av upphandling
  • 20 kap. 15 § punkten 4 LOU – det är inte möjligt att överpröva avtalets giltighet när den upphandlande organisationen har annonserat om sin avsikt att upphandla enligt 19 a kap. 9 § och har iakttagit avtalsspärren enligt 20 kap. 3 §
  • Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 5426–12, 5427–12, 5452–12 och 2737–14 – exempel där domstolarna bedömt att publicering av en förhandsinsyn inte utgjort en förmildrande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsavgift
  • 21 kap. 7 § LOU - upphandlingsskadeavgift kan åläggas med anledning av otillåten direktupphandling.
Med vänlig hälsning,

Gustav

13 augusti 2019 (Uppdaterat 28 mars 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.