Start

Förhandsinsyn: Avtalsspärr vid direktupphandling

Publicerad 13 augusti 2019
Hej,

Som vi har uppfattat det behöver man inte ha någon avtalsspärr innan tilldelning av kontrakt vid direktupphandling, men att man kan ha en frivillig sådan för att undvika att någon ifrågasätter avtalet i efterhand.

Om vi förstått saken rätt så kan vi behöva betala upphandlingsskadeavgift och skadestånd till leverantörer trots att vi genomför förhandsinsynen och väntar ut avtalsspärren. Frågan är då, vad är poängen med att genomföra förhandsinsynen? Är inte själva poängen med förhandsinsynen att få det bekräftat att man kan luta sig mot ett undantag från annonseringsskyldigheten?

Christoffer

Publicerad 13 augusti 2019

Hej Christoffer,

Begränsa leverantörens möjlighet till att ansöka om överprövning av en direktupphandling
En upphandlande myndighet myndighet får annonsera om sin avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling utan föregående annonsering i en elektroniskt databas som är allmänt tillgänglig och tillämpa en avtalsspärr om 10 dagar från det att annonsen publicerades. Under dessa 10 dagar har eventuellt intresserade leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen. Efter det förfaller den möjligheten. En korrekt genomförd förhandsinsyn innebär även att det inte längre är möjligt att överpröva giltigheten av det avtal som omfattas av förhandsinsynen när tiodagarsfristen löpt ut.

Upphandlingsskadeavgift och skadestånd
Även om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt kan upphandlingen bli föremål för en ansökan om upphandlingsskadeavgift och begäran om skadestånd till skadelidande leverantörer. Detta är exempelvis fallet om det saknades förutsättningar för ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandling, det vill säga otillåtna direktupphandlingar. Eventuellt skulle storleken på en eventuell upphandlingsskadeavgift eller skadestånd – beroende på omständigheterna – kunna påverkas av om myndigheten publicerat en förhandsinsyn avseende det aktuella avtalet. Det finns dock flera exempel på att domstolarna bedömt att publicering av en förhandsinsyn inte utgjort en förmildrande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsskadeavgiften. Vi känner inte till någon rättspraxis där domstolarna tagit ställning till hur publicering av en förhandsinsyn inverkar på en upphandlande myndighets skadeståndsskyldighet.

Läs mer
Läs även inlägget Vad innebär reglerna om frivillig förhandsinsyn? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering i en direktupphandling (detta kallades tidigare för förhandsinsyn)
  • 20 kap. 3 § LOU – avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering
  • 20 kap. 11 § LOU – tidsfrist för att ansöka om överprövning av upphandling
  • 20 kap. 15 § punkten 3 LOU – inte möjligt att överpröva avtalets giltighet vid förhandsinsyn och tillämpning av avtalsspärr
  • Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 5426–12, 5427–12, 5452–12 och 2737–14 – exempel där domstolarna bedömt att publicering av en förhandsinsyn inte utgjort en förmildrande omständighet vid fastställandet av storleken på upphandlingsavgift.
Uppdaterad: den 26 september 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

13 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.