Start

Avtalsspärr vid annonserad direktupphandling?

Enligt 20 kap, 3 §; "Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering. Vid annonsering enligt 10 kap. 5 § eller 19 a kap. 9 § får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen publicerats. Lag (2021:1110)."

Om man annonserar en direktupphandling så måste det vara en avtalsspärr vid tilldelningen?

Som jag har förstått det innan så är det frivilligt att ha en avtalsspärr vid direktupphandling, men nu i och med lagändringen så måste man ha en avtalsspärr om man annonserar en direktupphandling?

E

Publicerad 25 april 2022

Hej,

Det är en skillnad mellan att annonsera en direktupphandling för att uppsöka konkurrensen på marknaden och att publicera en annons för att informera om sin avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling. Den typ av annons som regleras i 19 a kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är den senare.

Annonsera en direktupphandling
Det finns ingen upphandlingsrättslig skyldighet att annonsera eller konkurrensutsätta en direktupphandling. En direktupphandling kan därför i sin enklaste form vara att den upphandlande organisationen tar kontakt med en leverantör och kommer överens med denne om leverans. Även om det inte finns någon upphandlingsrättslig skyldighet att konkurrensutsätta en direktupphandling så finns det heller inget hinder mot att göra det.

En direktupphandling kan, i likhet med andra upphandlingar, överprövas. En ansökan om överprövning ska ges in till förvaltningsrätten innan avtal har ingåtts. Du kan läsa mer om vilka rättsmedel som blir tillämpliga i samband med en direktupphandling i inlägget Överprövning av direktupphandling? i vår Frågeportal.

Om den upphandlande organisationen begärt in anbud från fler leverantörer, exempelvis genom en annons, ska samtliga leverantörer som lämnat anbud bli underrättade om tilldelningsbeslutet. Den underrättelsen innebär dock inte att en avtalsspärr börjar löpa.

Informera om sin avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling
En upphandlande organisation får publicera en annons och informera om sin avsikt att tilldela kontrakt genom direktupphandling. Detta kallas vanligtvis för frivillig förhandsinsyn. I ett sådant fall ska den upphandlande organisationen publicera annonsen i en registrerad annonsdatabas och tillämpa en avtalsspärr om 10 dagar från det att annonsen publicerades. Denna möjlighet fanns även enligt de tidigare bestämmelserna för direktupphandling.

Under avtalsspärren har eventuella intresserade leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av upphandlingen. Efter det att avtalsspärren löpt ut förfaller möjligheten att överpröva både upphandlingen och avtalets giltighet.

Du kan läsa mer om detta i inläggen Vad innebär reglerna om frivillig förhandsinsyn? och Vad är syftet med att informera om sin avsikt att direktupphandla? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar

  • 20 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits
  • 20 kap. 11 § LOU – tidsfrist för att ansöka om överprövning av upphandling
  • 19 a kap. 10 § andra stycket LOU - underrättelsen om tilldelning av ett kontrakt eller ramavtal vid en direktupphandling utlöser inte någon avtalsspärr enligt 20 kap. 1 §
  • 19 a kap. 9 § LOU – annons om avsikt att direktupphandla
  • 20 kap. 3 § LOU – avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering
  • 20 kap. 15 § punkten 4 LOU – om en upphandlande organisation annonserar sin avsikt och iakttar en frivillig avtalsspärr kan avtalets giltighet inte bli föremål för överprövning.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

25 april 2022 (Uppdaterat 20 februari 2023)

Jag förstår inte riktigt detta. Jag ger här ett scenario som jag önskar ett Ja eller Nej som svar.

UM genomför en direktupphandling utifrån LOU och publicerar direktupphandlingen i en upphandlingsdatabas för att få in så många anbud som möjligt. Efter sista anbudsdagen genomförs anbudsutvärdering samt fattas beslut om tilldelning. Beslut om tilldelning skickas till de leverantörer som lämnat anbud. Avtalsspärr används inte och UM tecknar avtal med tilldelad anbudsgivare dagen efter tilldelningen.
Är denna process i enlighet med LOU eller skulle UM använt sig av avtalsspärr?

Björn

13 mars 2024

Hej Björn,

Ja, situationen såsom den du beskriver i din fråga är förenlig med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det finns aldrig någon skyldighet för en upphandlande organisation att tillämpa en avtalsspärr oavsett om direktupphandlingen har skett genom att organisationen enbart vänt sig till en enda leverantör eller om de har valt att konkurrensutsätta direktupphandlingen genom att annonsera densamma.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.