Start

Överprövning av direktupphandling

Publicerad 13 augusti 2019
En direktupphandling kan, i likhet med andra upphandlingar, överprövas om den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Om en ansökan om överprövning ges in till förvaltningsrätten innan avtal ingåtts kan rätten på leverantörens yrkande fatta ett interimistiskt beslut, som innebär ett förbud mot att ingå avtal. Det interimistiska beslutet löper till dess att rätten skilt sig från målet eller dessförinnan upphäver beslutet.

Efter att ett avtal slutits kan en direktupphandling inte längre överprövas. Då finns istället en möjlighet för leverantören att ansöka om överprövning av avtals giltighet. Endast under vissa omständigheter kan ett avtals giltighet överprövas, exempelvis om direktupphandlingen egentligen ska ha annonserats. Det är exempelvis inte möjligt att överpröva ett avtals giltighet om avtalet har föregåtts av en direktupphandling vars värde understiger direktupphandlingsgränsen. Beroende på omständigheterna kan på talan av leverantören även skadestånd enligt LOU aktualiseras.

Läs mer
Läs även om direktupphandling och överprövning på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när en upphandling kan överprövas
  • 20 kap. 9 § LOU – interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
  • 20 kap. 13 § LOU – överprövning av ett avtals giltighet
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3103–11 – när skäl för direktupphandling på grund av lågt värde föreligger kan inte avtalet ogiltigförklaras.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 13 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.