Start

Måste inte direktupphandlingen ske av den befintliga leverantören vid en överprövning?

Om en upphandling är överklagad av en leverantör, kan upphandlande myndighet göra ett Tillfälligt direktupphandlingsavtal med de tre leverantörer som var aktuella till avtal? Det tillfälliga avtalet ska gälla ca 6 månader framåt och de priser som var lämnade i upphandlingen ska gälla. Borde inte den leverantör som har det befintliga avtalet köra vidare?

Kristian

Publicerad 28 maj 2024

Hej Kristian,

Om en upphandling har blivit överprövad och den upphandlande organisationen har behov av att, under domstolsprocessen, köpa in det som upphandlingen avser kan organisationen under vissa förutsättningar genomföra en direktupphandling. Det är exempelvis alltid möjligt att genomföra en direktupphandling om värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen, det vill säga 700 000 kronor för varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I samband med en överprövning får en upphandlande organisation dessutom genomföra en direktupphandling upp till det aktuella tröskelvärdet under förutsättning att anskaffningen är nödvändigt för att tillgodose ett angeläget behov.

En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Detta innebär att den upphandlande organisationen har stor frihet att själv välja hur en direktupphandling ska genomföras och vilken leverantör det är som ska tilldelas det direktupphandlade kontraktet. Det finns ingen företrädesrätt för den leverantör som har det befintliga avtalet att bli tilldelad kontraktet till följd av den direktupphandling som sker med anledning av en överprövning.

I sammanhanget kan nämnas att om den upphandlande organisationen skulle vara tvungen att vända sig till den befintliga leverantören för att täcka sitt behov under en överprövningsprocess skulle det innebära ett starkt incitament för den sittande leverantören att systematiskt ansöka om överprövning i det fall denne förlorar kontraktet. Detta oavsett om den upphandlande organisationen har brutit mot upphandlingslagstiftningens bestämmelser eller inte.

Hur länge får ett kontrakt som tilldelas genom en direktupphandling i samband med en överprövning ha?
Det finns vissa begränsningar som behöver beaktas vid ett täckningsköp, däribland löptiden för det direktupphandlade kontraktet. Ett kontrakt som tilldelas genom en direktupphandling i samband med en överprövning får inte ha en längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till upphandlingens syfte. För att avgöra hur länge kontraktet får löpa måste alltså en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån samtliga omständigheter.

Läs mer
Läs mer om reglerna kring direktupphandling och om direktupphandling vid överprövning på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om möjligheten till att direktupphandla i samband med en överprövning
  • 19 a kap. 7 § LOU – förutsättningar för direktupphandling i samband med en överprövning, kontrakt som tilldelas får inte ha längre löptid eller vara mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till upphandlingens syfte, direktupphandling får endast användas om upphandlingens värde beräknas understiga tillämpligt tröskelvärde.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

28 maj 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.