Start

Överprövning

Det finns olika möjligheter för en leverantör att klaga på en upphandling. Skälet att klaga kan vara att leverantören anser att den upphandlande organisationen felaktigt har tilldelat ett kontrakt utan att genomföra en offentlig upphandling. Det kan också bero på att den upphandlande organisationen genomfört upphandlingen på ett felaktigt sätt.

 Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Om reglerna för överprövning

Reglerna för överprövning är i princip utformade på samma sätt i LOU och LUF. Även reglerna om överprövning i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är utformade på ungefär samma sätt som i LOU och LUF. Dessutom gäller att reglerna för överprövning är desamma över och under tröskelvärdena. 

Tre olika former av överprövning

Överprövning kan ske i tre olika situationer:

Överprövning av en upphandling

Det är möjligt för en leverantör att begära en överprövning av en pågående upphandling om leverantören anser att den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) har gjort något fel under upphandlingen. Upphandlingen kan överprövas fram till att avtalsspärren löper ut eller att ett avtal tecknats. 

Överprövning av en upphandling

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

En leverantör kan även begära överprövning av den upphandlande organisationens beslut att avbryta en upphandling.

Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

Överprövning av ett avtals giltighet

Om ett avtal redan har tecknats mellan en leverantör och en upphandlande organisation så finns det en möjlighet att, i vissa fall, ansöka om överprövning av avtalets giltighet. Det kan bland annat bli aktuellt om avtalet ingåtts genom en direktupphandling trots att förutsättningarna för detta inte var uppfyllda (otillåten direktupphandling).

Överprövning av ett avtals giltighet

Hur går domstolsprocessen till?

Domstolen avgör oftast målet utifrån de skriftliga handlingarna som lämnas in (muntlig förhandling är ovanligt). Mål om överprövning ska handläggas skyndsamt i domstolarna.

Domstolen bedömer bara de omständigheter som kommer fram i de handlingar som lämnas in till den och som åberopas. Det är därför viktigt för leverantören att tydligt ange varför man är missnöjd med upphandlingen. På samma sätt är det viktigt att den upphandlande organisationen tydligt svarar på leverantörens klagomål.

Det är också viktigt att de parter som omfattas av reglerna om preklusion åberopar de omständigheter som de vill lägga till grund för sin talan innan preklusionsfristen går ut. Detta för att inte riskera att domstolen inte kommer att beakta dessa omständigheter när målet avgörs.

Domstolsprocessen vid överprövning