Start

Kan felaktiga avrop från ramavtal leda till skadeståndsansvar för en upphandlande organisation?

Publicerad 21 oktober 2018
Hej. Vi är rangordnade som nummer ett i ett pågående ramavtal där avrop ska ske i rangordning upp till en viss beloppsgräns, däröver gäller FKU. Vi upplever dock att rangordningen inte följs. Vad har vi för möjligheter att få dessa avsteg från avropsmodellen prövade i domstol? Och har vi möjlighet till skadestånd i och med att förutsättningarna för avtalet har frångåtts (som vi upplever det)?

Dan

Publicerad 21 oktober 2018

Hej Dan,

Skadestånd
Om en upphandlande organisation inte har tillämpat avtalet i enlighet med dess villkor kan det innebära att en leverantör som har lidit skada på grund av organisationens agerande har rätt till skadestånd.

Enligt Högsta domstolen kan talan om skadestånd även föras med annat stöd än bestämmelserna i LOU (se . Till exempel kan skadeståndsansvar uppkomma enligt bestämmelserna i skadeståndslagen, eller på grund av avtalsförhållanden. Vilket stöd en leverantör kan åberopa till grund för att skadeståndsskyldighet föreligger beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel där en upphandlande organisation har blivit skadeståndsskyldig på grund av att den inte följt rangordningen vid avrop från ramavtal är Svea hovrätts dom i mål nr T 3850–11 och Uppsala tingsrätts dom i mål nr T 4910–13. Ytterligare ett exempel är Svea hovrätts dom i mål nr T 7651-18 samt T 6641-17.

Av Högsta domstolens (HD) dom framgår att rätt till skadestånd enligt LOU förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget.

Preskriptionsfrister
Beroende på vilka regler som är tillämpliga gäller olika preskriptionsfrister för skadeståndstalan. Vid skadestånd enligt bestämmelserna i LOU ska talan om skadestånd väckas inom ett år från den dag då leverantören fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits mellan den upphandlande organisationen och en leverantör, eller inom ett år från när avtalet har förklarats ogiltigt enligt LOU genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Talan ska väckas vid allmän domstol.

EU-domstolen har dock i ett förhandsavgörande angående en nationell lagstiftning som föreskrev att en ansökan om skadestånd skulle ges in “snarast” uttalat att fristen för att ansöka om prövning i syfte att fastställa att det har skett en överträdelse av upphandlingsreglerna ska räknas från och med den dag då sökanden fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om överträdelsen. I målet prövade EU-domstolen bland annat hur begreppet ”skyndsamt” i artikel 1.1 i första rättsmedelsdirektivet (89/665/EEG) ska tolkas. Hovrätten för Västra Sverige har i en dom hänvisat till nyss nämnda mål från EU-domstolen och räknat preskriptionsfristen från samma tidpunkt i ett mål som rörde frågan om skadestånd på grund av en direktupphandling som genomförts fyra år före det att talan väcktes (se Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr T 1191–09). Exakt hur den svenska preskriptionsbestämmelsen förhåller sig till Uniplex är alltså något oklart.

Preskriptionen vid begäran om skadestånd enligt skadeståndslagen samt skadestånd i avtalsförhållanden regleras däremot i preskriptionslagen. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Överprövning av ett avtals giltighet
Det är oklart om kontrakt som har tilldelats genom avrop som inte följt en given rangordning kan ogiltigförklaras med stöd av bestämmelser i LOU. Frågan om rättsmedel och ramavtal, och särskilt frågan om avrop som inte skett i enlighet med angiven rangordning, diskuteras bland annat i skriften Ramavtal i offentlig upphandling – några frågor av betydelse för tolkning och tillämpning se särskilt s. 33–34.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 20–21 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - om rätten till skadestånd vid upphandlingar och tidsfristerna för en sådan talan
  • Högsta domstolens dom i mål NJA 2013 s. 909 - skadeståndsregler i LOU utesluter inte skadestånd enligt skadeståndslagen.
  • Högsta domstolens dom i mål NJA 2016 s. 358 - rätten till skadestånd förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskraven
  • EU-domstolens dom i mål C-406/08 Uniplex - fristen för att ansöka om prövning i syfte att fastställa att det har skett en överträdelse av upphandlingsreglerna ska räknas från och med den dag då sökanden fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om överträdelsen
  • 2 § preskriptionslag (1981:130) - en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan

Med vänlig hälsning,

Mattias

13 november 2018 (Uppdaterat 06 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.