Start

Kan felaktiga avrop från ramavtal leda till skadeståndsansvar för en upphandlande myndighet?

Publicerad 21 oktober 2018
Hej. Vi är rangordnade som nummer ett i ett pågående ramavtal där avrop ska ske i rangordning upp till en viss beloppsgräns, däröver gäller FKU. Vi upplever dock att rangordningen inte följs. Vad har vi för möjligheter att få dessa avsteg från avropsmodellen prövade i domstol? Och har vi möjlighet till skadestånd i och med att förutsättningarna för avtalet har frångåtts (som vi upplever det)?

Dan

Publicerad 21 oktober 2018

Hej Dan,

Skadestånd
Om en upphandlande myndighet inte har tillämpat avtalet i enlighet med dess villkor kan det innebära att en leverantör som har lidit skada på grund av myndighetens agerande har rätt till skadestånd.

Bestämmelser om skadestånd finns i 20 kap. 20–21 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Talan om skadestånd kan även föras med annat stöd än bestämmelserna i LOU (se NJA 2013 s. 909). Till exempel kan skadeståndsansvar uppkomma enligt bestämmelserna i skadeståndslagen, eller på grund av avtalsförhållanden. Vilket stöd en leverantör kan åberopa till grund för att skadeståndsskyldighet föreligger beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Exempel där en upphandlande myndighet har blivit skadeståndsskyldig på grund av att den inte följt rangordningen vid avrop från ramavtal är Svea hovrätts dom i mål nr T 3850–11 och Uppsala tingsrätts dom i mål nr T 4910–13. Ytterligare ett exempel är Svea hovrätts dom i mål nr T 7651-18 samt T 6641-17.

Se även Högsta domstolens dom i mål nr T 3852-14 (NJA 2016 s. 358). Av domen framgår att rätt till skadestånd enligt LOU förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse av lagen. Det ska då vara fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget.

Preskriptionsfrister
Beroende på vilka regler som är tillämpliga gäller olika preskriptionsfrister för skadeståndstalan. Vid skadestånd enligt bestämmelserna i LOU ska talan om skadestånd väckas ett år från den tidpunkt då avtal slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 20 kap. 13 § LOU genom ett avgörande som har vunnit laga kraft. Talan ska väckas vid allmän domstol (se 20 kap. 21 § LOU).

EU-domstolen har dock i ett förhandsavgörande angående en nationell lagstiftning som föreskrev att en ansökan om skadestånd skulle ges in “snarast” uttalat att fristen för att ansöka om prövning i syfte att fastställa att det har skett en överträdelse av upphandlingsreglerna ska räknas från och med den dag då sökanden fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om överträdelsen (se C-406/08 Uniplex). I målet prövade domstolen bland annat hur begreppet ”skyndsamt” i artikel 1.1 i första rättsmedelsdirektivet (89/665/EEG) ska tolkas. Hovrätten för Västra Sverige har i en dom hänvisat till nyss nämnda mål från EU-domstolen och räknat preskriptionsfristen från samma tidpunkt i ett mål som rörde frågan om skadestånd på grund av en direktupphandling som genomförts fyra år före det att talan väcktes (se Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr T 1191–09). Exakt hur den svenska preskriptionsbestämmelsen förhåller sig till Uniplex är alltså något oklart.

Preskriptionen vid begäran om skadestånd enligt skadeståndslagen samt skadestånd i avtalsförhållanden regleras däremot i preskriptionslagen. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 §).

Överprövning av ett avtals giltighet
Det är oklart om kontrakt som har tilldelats genom avrop som inte följt en given rangordning kan ogiltigförklaras med stöd av bestämmelser i LOU. Frågan om rättsmedel och ramavtal, och särskilt frågan om avrop som inte skett i enlighet med angiven rangordning, diskuteras bland annat i skriften Ramavtal i offentlig upphandling – några frågor av betydelse för tolkning och tillämpning se särskilt s. 33–34.

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

13 november 2018 (Uppdaterat 01 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.