Start

Vad händer om en upphandling avbryts när överprövning pågår?

Publicerad 11 januari 2018
Hej,

Om det pågår ett överprövningsmål i förvaltningsrätten, och UM väljer att avbryta upphandlingen och begär att överprövningsmålet ska avskrivas (under åberopande av att ändamålet med talan förfallit), är det då självklart att målet ska avskrivas?

Klagande leverantören har ju ett intresse av att få sin talan prövad, för om klagande leverantören får rätt kan leverantören ju kräva UM på ersättning för sina rättegångskostnader. Nu har ju UM orsakat att leverantören ansökt om överprövning i onödan (UM kunde ju avbrutit innan ansökan om överprövning ingavs).

Finns det några avgöranden av relevans för denna fråga?

Tack på förhand!

Mvh G

G Johansson

Publicerad 11 januari 2018

Hej!

Din finns ett flertal avgöranden med hög relevans för din frågeställning. Din fråga besvaras dock bäst av Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 811–13.

I målet konstaterade Kammarrätten att frågan om en förvaltningsrätt ska pröva ett beslut i sak att avbryta en offentlig upphandling när beslutet har fattats under överprövningsförfarandet av ett tilldelningsbeslut ännu inte prövats av Högsta Förvaltningsdomstolen. Däremot har det i flera kammarrättsavgöranden uttalats att sökanden i en sådan situation ska beredas möjlighet att yttra sig över beslutet att avbryta upphandlingen innan förvaltningsrätten skriver av målet, och för det fall sökanden motsätter sig att målet skrivs av ska förvaltningsrätten göra en prövning av om beslutet att avbryta upphandlingen varit sakligt motiverat (jämför Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 4108-05, Kammarrätten i Stockholms beslut i mål nr 4966-08 och Kammarrätten i Sundsvalls beslut i mål nr 650-12).

I det aktuella målet ansåg Kammarrätten att Förvaltningsrätten borde ha gett bolaget tillfälle att yttra sig över beslutet att avbryta upphandlingen, och för det fall att bolaget motsatte sig beslutet, prövat frågan om beslutet var förenligt med LOU. Då så inte skett upphävdes förvaltningsrättens beslut och målet återförvisades till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.

Kammarrättspraxis visar alltså att förvaltningsrätten ska ge sökanden möjlighet att yttra sig över beslutet att avbryta upphandlingen innan målet skrivs av. Om sökanden motsätter sig en avskrivning ska förvaltningsrätten pröva om beslutet att avbryta upphandlingen varit sakligt motiverat.

Avslutningsvis kan Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6926-11 nämnas. Där uttalade kammarrätten att det i en situation då en upphandling avbrutits efter att en process inletts, är av avgörande betydelse för den fortsatta handläggningen av ansökan huruvida beslutet att avbryta upphandlingen är sakligt grundat. Av Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2053-17 framgår även att endast den omständighet att en ansökan om överprövning lämnats in inte utgjorde sakliga skäl för att avbryta upphandlingen.


Med vänliga hälsningar,

Johan

16 januari 2018 (Uppdaterat 25 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.