Start

Kan man övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i en FKU?

Hej

Vi har gjort en FKU från ett ramavtal. Ramavtalet i sig upphandlades genom konkurrenspräglad dialog.

Efter att anbud öppnats så hade endast ett anbud inkommit som i sig inte uppfyller ett skakrav.

Är det i detta läge möjligt att:
1. övergå till förhandlat förfarande?
2. att i den förhandlingen möjliggöra för anbudsgivaren att anpassa sitt anbud till vårt grundläggande skakrav?
3. Ska vi i en sådan förhandling (om det är möjligt) ta med endast den som har lämnat anbud eller alla som är med på ramavtalet?

Sucram

Publicerad 08 december 2023

Hej,

Möjligheten att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering gäller endast vid annonserade upphandlingar som genomförs som ett öppet eller selektivt förfarande.

Övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering efter en förnyad konkurrensutsättning
Oavsett vilket förfarande som har tillämpats i samband med ramavtalsupphandlingen är det som utgångspunkt aldrig tillåtet att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i en förnyad konkurrensutsättning. Konkurrensverket har i ett beslut ansett att en förnyad konkurrensutsättning, som inte har resulterat i några anbud, inte kan likställas med att den upphandlande organisationen har genomfört ett resultatlöst annonserat förfarande enligt tillämpliga bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konkurrensverkets beslut rör den situation när den upphandlande organisationen inte har fått in några anbud alls i den förnyade konkurrensutsättningen och möjligheten till övergång i de fall inga lämpliga anbud har lämnats in. Det är oklart om samma sak gäller för en övergång till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av att det inte har lämnats några giltiga eller acceptabla anbud i den förnyade konkurrensutsättningen. I det senare fallet finns det reglerat vilka leverantörer som ska bjudas in till förhandlingen vilket möjligtvis skulle påverka bedömningen. Så vitt vi känner till har denna fråga varken varit föremål för ett tillsynsbeslut hos Konkurrensverket eller blivit prövad i domstol. Vad som gäller kommer slutligen att behöva avgöras i rättstillämpningen.

Läs mer om vilka möjligheter det finns att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och förutsättningarna för detta i inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Avbryta pågående konkurrensutsättning och genomföra en ny upphandling
Ett alternativt sätt att hantera situationen att det inte kommer in några lämpliga, acceptabla eller giltiga anbud vid en förnyad konkurrensutsättning är avbryta den pågående konkurrensutsättningen och genomföra en ny förnyad konkurrensutsättning. Inför den bör organisationen överväga om det finns möjligheter att utforma den förnyade konkurrensutsättningen på ett annat sätt än den tidigare inom ramen för villkoren i ramavtalet.

Det kan även finnas möjlighet att genomföra en fristående upphandling vid sidan om ramavtalet enligt tillämpliga bestämmelser i LOU. Notera dock att det kan finnas en avtalsrättslig skyldighet gentemot leverantörerna i ramavtalet som begränsar denna möjlighet.

Läs mer om vad man kan göra när man inte får några anbud i en förnyad konkurrensutsättning i inlägget Vad gör vi om vi inte får in några avropssvar vid avrop på ramavtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande organisation får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud
  • 6 kap. 6 § och 16 § LOU - en upphandlande organisation får använda ett förhandlat förfarande med föregående annonsering om det vid ett öppet eller selektivt anbud inte har lämnats några giltiga eller acceptabla anbud. Organisationen får dock avstå att annonsera upphandlingen på nytt om det i förhandlingen enbart tar med leverantörer som inte ska uteslutas och som uppfyller kvalificeringskraven samt har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet i det föregående öppna eller selektiva förfarandet.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

08 december 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.