Start

Innovationspartnerskap

När en upphandlande organisation har behov av lösningar som inte finns på marknaden är det möjligt att inrätta ett så kallat innovationspartnerskap. Partnerskapet ska syfta till både utveckling och anskaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som organisationen har behov av.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt  

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  

När får det användas? 

Innovationspartnerskap får användas när den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) har behov av lösningar som inte finns på marknaden. Förfarandet kan vara bra att använda när organisationen vill eller behöver ha ett långtgående samarbete med leverantören. Detta eftersom forskning, utveckling och anskaffning sker i en sammanhängande process genom partnerskapet.  

Ett innovationspartnerskap hjälper också parterna att dela risker och kostnader genom att deltagande leverantörer som tilldelas kontrakt kan få ersättning för sitt utvecklingsarbete. 

Med vem får innovationspartnerskapet inrättas? 

Innovationspartnerskap får endast ingås med leverantörer som har möjlighet att bedriva separat forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enligt regeringen ska detta krav tolkas som att verksamheten inte får vara en del i den löpande produktionen. Det är dock inget hinder att verksamheten bedrivs i nära anslutning till produktionen.  

Den separata forsknings- och utvecklingsverksamheten kan inrättas efter att partnerskapet ingås. Det är något som underlättar för små och medelstora företag som har innovativa idéer, men som inte har separat forsknings- och utvecklingsverksamhet från början.  

Det går också att inrätta innovationspartnerskap med fler leverantörer om den upphandlande organisationen ser en fördel med detta. 

Hur går det till? 

Utmärkande för innovationspartnerskap 

Det som är utmärkande för innovationspartnerskap är just möjligheten att tilldela ett upphandlingskontrakt till en eller flera leverantörer som omfattar både utvecklingen av produkten och själva köpet av den. Något nytt kontrakt ingås alltså inte, i upphandlingsrättslig mening, när organisationen senare köper den färdigutvecklade produkten. 

En fördel med innovationspartnerskap är att det kan finnas ett tydligare kommersiellt intresse för leverantörer att ingå i ett partnerskap eftersom de kan få sälja sin färdiga produkt på marknaden. Men i vissa fall kan det ändå var lämpligt att ersätta leverantörerna under utvecklingstiden, exempelvis om utvecklingsfasen är förenad med stora investeringskostnader. 

Vid innovationspartnerskap får endast det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet utvärderas, inte enbart pris.  

Att tänka på 

  • Se till att underleverantörsklausulen i avtalet öppnar upp för byte av och nya underleverantörer. 
  • Innan ett innovationspartnerskap annonseras behöver en ordentlig marknadsundersökning göras och omfattande dialoger föras med eventuella leverantörer som skulle kunna leverera lösningar.