Start

Tips på saker att tänka på vid utformning av krav för universell utformning

 • Bygg, anläggning och fastighet
 • Webbvägledning

När upphandlande organisationer utformar kraven för att byggnaden, platsen eller miljön ska fungera för alla användare, kan man göra indelningar i olika huvudområden där krav utformas.

Inom varje område kommer en lång rad designval att ha betydelse för i vilken utsträckning byggnaden/miljön kommer att kunna användas av alla.

Designval som har påverkan för om byggnaden eller miljön ska kunna användas av alla

 • att ta sig till och från byggnaden eller anläggningen med olika fordon - parkering, avlämning och upphämtning
 • att ta sig till och från byggnaden eller anläggningen – den omgivande miljön
 • byggnaden eller anläggningens entréer
 • att ta sig runt i byggnaden eller anläggningen
 • att använda byggnaden - inredning och utrustning (möbler, knappar, kontrollpaneler med mera)
 • att ta sig ut ur byggnaden vid en nödsituation.

Förutom de generella områdena ovan där designvalen har en stor påverkan följer en lång rad viktiga designval som är unika beroende på vilken verksamhet som planeras i byggnaden – ska byggnaden inrymma butik, hotell, skola, bostäder, resecentrum eller kontor?

7 principer för universell utformning


The Center for Universal Design vid North Carolina State University har tagit fram sju principer för universell utformning:

 1. Likvärdig användning.
  Utformningen är användbar och marknadsmässig för personer med varierande förmågor.
 2. Flexibilitet i användning
  Designen tillåter en stor variation av personliga preferenser och förmågor.
 3. Enkel och intuitiv användning
  Användningen ska vara lätt att förstå, oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmåga eller nuvarande koncentrationsnivå.
 4. Uppfattbar information
  Designen kommunicerar nödvändig information till användaren på ett effektivt sätt, oberoende av omgivande förhållanden eller användarens sinnesförmågor.
 5. Tolerans för misstag
  Designen minimerar risker och allvarliga konsekvenser av misstag eller oavsiktliga handlingar.
 6. Låg fysisk ansträngning
  Designen kan användas effektivt och bekvämt med minimal uttröttning.
 7. Storlek och utrymme för åtkomst och användning
  Byggnaden/platsen tillhandahåller tillräcklig storlek och yta för att alla användare ska kunna närma sig, nå och använda byggnaden/platsen och alla dess funktioner

   

Exempel på frågor inom vart och ett av områden ovan, och kopplat till principer för universell utformning, finns i Tabellen nedan.

Den byggda miljö - mall med exempel på designval som behöver göras
Princip universell utformning Att ta sig till och från byggnaden/platsen Att ha åtkomst till byggnaden och platsen (entréer, omgivningar) Att ta sig runt i byggnaden och
på platsen
Att använda byggnaden och platsen (inredning, utrustning m m) Att ta sig ut ur byggnaden/iväg från platsen vid en nödsituation
1. Byggnaden/platsen ska kunna användas av alla på ett likvärdigt sätt. Alla användare ska behandlas med värdighet och respekt.
 • Det finns hållplats för kollektivtrafik, som är tillgänglig och användbar för alla användare, i närheten av entrén.
 • Det finns plats för parkering (olika storlekar, inkl HCP) i närheten av entrén.
 • Det finns en välskyltad plats för avlämning och upphämtning.

 

 • Alla entréer är tillgängliga och användbara för alla användare.
 • Alla utrymningsvägar är tillgängliga och användbara för alla användare.
 • Om nivåfrihet inte kan skapas finns ramp, hiss eller annan lyftanordning placerad i direkt anslutning till nivåskillnader, nära entré.

 

 • Inredning och utrustning är utformade och placerade på ett sätt som ger alla användare likvärdiga förutsättningar att använda byggnaden.
 • Det finns tillgång till assisterande personal eller hjälpmedel.
 • Om nivåfrihet inte kan skapas finns ramp, hiss eller annan lyftanordning som fungerar även i nödsituation placerad i direkt anslutning till nivåskillnader i ordinarie utrymningsvägar.
2. Användningen av byggnaden/platsen ska kunna ske på fler än ett sätt med hänsyn taget till mänsklig mångfald, människors varierande funktionsförmågor, kroppsstorlekar och individuella preferenser. Möjligheter till val och uttryck för individuella preferenser ska finnas.
 • På trafikljus vid övergångsställen kan passagetiden för fotgängare regleras i tid
 • Möjlighet att ta sig till byggnaden/platsen med olika färdsätt
 • Möjligheter att vila sittande på alla platser där köbildning kan uppstå
 • Kösystem utformat både visuellt och med ljud.
 • Receptionsdiskar som är höj/sänkbara eller utformade i minst två höjder.
 • Skyltning i olika format finns vid viktiga målpunkter, inkluderande användandet av pictogram.
 • Inredning och utrustning kan användas på olika sätt, och är möjlig att individanpassa.
 • Digital information är både visuell och akustisk.
 • Flexibel inredning med sittplatser i konsertsalar, arenor – möjlighet för exempelvis rullstolsanvändare att sitta tillsammans med gående vänner/familj.
 • Byggnaden är försedd med både akustiskt och visuellt utrymningslarm.
 • De viktigaste gångstråken i byggnaden särskiljer sig från övriga genom andra färg-, material- och utformningsval.
3. Byggnaden/platsen är enkel att använda oberoende av användarens erfarenhet, kunskap, språkförmågor eller koncentrationsnivå. Hur man använder byggnaden/platsen ska vara intuitivt, enkelt och entydigt.
 • Viktig information om byggnaden är enkel och läsbar även på avstånd.
 • Viktig information om byggnaden finns att tillgå i entréområdet i olika format.

 • Det finns tillgång till assisterande personal och/eller hjälpmedel för förflyttning, vägvisning e t c
 • Tydliga mötesplatser i byggnaden som fungerar som referenspunkter vid orientering.

 

 • Vägvisande orienteringstavlor, information med mera kan uppfattas med minst 2 sinnen
 • Stora glasytor kan skärmas av
 • Tydliga kontrasterande skyltar mot entréer/utgångar.

4. Byggnaden/platsen kommunicerar effektivt all viktig information till användare oberoende av omgivningsförhållanden eller användarens skiftande intellektuella eller sensoriska förmåga. Kritisk information för användning ska vara lätt att uppfatta.

 

 • Skyltar till viktiga (publika) byggnader är enkla, tydliga och möjliga att uppfatta på distans.
 • Information om öppettider, kodlås, annan viktig information vid entré med mera är utformade utifrån användares skiftande förmågor och placerade på höjd som gör det möjligt både för stående och sittande, kortväxta att uppfatta informationen.
 • Talande skyltar och orienteringstavlor finns som stöd för orientering och att identifiera specifika platser i byggnaden
 • God belysning och akustiska förhållanden i förflyttningsvägar
 • Kontrasterande material och färgsättning som underlättar orienteringen.
 • Användarinformation finns att tillgå i alternativa format.
 • Starkare belysning vid entréer som underlättar upptäckten av in- och utgångar inklusive utrymningsvägar.

5. Byggnadens/platsens utformning eliminerar faror och negativa konsekvenser förorsakade av felaktig eller oavsiktlig användning.

Utformningen ska stödja att hälsa befrämjas, sjukdom undviks och skydda mot faror.

 • Uppsamlingsplatser efter utrymning är väl skyltade med symboler, text, taktilt och med kännbara ledstråk som leder från utrymningsdörr till uppsamlingsplats.
 • Gångvägar är separerade från cykelvägar och andra fordonsslag.
 • Markbeläggning är jämn, fast och halkfri.
 • Övergångsställen är reducerade i längd med hjälp av utbyggda gatuhörn och avdelare i körbanan.
 • Förflyttningsvägar är belysta.

 

 • Utrymningsvägar är utformade utan trappor eller med kompletterande ramper.
 • Byggnaden har utrymningshiss.
 • Golvbeläggning är jämn, fast och halkfri.

 

 • Två-vägs kommunikationssystem finns på alla ytor som ligger avsides.

 • Det finns belysta riktningsvisare mot nödutgångar placerade nära golvnivå.
 • Golvbeläggning är jämn, fast och halkfri.
 • Förflyttningsvägar är fria från utstickande föremål.

 

 

 • Det finns en plan för hur personer som kan behöva hjälp vid utrymning ska assisteras.

 

 • Byggnaden är försedd med sprinklersystem.
6. Byggnaden/platsen ska vara utformad så att alla kan använda den effektivt, bekvämt och med minimal uttröttning. Användningen av olika funktioner kräver liten eller ingen fysisk ansträngning. Miljöns krav på användaren hålls inom rimliga gränser med hänsyn till människors funktionsförmågor, kroppsfunktion och perception.
 • Platser för vila finns längs förflyttningsvägar fram till målet.
 • Trappor är regelbundet försedda med vilplan.
 • Automatisk dörröppning (automatiskt sidskjutande dörrar eller sensorstyrd öppning) eller öppningskraft i dörrar har minimerats.
 • Tydlig vägvisande skyltning.
 • God belysning och akustikförhållanden.
 • Kännbar och kontrasterande vägvisning finns.
 • Det finns platser för vila längs förflyttningsvägar.
 • God akustik och tillgång till hörseltekniska hjälpmedel.
 • Tillgång till hissar/lyftplattor som alternativ till trappor.
 • Utrymningsvägar utan nivåskillnader kan användas.
7. Byggnaden/platsen tillhandahåller tillräcklig storlek och yta för att alla användare ska kunna närma sig, nå och använda byggnaden/platsen och alla dess funktioner
 • Passageytors bredd tillåter minst två personer att mötas.
 • Det finns tillräckligt stora fria ytor utanför och innanför entré.
 • Trappor och ramper är försedda med ledstänger på båda sidor.
 • Toalettutrymmen finns som är tillräckligt stora för att kunna användas av rullstolsanvändare, familjer med barnvagn, personer med bagage med flera.

 • Utrymningsvägar leder till dörrar som är tillräckligt breda för att passera med rullstol, barnvagn med mera.