Start

Social hållbarhet inom bygg

  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

Offentlig sektor upphandlar bygg och anläggning för många miljarder varje år. Samtidigt har byggbranschen flera utmaningar när det gäller social hållbarhet. Där kan offentlig sektor göra stor skillnad. Den kan handla om att ställa krav på jämställdhet, icke diskriminering, sysselsättning, bra arbetsvillkor både på byggarbetsplatser i Sverige och även för de som producerar byggmaterial utomlands. Men även genom att ställa krav på att det som byggs är inkluderande och tillgängligt för alla.

Bygg- och anläggningsbranschen har en hel del att lösa när det gäller social hållbarhet inom flera områden som till exempel bristande jämställdhet, diskriminering, olyckor, brist på arbetskraft och dåliga arbetsvillkor. Här måste flera aktörer samverka för att finna bra lösningar på utmaningarna som finns i branschen. Genom att vid upphandling ställa krav både utifrån perspektivet de som bygger och de vi bygger för, kan upphandlande organisationer bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Vägledning för social hållbarhet inom bygg

Symbol för man och kvinna

Offentlig upphandlingar kan bidra till att uppnå jämställdhet i planering och byggande av städer. De kan också göra skillnad för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.

Domarklubba

Att arbeta för att motverka arbetslivskriminalitet vid offentlig upphandling handlar om att ta ansvar för att säkerställa sund konkurrens och schyssta villkor för arbetstagare.

Jordglob och person i rullstol

För att byggda miljöer ska kunna användas av alla behöver upphandlande organisationer i ett tidigt skede av upphandlings- och byggprocessen tillämpa principen om universell utformning.

Ett barn med ballong

Barn och unga påverkas av hur den byggda miljön planeras, utformas och tas om hand. De måste därför bli delaktiga i planerandet av samhällsbyggandet.

Händer runt ett hjärta

Använd upphandling som verktyg för att underlätta kompetensförsörjningen genom att skapa sysselsättning och en möjlighet till anställning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kvinnlig byggjobbare med hjälm

Offentlig sektor kan vid offentlig upphandling beakta arbetsmiljöfrågor och verka för att leverantörer ska ha en säker, jämställd och inkluderade arbetsplats, som också underlättar rekrytering.

Illustration av en kedja

Offentlig sektor kan ställa krav på att leverantörer hanterar de betydande hållbarhetsrisker som finns för byggmaterial som tillverkas i komplexa leveranskedjor i andra länder.

Diskussionsunderlag

Vi har tagit fram ett diskussionsunderlaget som vänder sig till dig som är byggprojektledare, upphandlare, hållbarhetsstrateg eller har en annan roll i bygg- och anläggningsupphandlingar.

Syftet är att ge ett underlag för att reflektera och diskutera över hur ni arbetar med social hänsyn i bygg- och anläggningsupphandlingar idag och vad som behöver göras i framtiden.

Diskussionsunderlag för social hållbarhet inom bygg

Lärande exempel

Kvinnlig byggchef
  • Bygg, anläggning och fastighet

Projektet Stoppa machokulturen är ett samarbete mellan fackförbundet Byggcheferna och Byggnads. En kunskapsportal med konkreta tips och hjälpmedel har skapats för alla som vill bidra till en schysst och jämställd byggbransch. Bland annat har verktyget Machoindex tagits fram.

Man i rullstol fikar vid en universellt utformad parkbänk. Bordet har en förlängd bordsskiva så att en rullstol, rollator eller barnvagn kan köra in under.
  • Tillgänglighet

En viktig del av Sollentuna kommuns naturvårdsarbete har under många år varit att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av naturupplevelser, oavsett funktionsförmåga. Genom att sätta tydliga mål, göra en grundlig behovsanalys och samverka med experter har kommunen nu skapat tillgängliga naturområden för alla.

Byggarbetare sätter upp en träställning
  • Bygg, anläggning och fastighet

Skanska har tillsammans med en norsk utvecklare tagit fram ett verktyg – KULA, som utgör en viktig pusselbit för att stoppa oseriösa och kriminella aktörer att verka på marknaden. Syftet har varit att synliggöra hela leverantörskedjan på arbetsplatsen samt förenkla kontroll av lagkrav, beställarkrav och företagsspecifika krav.