Start

Barns rättigheter i bygg- och anläggningsupphandlingar

  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

Barn och unga påverkas av hur den byggda miljön planeras, utformas och tas om hand. Därför måste de bli delaktiga och få mer inflytande i planerandet av samhällsbyggandet. Det förutsätter att alla som är delaktiga i byggprocesserna skapar former för att barn ska kunna få inflytande, även i de upphandlingar som görs.

Barns rättigheter i upphandling

Barn har rätt till sin plats i samhället, men utrymmet för barn i stadsmiljön krymper. Förtätningen av offentliga platser och miljöer slår extra hårt mot barn och unga då det leder till mindre ytor och sämre förutsättningar för fysisk aktivitet och minskad rörelseglädje. Utemiljöer vid förskolor och skolor tenderar att bli allt mindre och även tillgången till grönområden minskar generellt i stadsmiljöer.

Trångboddheten bland barn och unga ökar och de offentliga miljöerna fyller därför en viktig funktion, både ur ett socialt men också utrymmesmässigt hänseende. Utöver tillgången på ytor så är användbarheten, det vill säga att barnen upplever platserna som trygga och tillgängliga, en förutsättning för att de ska kunna nyttja dem.

En stor del av den miljö som barn vistas i har hög trafikintensitet och därför är det viktigt att utforma säkra och trygga trafikmiljöer. Förvaltning och underhåll är en förutsättning för att behålla de kvaliteter som skapats.

Barnperspektivet måste behållas genom hela planeringskedjan för att få ett önskat resultat, så även i alla de upphandlingar som görs i en byggprocess. Vid upphandlingar ska det utredas och bedömas om den kan få konsekvenser för barn. Det gäller både om det påverkar ett enskilt barn eller barn i grupp. Ibland är det uppenbart att en åtgärd eller ett beslut kommer påverka barn, i andra fall är det inte lika tydligt. Det kan till exempel röra upphandlingar av ett sjukhus, simhall, lekpark eller en skolbyggnad. Men det kan också handla om mark- och anläggningsentreprenader.

Agenda 2030, Mål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

De globala målen och Agenda 2030