Start
Byggarbetare sätter upp en träställning

Skanskas verktyg för att förbättra kontrollmöjligheterna på byggarbetsplatser

Publicerad 02 maj 2022
  • Bygg, anläggning och fastighet

Skanska har tillsammans med en norsk utvecklare tagit fram ett verktyg – KULA, som utgör en viktig pusselbit för att stoppa oseriösa och kriminella aktörer att verka på marknaden. Syftet med verktyget har varit att synliggöra hela leverantörskedjan på arbetsplatsen samt förenkla kontroll av lagkrav, beställarkrav och företagsspecifika krav. Skanska ville skapa ett verktyg som skulle vara öppet att använda för alla byggentreprenörer och till nytta även för beställare.

Etiska övertramp, fusk och oegentligheter har sedan länge identifierats som stora risker inom byggbranschen. Skanska har arbetat med många verktyg för att försöka förebygga problem med oseriösa aktörer och bristande socialt ansvarstagande, till exempel uppförandekod och förkvalificering av leverantörer. 

De långa underentreprenörskedjorna utgör dock en svårhanterlig utmaning som kräver ett större inslag av kontroll på byggarbetsplatsen. Huvudentreprenörsansvaret innebär att byggentreprenören måste se till att regler och avtal följs både av egna medarbetare och underentreprenörer i samtliga led. Det är en sak att kontrollera de entreprenörer som företaget har ett direkt avtalsförhållande till, en helt annan sak att hålla koll på samtliga underentreprenörsled på ett stort bygge. I vissa fall kan det handla om hundratals företag och ännu fler individer som arbetar på byggarbetsplatsen.

- Syftet vid utvecklandet av verktyget var att synliggöra leverantörskedjan på arbetsplatsen samt förenkla kontroll av lagkrav, beställarkrav och företagsspecifika krav. Vi ville även skapa ett verktyg som skulle vara tillgängligt för hela byggentreprenörsledet, och till nytta även för beställare som vill ha möjlighet att följa upp det sociala ansvarstagandet, säger Jan Johansson, hållbarhetsansvarig och projektledare på Skanska.

Tanken är att underentreprenörerna ska göra en föranmälan i KULA innan man påbörjar arbeten på byggarbetsplatsen. Detta ska göras både på företagsnivå och individnivå. Systemet är sedan sammankopplat med inpassagesystemet samt databaser för kontroll av 

  • FORA-försäkring
  • kollektivavtalsanslutning
  • skattestatus
  • moms-, arbetsgivar- och F-skatteregistrering. 

ID06 är ett väl etablerat system för att kunna identifiera personer på arbetsplatsen och vilken arbetsgivare de är kopplade till. Via ID-06 kortet kontrolleras socialförsäkringstillhörighet (A1-intyg) samt uppehålls- och arbetstillstånd. Slutligen innehåller verktyget ett stöd för att säkerställa aktuella behörighetscertifikat och säkerhetsutbildningar. På företagsnivå kan man även lägga in uppgifter om inköpsspärrar, exempelvis kopplat till sanktioner. För beställare öppnas möjligheten att följa mätetal kopplat till efterlevnaden av sociala krav och en mer direkt involvering i godkännandet av underentreprenörer som tillåts vistas på byggarbetsplatsen. 

- Vi har skapat ett system som ger en överblick i realtid över alla personer och företag som befinner sig på byggarbetsplatsen. Eventuella avvikelser synliggörs i systemet så att de ansvariga kan agera på informationen, avslutar Jan Johansson.

Hjälpmedel som KULA utgör en av pusselbitarna för att stoppa oseriösa och kriminella aktörer att verka på marknaden. Tillsammans med förebyggande åtgärder, väl genomtänkt skalskydd på byggarbetsplatsen och stickprovskontroller skapas det helhetssystem som krävs för att bekämpa problemen.