Start

Arbetsrättsliga villkor

  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare på byggarbetsplatser som utför offentligt upphandlande kontrakt. Som upphandlande organisationer är ni dessutom i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor.

Ungefär fyra av tio upphandlingar varje år avser bygg-, fastighets- och anläggningsarbete. Byggbranschen i Sverige brottas med många allvarliga utmaningar som, människoexploatering, ekonomisk brottslighet, illegal arbetskraft, diskriminering, arbetsmiljöbrott med mera.

Offentliga organisationer och bolag spelar en oerhört viktig roll för att leda utvecklingen och påverka branschen i positiv riktning genom de krav som de ställer i upphandlingar. Offentliga aktörer kan genom medvetna inköp bidra till skäliga arbetsvillkor på byggmarknaden.

Att ta arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling handlar inte enbart om arbetstagarnas sociala skydd. Skötsamma leverantörer ska inte riskera att utsättas för illojal konkurrens av leverantörer som vinner ekonomiska fördelar genom att konkurrera med dåliga anställningsvillkor. Att ställa arbetsrättsliga villkor bidrar därmed till likabehandling av leverantörer och en sund konkurrens.

Behövlighetsbedömning

Varje upphandlande organisation ska i samband med en upphandling göra en så kallad behövlighetsbedömning. Bedömningen bör utgå ifrån ett helhetsperspektiv och baseras på uppgifter om risker för oskäliga arbetsvillkor i den aktuella branschen. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika områden.

Behövlighetsbedömning – när ska villkoren ställas?

Riskbedömningar

I dialog med arbetsmarknadens parter har vi genomfört riskbedömningar för oskäliga arbetsvillkor av ett antal olika yrken inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi bedömer att det finns hög risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av bygg-, väg- och banarbeten samt vid måleriarbeten.

Riskbedömning – byggarbetare

Riskbedömning – väg- och banarbetare

Riskbedömning – måleritjänster

Riskbedömning – glasmästeriarbete

Riskbedömning – ventilationsarbete

Upphandlingsmyndighetens arbetsrättsliga villkor inom bygg

För att stötta er som upphandlande organisationer har vi publicerat riskbedömningar och även arbetsrättsliga villkor som kan användas för att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet vid upphandling inom bygg och anläggning. Nivåerna för lön, semester och arbetstid har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i Byggavtalet mellan Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) och Byggföretagen och Väg- och banavtalet mellan Seko och Byggföretagen.

Arbetsrättsliga villkor för byggarbetare

Arbetsrättsliga villkor för väg- och banarbetare

Arbetsrättsliga villkor för måleriarbete