Start

Slutsatser av riskbedömning: ventilationsarbetare

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för ventilationsarbetare i upphandlade kontrakt. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor för yrkesgruppen.  

Vilken yrkesgrupp som omfattas av riskbedömningen 

Med ventilationsarbetare menas de arbetstagare som exempelvis arbetar som ventilationsmontör, ventilationsplåtslagare, isoleringsmontör, injusterare av ventilationssystem och status och kontrollmätningar, kanalrensare och ventilationstekniker. Ventilationsarbetare omfattas av Plåt- och Ventilationsavtalet mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och Plåt & Ventföretagen. 

Följande yrkesgrupper ingår inte i riskbedömningen: byggnadsplåtslagare och snöskottare på tak. 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer.  

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten. 

Indikatorer som pekar på låg risk i denna bedömning

Förekomst av brist på arbetskraft  

  • Plåt & Ventföretagen anser att det är en brist på kvalificerad kompetens inom yrkesgruppen, men anser inte att detta visar på att det skulle förekomma en osund konkurrens på marknaden eller i upphandlingar. 
  • Uppgiftslämnare: Plåt & Ventföretagen 

Utbildningsnivå   

  • Yrkesgruppen har en gymnasial utbildningsnivå med en efterföljande branschutbildning som leder till ett yrkesbevis. Därefter finns möjlighet för arbetstagare att certifiera sig som ventilationsmontör. Enligt Byggnads har dock inte yrkesbeviset etablerats ordentligt på marknaden. Arbetstagare inom yrkesgruppen med en branscherfarenhet på cirka sex år har en möjlighet att anställas utan yrkesbevis eller certifiering. 
  • Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen 

Anslutningsgrad till kollektivavtal och dess efterlevnad 

  • Arbetsmarknadens parter upplever att kollektivavtalstäckningen är relativt hög utan att parterna vet hur hög andelen är. Dock finns flera angränsande kollektivavtal med Installatörsföretagen, IF metall eller Unionen. 
  • Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen 

Förekomst av utstationerade arbetstagare 

  • Utstationerad arbetskraft förekommer för ventilationsarbeten på grund av att lättare kringtjänster av arbetet, så som hantering av materialet, kan utföras av andra arbetstagare. Ventilationsarbetena är dessutom nischade och speciellt inom isoleringsarbete förekommer en större andel utstationerad arbetskraft. Förekomsten av utstationerad arbetskraft kan inte ensamt anses vara tillräcklig för att peka på att det kan förekomma oskäliga arbetsvillkor för ventilationsarbetare. 
  • Uppgiftslämnare: Byggnads och Plåt & Ventföretagen 

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser. 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har inte tagit fram några arbetsrättsliga villkor för ventilationsarbetare då vi gör bedömningen att det är låg risk för oskäliga arbetsvillkor på en nationell nivå.

Resulterar den upphandlande organisationens behövlighetsbedömning i att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor, i en enskild upphandling, behöver den upphandlande organisationen ta fram de arbetsrättsliga villkoren som ska gälla. Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen

Upphandlingsmyndighetens stöd för att ta fram arbetsrättsliga villkor 

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

  • Juni 2019

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.