Start

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de arbetstagare som utför offentligt upphandlande kontrakt. Här hittar du information om arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal, när arbetet utförs i Sverige. Du får också stöd för hur upphandlingar med sådana villkor kan genomföras i praktiken.

Innehåll på denna sida

Upphandlande myndigheter eller enheter (i fortsättningen upphandlande organisationer) är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Läs mer om reglerna om arbetsrättsliga villkor i upphandlingslagstiftningarna på våra sidor om regler för upphandling. 

Arbetsrättsliga villkor i upphandlingsreglerna

Om arbetet utförs där svensk rätt är tillämplig (i huvudsak i Sverige), ska villkoren anges från ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige för motsvarade arbetstagare inom den aktuella branschen.

Om arbetet utförs i andra länder där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner. 

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor

Syftet med bestämmelserna är att säkerställa sunda arbetsvillkor för arbetare som utför offentliga kontrakt. Det förekommer fusk, regelöverträdelser och misstänkt brottslighet i arbetslivet, vilket leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Detta framkommer av ett myndighetsgemensamt arbete mellan åtta statliga myndigheter. I deras lägesrapport från februari 2019 framkommer att arbetstagare ibland riskerar osäkra arbetsvillkor, lägre löner eller tvingas arbeta övertid utan ersättning. Problematiken ger också negativa konsekvenser för den ekonomiska jämställdheten samt att företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer.

De arbetsrättsliga villkoren är till för att säkerställa att arbetstagare som arbetar i uppdrag som finansieras med offentliga medel har skäliga anställningsvillkor. Konkurrens ska inte kunna ske genom sämre anställningsvillkor. 

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet (Arbetsmiljöverkets webbplats)

Upphandlingsmyndighetens stöd 

Vi ger stöd för att underlätta tillämpningen av arbetsrättsliga villkor. Vårt stöd innehåller praktisk information till upphandlande organisationer, leverantörer och andra berörda parter om hur upphandlingar med sådana villkor kan genomföras i praktiken. 

Stödmaterial ger bland annat vägledning om: 

Syftet med stödmaterialet är att uppnå en enhetlig tillämpning och underlätta den praktiska tillämpningen.

Enkätundersökning om tillämpningen av arbetsrättsliga villkor 

Vi genomförde en undersökning 2019 om hur offentlig sektor tillämpar bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i sina upphandlingar. 

Undersökning om hur offentlig sektor ställer arbetsrättsliga villkor

Hur kan lokala fackliga företrädare vara med och påverka att arbetsrättsliga villkor ställs i upphandling? 

Lyssna på Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) podd där Lena Mårdh på Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsenhet bland annat talar om: 

  • vad Upphandlingsmyndigheten gör
  • vad Upphandlingsmyndigheten kan göra för att underlätta för fackliga företrädare att ställa relevanta krav i upphandlingar
  • vad som är viktigast att tänka på när man ska beakta arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar
  • hur man kan säkerställa att leverantören lever upp till villkoren
  • varför inte arbetsmiljökrav tas med inom arbetsrättsliga villkor.