Start

Arbetsrättsliga villkor för underleverantörer

En leverantör har ansvar för att vissa av de underleverantörer som den anlitar uppfyller de arbetsrättsliga villkor som är ställda i en upphandling.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK). 

Långa eller komplexa kedjor av underleverantör kan visa på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor och att det därmed kan vara motiverat att ställa arbetsrättsliga villkor. Den upphandlande myndigheten eller enheten (i fortsättningen den upphandlande organisationen) ska kräva att leverantören ska se till att underleverantörer som den anlitar uppfyller de arbetsrättsliga villkoren enligt kontraktet. 

Behövlighetsbedömning 

Samarbeta med andra i upphandlingar 

Vilka villkor ska gälla för underleverantörer? 

Utgångspunkten är att de arbetsrättsliga villkoren för lön, arbetstid och semester, ska fullgöras oavsett vem som utför arbetet, det vill säga huvudleverantören själv eller underleverantörerna. Därför behöver det säkerställas att villkoren i praktiken är lika omfattande för underleverantörerna. 

Vilka underleverantörer omfattas? 

I vissa branscher är det vanligt att leverantörer använder sig av olika former av underleverantörer för att utföra ett uppdrag. Den kategori av underleverantörer som avses i bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor är de underleverantörer som ”direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet”. Skyldigheten för leverantören är därmed begränsad till att säkerställa att villkoren efterlevs av de underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet. 

Den upphandlande organisationen ska ge leverantören i uppdrag att se till så att alla underleverantörer som direkt medverkar i fullgörande av ett kontrakt uppfyller de arbetsrättsliga villkoren enligt kontraktet. 

Se våra kontraktsvillkor för hur villkoret kan formuleras 

Vad innebär ”direkt medverkar”? 

Med ”direkt medverkar” menas en underleverantör som producerar eller sätter samman en vara, tillhandahåller en tjänst eller utför arbete i en byggentreprenad för att utföra det upphandlade kontraktet. Det väsentliga vid bedömningen är om underleverantören rent faktiskt direkt eller omedelbart fullgör kontraktet. Det måste finnas en koppling till kontraktsföremålet. 

I bedömningen av om en underleverantör medverkar direkt till kontraktets utförande eller inte ligger en proportionalitetsbedömning. Till exempel kan det anses vara oproportionerligt att ställa arbetsrättsliga villkor för produktionen av allt byggmateriel som förbrukas under en byggentreprenad. Inte heller kan leverantören få i uppdrag att säkerställa att alla producenter av material som ingår i en vara ska uppfylla de arbetsrättsliga villkoren. 

Kraven gäller oavsett hur många mellanled som finns mellan huvudleverantören och den eller de underleverantörer som fullgör kontraktet. Hänsyn behöver dock tas till kopplingen till vad som utförs, föremålet för kontraktet, och vad som är möjligt att följa upp. 

Vidare utveckling av begreppet ”direkt medverkar”

Inför en uppföljning av de arbetsrättsliga villkoren bör den upphandlande organisationen ha kännedom om vilka underleverantörer som medverkar till utförandet av kontraktet och vilka av dessa som kan räknas som direkt medverkande. 

Hur säkerställs underleverantörens efterlevnad av villkoren? 

Det är leverantören som ska styrka på vilket sätt villkoren fullgörs under kontraktet. Ett första steg för upphandlande organisationer att kontrollera efterlevnaden av de arbetsrättsliga villkoren kan vara att skicka ut ett egenrapporteringsformulär till leverantören. Där ska leverantören även fylla i hur underleverantörer uppfyller villkoren. 

Upphandlingsmyndighetens formulär för egenrapportering av arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal 

Uppföljning av arbetsrättsliga villkor