Start

Slutsatser av riskbedömning: måleritjänster

Denna riskbedömning kan användas som en del i behövlighetsbedömningen om det finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor i en upphandling.

Upphandlingsmyndighetens slutsatser av riskbedömningen är att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor vid upphandling av måleritjänster. Riskbedömningen är baserad på ett antal indikatorer. Nedan angivna indikatorer har identifierats vilket därmed pekar på att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor för den aktuella tjänsten.  

Vilken tjänst som omfattas av riskbedömningen 

De arbetstagare som utför måleritjänster arbetar exempelvis med måleriarbeten i byggentreprenader, enskilda måleritjänster eller förbättrings- och kompletteringsarbeten. Arbetstagare inom måleritjänster omfattas av Måleriavtalet mellan Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige. 

Metod 

När vi genomför en riskbedömning följer vi en process där vi utgår från ett antal indikatorer och bland annat samråder med de arbetsmarknadsparter som är berörda av aktuell riskbedömning. Parterna bistår med information och observationer om sin bransch utifrån nedan nämnda indikatorer. Vi hämtar även in information från olika myndigheter och andra organisationer. 

Hur Upphandlingsmyndigheten genomför riskbedömningar

Underlaget från arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra organisationer sammanställs till ett förslag på en riskbedömning som skickas till parterna för synpunkter. De slutliga slutsatserna från riskbedömningen baseras på en sammanvägd bedömning av indikatorerna och parternas synpunkter.  

Beslut av en riskbedömning fattas av Upphandlingsmyndigheten.

Indikatorer som pekar på risk i denna bedömning   

Förekomst av brist på arbetskraft  

 • Regionala konkurrenssituationer inom branschen har lett till personalbrist i vissa delar av landet eller där tillfälliga evenemang ska förekomma. Detta leder i sin tur till andra risker, så som bland annat brister i efterlevnad av arbetstidslagen och förekomst av utstationerad arbetskraft. 
 • Uppgiftslämnare: Svenska Målareförbundet 

Förekomst av utstationerade arbetstagare 

 • Vid byggentreprenader förekommer, enligt Svenska Målareförbundet, utstationerade arbetstagare i underentreprenörskedjorna som utför måleriarbeten. Arbetsmiljöverket genomförde även en undersökning 2016 som bland annat visar på att det förekommer arbetstagare, inom byggbranschen, i Sverige som inte har tillstånd att arbeta i Sverige 1. 
 • Uppgiftslämnare Svenska Målareförbundet 
 • Källa: Arbetsmiljöverket 

Misstänkta lagöverträdelser med mera inom näringsverksamheten 

 • Observationer har identifierats att företag som anlitar utstationerad arbetskraft kan utnyttja arbetstagare som tvingas arbeta väldigt långa arbetspass och åsidosätter därmed arbetstidslagen och dygnsvilan. 
 • Uppgiftslämnare: Svenska Målareförbundet 

Förekomst av misstänkt undandragande av skatt 

 • Skatteverket har identifierat byggbranschen som ett riskområde för svart arbetskraft och skattebrott. Av den anledningen berörs måleriföretag som arbetar på byggentreprenader av byggentreprenörens skyldighet att föra personalliggare. 
 • Källa: Skatteverket 

Övrigt 

 • Enligt Svenska Målareförbundet förekommer det att anställda ombeds att lämna tillbaka delar av lönen. Detta resulterar i att informationen på lönebeskeden inte stämmer. 
 • Uppgiftslämnare: Svenska Målareförbundet  

Sammanfattning av parternas slutsatser 

Arbetsmarknadens parter har inte lämnat egna slutsatser 

Inga regionala skillnader 

Inga regionala skillnader har diskuterats i bedömningen. 

Hur riskbedömningen kan användas 

En upphandlande organisation kan använda denna riskbedömning som utgångspunkt vid den egna behövlighetsbedömningen, det vill säga bedömningen om det finns behov att ställa arbetsrättsliga villkor i en enskild upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor för måleritjänster. Villkoren finns i vår kriterietjänst.  

Arbetsrättsliga villkor som ställs i form av särskilda kontraktsvillkor vid upphandlingar kan fungera som ett stöd för att ytterligare förstärka åtgärder mot osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor. 

Hur upphandlande organisationer kan genomföra en behövlighetsbedömning inför upphandlingen

Arbetsrättsliga villkor måleriarbeten i kriterietjänsten

Beslut av riskbedömningens slutsatser  

 • Februari 2019 

Observera att Upphandlingsmyndighetens riskbedömning är baserad på de förhållandena som råder vid tidpunkten då bedömningen görs och att dessa kan ha förändrats.