Start

Genomför upphandling av arkitekter och tekniska konsulter – med kvalitet

I genomförandet av upphandlingen av arkitekttjänster och andra tekniska konsulttjänster ingår bland annat att ta fram upphandlingsdokument, annonsera samt pröva och utvärdera inkomna anbud. Beslut fattas sedan om vilken leverantör som har vunnit och meddelas alla leverantörer som deltagit i upphandlingen. Efter detta kan avtal tecknas. Genomförandet ser olika ut beroende på typ av upphandlingsförfarande.

Kvalitetsaspekter i upphandlingsdokumentet

Uppdragsbeskrivningen

Ett väl genomarbetat underlag är en förutsättning för att skapa en uppdragsbeskrivning med fokus på kvalitet. För det krävs tid, kommunikation och engagemang i alla led.

Vid kravställande i upphandlingen är det viktigt att de förutsättningar och värden som identifierats tidigt i projektet bibehålls genom hela upphandlingen. Konsulternas uppgift är sedan att pröva målsättningar mot kraven och förutsättningarna och ge förslag på hur projektet kan gestaltas. Det kan vara värden, exempelvis för:

  • teknik
  • funktion
  • upplevelse, exempelvis miljöskapande, identitetsskapande och konstnärlig.

Arbetet ska resultera i underlag för fortsatt utveckling, upphandling och byggande. Det är därför viktigt att de krav och kriterier som ställs i upphandlingen styr mot den uppsatta visionen och slutmålet genom hela upphandlingen, så att slutresultatet avseende värden och långsiktig arkitektonisk kvalitet i projektet uppnås. 

Ett upphandlingsdokument kan delas in i fem delar:

  • administrativa villkor
  • krav på leverantören och grund för uteslutning
  • krav på föremålet för upphandlingen
  • grund för utvärdering
  • kontraktsvillkor.

Använd gärna vår vägledning som stöd när du utformar ett upphandlingsdokument: 

Utforma upphandlingsdokument

Administrativa föreskrifter 

Uppdragsföreskrifter AF

Nedan finns några aspekter att tänka på vid upphandling av arkitekt- och konsulttjänster.

Olika förfaranden vid upphandling av arkitekttjänster och tekniska konsulter

Det finns ett antal olika upphandlingsförfaranden inom offentlig upphandling.

Välja upphandlingsförfarande – en fullständig fördjupning över samtliga upphandlingsförfaranden

Tabell med kortfattade beskrivningar av olika förfaranden över tröskelvärdena

Om beställaren bedömer att kvalitet och precision endast nås genom inslag av dialog med anbudsgivarna finns förfaranden som möjliggör det. Givetvis kan tjänster kopplat till arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster även upphandlas med upphandlingsförfarande som inte medger dialoger, när det är lämpligt.

Nedan ges en sammanfattning av några förfaranden som möjliggör dialog.