Start
Wingårdhs illustration av Liljevalchs
Illustration: Wingårdhs

Utförandeentreprenad upphandlades för Liljevalchs tillbyggnad

Publicerad 24 september 2021
  • Bygg, anläggning och fastighet

I syfte att kunna säkerställa kvaliteten i alla delar av byggprocessen valde Stockholm stad att upphandla en utförandeentreprenad för tillbyggnaden av Liljevalchs konsthall. Genom en arkitekttävling kunde det bidrag utses som ansågs leva upp till de högt satta kraven på gestaltning och arkitektonisk skärpa.

I augusti 2014 fick Fastighetskontoret i Stockholms stad i uppdrag av fastighetsnämnden att låta uppföra en tillbyggnad av Liljevalchs konsthall. Bakgrunden till beslutet handlade om att konsthallen inte längre ansågs leva upp till kraven på växelvisa utställningar, bra klimatförhållanden, en god säkerhet och bra serviceinrättningar till besökarna.

En tillbyggnad bedömdes kunna lösa problemen. En tillbyggnad skulle kunna bidra till en dubblering av antalet utställningar av internationell klass och dessutom, genom ökad kvalitet, berika miljön väster om Liljevalchs. Utbyggnaden av Liljevalchs ansågs också kunna utgöra en referens för kommande nybyggnation i närområdet när det gäller krav på arkitektonisk kvalitet och omsorg.

Arkitekttävling genom öppet kvalificeringsförfarande

För att hitta rätt samarbetspartners beslutades om en arkitekttävling. En sådan anordnades i mars 2013 med hjälp av Sveriges Arkitekter i enlighet med LOU.

– Det är ovanligt att Stockholms stad använder sig av arkitekttävlingar som upphandlingsform. Sedan 2013 har Fastighetskontoret inte anordnat någon ytterligare arkitekttävling, säger Linda Laine, kommunikationschef på Fastighetskontoret.

Genom ett öppet kvalificeringsförfarande valdes fem arkitektföretag ut. En jury tillsattes som bestod av representanter från Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Liljevalchs och Sveriges Arkitekter. I juni 2014 utsågs Wingårdh Arkitekter AB till vinnare och kontrakterades. Tävlingen fick göras om en gång eftersom bidragen i första omgången inte ansågs helt genomförbara.

"Det vi har byggt är ett "konstverk för konst""

Mårten Castenforschef Liljevalchs

Den övergripande målbilden och visionen med tillbyggnaden beskrevs i inriktningsbeslutet som ”att skapa en bättre fungerande konsthall som kan erbjuda utställningar och upplevelser i världsklass i enlighet med stadens vision i ytterligare 100 år”.

Andra mål som definierades i tävlingsprogrammet var att ge Liljevalchs konsthall en modern identitet och att öka kapaciteten. Dessutom att ta hänsyn till den befintliga anläggningens och omgivningens mycket stora kulturhistoriska värde på ett sätt så att tillbyggnaden positivt bidrar till att höja upplevelsen av konsthallen och platsen.

– I detta projekt har gestaltningen varit A och O. Det vi har byggt är ett "konstverk för konst" anpassat just efter verksamhetens höga krav. Vi talar alltså om en specialkåk i allt från uttryck till säkerhet och klimat, säger Mårten Castenfors, chef på Liljevalchs och dåvarande jurymedlem.

Utförandeentreprenad upphandlades

2016-2017 upphandlades en entreprenör för uppdraget att uppföra tillbyggnaden, vilket blev Peab AB. Entreprenadformen var utförandeentreprenad (enligt AB04) som utfördes som generalentreprenad. Vid utförandeentreprenad är projekteringen klar till det skede då entreprenören ska påbörja själva entreprenadarbetena. Att entreprenadformen ansågs mest passande för projektet hade att göra med syftet att säkerställa kvaliteten i alla delar.

– Från verksamhetens sida har vi hela tiden strävat efter högsta kvalitet från minsta mutter till platsgjuten helhet. Vi har också haft alm som tema avseende inredning, eftersom vi återanvänt alm från Humlegården i detaljeringen, säger Mårten Castenfors.

Entreprenaden genomfördes också i så kallad utökad samverkan, i detta projekt med avseende på projektering av bygghandlingar samt uppföljning av ekonomi (prognosarbete för entreprenadkostnader). Ersättningsformen för entreprenaden har varit löpande räkning.

Fastighetskontoret valde i genomförandet att anlita en extern projektledning. Inledningsvis valdes WSP (2016-2019) och från juni 2019 har Forsen Projektledning varit ansvariga.

Konsthallen invigdes den 12 augusti 2021.