Start

Lämna anbud i byggprojekt

Här har vi samlat information för dig som leverantör och entreprenör inom bygg och anläggning. Informationen hjälper dig att hitta aktuella upphandlingar, analysera och förbereda samt lämna anbud.

Att göra affärer med offentlig sektor

Som anbudslämnare bör du ta reda på hur den offentliga affärer går till och vad som skiljer dem från de privata. En av de viktigaste skillnaderna är att den offentliga upphandlingen innehåller krav som behöver uppfyllas för att ett anbud ska prövas samt att det finns mycket små möjligheter till rättelser, förtydligande och kompletteringar i efterhand. 

Utmärkande för upphandlingar av ett byggprojekt är att det ställs kunskapskrav hos anbudslämnarna vad gäller AMA-strukturen och de standardavtal som används inom byggbranschen (ABK 09, AB 04 och ABT 06). Upphandlingsdokumenten är framtagna utifrån dessa avtal och det är viktigt att du som anbudslämnare förstår hur de används. 

Att göra affärer med offentlig sektor

Skillnad mellan privat och offentlig upphandling

Det är viktigt att känna till de skillnader som finns mellan privat och offentlig upphandling. Nedan finns exempel på situationer som kan uppkomma vid offentlig upphandling av byggentreprenader.  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stödet “Under ett byggnadsverks liv”. Stödet kopplar inköpsprocessen med byggprocessen och beskriver de olika typer av upphandlingar som kan aktualiseras under ett byggprojekt. I stödet kan ni till exempel läsa om vad som gäller för:

För projekterande konsulter

Om en konsult tar fram tekniska specifikationer för den upphandlande organisationen får de inte innehålla hänvisningar till varumärke eller fabrikat om det leder till att ett visst företag gynnas eller missgynnas.

En konsult som deltagit i förstudie och sedan vill lämna anbud i upphandling av projektering behöver säkerställa att  beställaren inte utestänger möjligheten att lämna anbud även senare i upphandlingen. 

Läs mer i upphandlingsstödet för bygg: Projektera 

För byggentreprenörer

Under anbudstiden råder absolut anbudssekretess vid syn och visning av arbetsområdet. Det innebär att den upphandlande organisationen får boka in separata visningar med potentiella anbudsgivare och inte får lämna ut uppgifter om vilka leverantörer som lämnat anbud eller anbudssökningar och dess innehåll innan upphandlingen är avslutad.

Läs mer i upphandlingsstödet för bygg: Bygga

Offentliga upphandlingar upplevs ibland som svåra och komplicerade. För dig som vill göra affärer med offentlig sektor är det därför viktigt att veta hur du: 

 • hittar och bevakar upphandlingar
 • identifierar krav i upphandlingen
 • planerar inför att lämna anbud
 • deltar i anbudsprocessen.

Hitta och bevaka upphandlingar

Upphandlingar som inte är direktupphandlingar ska som utgångspunkt annonseras. De upphandlande organisationerna använder sig av annonsdatabaser för att annonsera sina upphandlingar. Om man som leverantör är intresserad av att delta i en offentlig upphandling, kan man kostnadsfritt skaffa sig ett användarkonto i någon av de registrerade databaserna. 

Om annonsdatabaser

Annonsdatabaser - Konkurrensverket

Analysera och förbereda anbud

Att lämna anbud kräver noggranna förberedelser. Vid prövningen av ett inlämnat anbud har den upphandlande organisationen mycket begränsade möjligheter till rättelser, förtydliganden och kompletteringar av ett anbud. Därför bör du förbereda dig väl.

Som leverantör behöver du se över förutsättningarna i din organisation eller ditt företag. Tänk på:

 • Vilka tjänster som efterfrågas och om rätt resurser finns för att delta i upphandlingen
 • Plan för bemanning
 • Tid och kapacitet att genomföra uppdraget
 • Viktiga datum för att planera upphandlingen och för att hinna ställa frågor och få svar
 • Finns speciella branschförutsättningar, regler, utmaningar eller möjligheter?

Lämna anbud

Kontrollera det här innan anbudet lämnas in:

 • Var noggrann och följ de administrativa föreskrifterna.
 • Svara på det som efterfrågas, varken mer eller mindre.
 • Se till att det tydligt framgår i anbudet att alla krav i upphandlingsdokumenten uppfylls.
 • Kontrollera att du har bifogat samtliga efterfrågade dokument och att de är aktuella.
 • Säkerställ att kontaktinformationen till eventuella referenser är uppdaterad.
 • Meddela de referenser som kommer anges i anbudet.
 • Lämna in anbudet i tid. För sent inlämnade anbud får inte prövas av den upphandlande organisationen.