Start

Hur lämnar en kommun eller region stöd enligt grupp­undantags­förordningen?

Den allmänna grupp­undantags­förordningen tillämpas stegvis. Det kräver både planering och uppföljning. Den upphör inte att tillämpas när ett stöd har utbetalats. I förordningen finns nämligen krav som ska följas även efter att stödet har utbetalats.

Vi har tagit fram en illustration som visar en process för hur gruppundantagsförordningen tillämpas. Den allmänna gruppundantagsförordningen gäller bara under en viss tid. När tiden har löpt ut måste en ny process påbörjas för att stödet ska fortsätta att vara lagligt. Processen på bilden måste alltså följas så länge som kommunen eller regionen tänker ge statsstöd.

1. Utforma stödbeslut. 2. Lämna rätt information och dokumentera. 3. Följ upp villkoren.

För att lämna stöd måste en kommun eller en region både förstå vilka villkor som gäller för den stödtyp som planeras och hur stödet ska administreras.

Enligt den allmänna gruppundantagsförordningen måste regeringen kontakta kommissionen senast 20 dagar efter att stödet har lämnats. En kommun eller en region som själv ska utforma ett stöd måste i god tid ge regeringen den information som ska vidarebefordras till kommissionen i god tid. Den ansvariga på Klimat- och näringslivsdepartementet måste därför kontaktas i god tid innan kommunen eller regionen fattar något beslut om stöd.

Checklista för kommuner och regioner

 1. Är det ett statsstöd?
 2. Har kommunen eller regionen befogenhet att ge stöd enligt kommunallagen?
 3. Finns denna typ av stöd med i uppräkningen i artikel 1 i den allmänna gruppundantagsförordningen?
 4. Kan kommunens och regionens mål med stödet uppnås enligt villkoren i gruppundantaget?
 5. Förbered en tidsplan i god tid som kommunen eller regionen ska följa när de ska skicka vissa uppgifter till Regeringskansliet innan de beslutar om något stöd.
  Formulär för den sammanfattande information som ska lämnas när förordningen tillämpas 
  a) Regeringen informerar därefter kommissionen om åtgärden senast 20 arbetsdagar efter att stödet beviljas eller efter att reglerna för att bevilja stödet har trätt i kraft.
 6. Följ upp att villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen följs.
  a. Om budgeten eller giltighetstiden ändras kan Regeringskansliet behöva lämna ny information enligt punkt 5 till kommissionen.

  b. Dokument som visar att kommunen eller regionen har följt villkoren i gruppundantaget ska sparas i minst tio år.

  c. Det stöd som betalas ut ett visst år ska rapporteras via en särskild databas. Se vidare om den årliga rapporteringen på Tillväxtanalys webbplats.

  Rapportering av statsstöd

  d) Enskilda stödutbetalningar där beloppet överstiger 500 000 euro ska rapporteras via en annan databas som Tillväxtanalys ger kommunen eller regionen tillgång till. Dessa uppgifter som även innehåller namnet på företaget som fått stödet offentliggörs av kommissionen.

  Databasen med uppgifter om större utbetalda stöd
 7. Kommissionen granskar om villkoren i gruppundantagsförordningen följs med stickprovskontroller. En kommun eller region får sådana frågor via Regeringskansliet. Kommuner och regioner ska tillämpa villkoren strukturerat enligt vad som anges ovan. Det garanterar att kommuner och regioner har det underlag som behövs för att besvara kommissionens frågor.

Om en kommun eller region tillämpar regler för stödgivning som redan har utformats enligt den allmänna gruppundantagsförordningen (befintligt stöd), till exempel en förordning med koppling till regionalt utvecklingsansvar, har statsstödsreglerna redan beaktats. I ett sådant fall krävs det dock ändå att villkoren följs och att rapporteras enligt steg sex och sju i checklistan.

Villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen

Exempel på stöd som har utformats enligt den allmänna gruppundantagsförordningen och som beslutats av kommuner eller regioner