Start

Främjande av lika rättigheter och möjligheter

Upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att bidra till lika rättigheter och möjligheter vid offentlig upphandling och att motverka diskriminering. En del statliga myndigheter är i vissa fall skyldiga att ställa särskilda villkor för att förhindra diskriminering hos leverantören.

Jämlikhet och jämställdhet handlar om rättvisa, demokrati och delaktighet. Genom att inkludera ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv kan organisationer använda sin upphandling för att garantera en likvärdig service och rättvis fördelning av resurser till alla. Genom att ställa sociala krav i upphandling kan du exempelvis bidra till att nå olika jämställdhetspolitiska mål som finns inom den egna organisationen. För ett antal statliga myndigheter finns det även en skyldighet att inkludera villkor som syftar till att öka medvetenheten om och efterlevnad av diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

Diskrimineringsgrunderna är: 

  • kön 
  • könsöverskridande identitet eller uttryck 
  • etnisk tillhörighet 
  • religion eller annan trosuppfattning 
  • funktionsnedsättning 
  • sexuell läggning 
  • ålder. 

Diskrimineringslagen 

Diskriminering kan ske i sex olika former. Den kan vara både direkt och indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är också former av diskriminering. 

Antidiskrimineringsförordningen 

Förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt syftar till att öka medvetenheten och efterlevnaden av diskrimineringslagen. I förordningen har åläggs ett antal statliga myndigheter fått i uppdrag att vid vissa kontraktstilldelningar inkludera särskilda villkor för att förhindra diskriminering hos leverantören. Det gäller kontrakt av en tjänst eller byggentreprenad som har en löptid på åtta månader eller längre och har ett beräknat värde på minst 750 000 kr. Förordningen är avsedd för och tvingande för statliga myndigheter, men inget hindrar att dess villkor tillämpas av andra upphandlande myndigheter.