Start

Rättvis handel

Genom att ta hänsyn till rättvis handel vid upphandling kan upphandlande organisationer bidra till att skapa bättre förutsättningar för odlare och arbetare i länder med utbredd fattigdom.

Definition av rättvis handel

Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en mer rättvis världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel, tillsammans med konsumenter, engagerar sig aktivt i att stödja producenter samt genom att öka medvetenheten och genomföra kampanjer för att förändra den konventionella internationella handelns regler och praxis. 

Rättvis handel i offentlig upphandling 

EU-domstolen har i sitt avgörande i mål Max Havelaar (C-368/10) bekräftat att det går att ta hänsyn till rättvis handel i offentlig upphandling. Slutsatserna i avgörandet har införts i upphandlingsdirektiven i bland annat bestämmelserna om märken och vad gäller kopplingen till kontraktsföremålet. Koppling anses finnas om kriterierna eller villkoren i något avseende hänför sig till den vara, tjänst eller byggentreprenad som upphandlas. Observera att möjligheterna att ta hänsyn till rättvis handel begränsas till tilldelningskriterier eller särskilda kontraktsvillkor. 

Fråga i vår Frågeportal: Går det att ställa krav på märkningen Fairtrade?

Produktmärkningar för rättvis handel 

Det är möjligt att använda olika märkningar som ett verktyg för att genomföra hållbara upphandlingar. Det går bland annat att hänvisa till en särskild märkning i upphandlingsdokumenten.  

Användning av märkning i offentlig upphandling 

Om förutsättningarna för hänvisning till märkning är uppfyllda kan en upphandlande organisation hänvisa direkt till Fairtrade- respektive WFTO- märkningen som bevis för att principerna för rättvis handel är uppfyllda. Undersök alltid att respektive märkeskrav uppfyller villkoren enligt upphandlingslagarna.  

Fairtrade är en produktmärkning och en av de större aktörerna inom rättvis handelsrörelsen. För att tilldelas märket ska fyra kriterier vara uppfyllda: 

  • kostnadsstäckande minimipris 
  • påslag på världsmarknadspriset 
  • förfinansiering 
  • långsiktiga handelsrelationer mellan producenten och importören. 

I dag finns det flera Fairtrade-certifierade produkter, exempelvis kaffe, te, kakao, frukt och andra livsmedel. Det finns även certifierade blommor, sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. 

World Fair Trade Organization (WFTO) är en annan märkning för rättvis handel. Till skillnad från andra märkningar garanterar WFTO: s produktmärkning för organisationer i handelskedjan. Det kan vara producenter, importörer eller återförsäljare som certifieras. Därmed kan även sammansatta produkter bära märkningen. Organisationerna i handelskedjan åtar sig att följa principerna för Fair Trade och Fair Trade Standard och WFTO: s garantisystem kontrollerar att kriterierna följs. Märkningen finns på livsmedel, interiörartiklar, köksartiklar, leksaker med mera. 

Fairtrade City 

Fairtrade City och Fairtrade Region är diplomeringar och ett nätverk av kommuner och regioner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. För att diplomeras som Fairtrade City och Fairtrade Region krävs att kommunen eller regionen uppfyller vissa kriterier kopplade både till både offentlig och privat konsumtion. När det gäller den offentliga konsumtionen ska de upphandlande organisationerna ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom organisationens avtal, både utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.

Fairtrade City (Fairtrades Citys webbplats)  

Varför diplomering? (Fairtrade Citys webbplats)