Start

Går det att ställa krav på Fairtrade?

Publicerad 01 april 2020
Hej!
Får man ställa krav på märkningen Fairtrade? Spelar det någon roll hur man ställer kravet och finns det något annat man ska tänka på? Jag har hört lite olika.

Erik

Publicerad 01 april 2020

Hej,

När du ska göra en hållbar upphandling är det möjligt att använda olika märkningar som ett verktyg för att ställa krav. Det går bland annat att hänvisa till en särskild märkning i upphandlingsdokumenten. För att göra det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Vilka dessa är framgår av upphandlingslagarnas bestämmelser för användning av märkning. 

Läs mer om användning av märkning på vår webbplats.

När får märkning användas?

Huvudregeln vid användning av märkning är att kraven kan ställas som såväl tekniska specifikationer, tilldelningskriterier som villkor för fullgörande av kontrakt (särskilda kontraktsvillkor). Ett krav på att produkten ska vara Fairtrademärkt eller producerad enligt principerna för rättvis handel kan däremot enbart ställas som ett tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor. Det framgår av praxis från EU-domstolen (den så kallade Max Havelaar-domen) och upphandlingsdirektiven. Den nämnda domen innehåller en snäv definition av teknisk specifikation: en teknisk specifikation avser endast varornas egenskaper som sådana, deras tillverkning, förpackning och användning, och inte under vilka villkor som leverantören anskaffat dem från tillverkaren.

En märkning som huvudsakligen fokuserar på principer för rättvis handel kan därmed inte användas som teknisk specifikation.

Alternativ till krav på en viss märkning

Istället för att ställa krav på en viss märkning går det också att använda vissa av kraven i en märkning, till exempel Fairtrade, och använda dessa som tilldelningskriterium eller villkor för fullgörande av kontrakt (särskilda kontraktsvillkor) beroende på vad som är lämpligast i en aktuell upphandling. Det är också möjligt att använda något eller några av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. De ställda kraven kan sedan bevisas med en Fairtrademärkning eller annat lämpligt bevis.

Källhänvisningar

  • EU-domstolens dom C-368/10,  Max Havelaar, punkt 74 – tekniska specifikationer avser endast varornas egenskaper som sådana, deras tillverkning, förpackning och användning, och inte under vilka villkor som leverantören anskaffat dem från tillverkaren
  • skäl 97 i LOU-direktivet och skäl 102 i LUF-direktivet- I enlighet med rättspraxis från Europeiska unionens domstol omfattar detta också tilldelningskriterier eller villkor för fullgörande av ett kontrakt som avser leverans eller användning av rättvisemärkta varor vid fullgörandet av det kontrakt som ska tilldelas. Kriterier och villkor för handel och dess villkor kan exempelvis innebära att den berörda varan måste vara rättvisemärkt och bland annat omfatta krav på betalning av ett minimipris och ett högre pris till tillverkarna.
  • 9 kap. 12 - 15 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - bestämmelser om märkning
Med vänlig hälsning,

Charlotta

02 april 2020 (Uppdaterat 04 april 2022)

Intressant. I svaret säger ni att en märkning som huvudsakligen fokuserar på sociala kravveller principer för rättvis handel inte kan användas som teknisk specifikation. I många fall är det dock ändamålsenligt att kunna hänvisa till en märkning i den tekniska specifikationen. Men om en miljömärkning som huvudsakligen fokuserar på miljökrav samtidigt innehåller vissa sociala krav, är det då inte möjligt att använda den märkningen som teknisk specifikation? Alltså: kan en miljömärkning som innehåller sociala krav användas som teknisk specifikation?

Tack för svar!

Erik

02 april 2020

Hej,

Vi håller med om att det kan vara ändamålsenligt att använda krav på märkning i en teknisk specifikation och ett av syftena med bestämmelserna om märkning är att underlätta för både upphandlande myndigheter och leverantörer. I dagsläget finns det dock inget klart svar på frågan om en märkning som i huvudsak innehåller miljökrav, men som också innehåller vissa sociala krav kan användas i en teknisk specifikation. För att svara på frågan kan till exempel följande resonemang föras.

Enligt de grundläggande upphandlingsprinciperna och bestämmelserna om märkning ska alla krav ha en anknytning till det som ska upphandlas. Med anknytning menas i detta sammanhang att kraven bland annat kan omfatta hållbarhetsfaktorer i produktions- eller tillverkningsprocesser. Kraven behöver inte ge avtryck i den slutliga produkten, men ska i något avseende hänföra sig till produkten. Någon närmare förklaring av vad ”hållbarhetsfaktorer i produktions- eller tillverkningsprocesser” innebär finns inte, men kraven ska vara förenliga med de grundläggande principerna, i synnerhet principerna om proportionalitet och likabehandling. Kraven får enkelt förklarat inte vara onödigt konkurrensbegränsande.

Domen i Max Havelaar-målet, där EU-domstolen tolkat begreppet teknisk specifikation relativt snävt, grundar sig på 2004-års upphandlingsdirektiv. Upphandlingsmyndigheten anser att rättsläget är oklart eftersom det inte finns någon rättspraxis där domstolen prövat om förekomsten av sociala krav i en miljömärkning utesluter möjligheten att använda märkningen som teknisk specifikation utifrån de nu gällande upphandlingsdirektiven från 2014.


Sociala krav som direkt karakteriserar en produkt, exempelvis tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, kan emellertid ställas om en teknisk specifikation.

Källhänvisningar· 

  • 9 kap. 13 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - om kraven för märkningen även rör kriterier som inte har anknytning till det som ska anskaffas, får den upphandlande myndigheten inte kräva märkningen för varan, tjänsten eller byggentreprenaden

  • skäl 74 första stycket, skäl 99 och artikel 42 punkt 1 andra stycket i LOU-direktivet – om tekniska specifikationer

  • skäl 83 första stycket, skäl 104 och artikel 60 punkt 1 andra stycket i LUF-direktivet – om tekniska specifikationer.

Vänlig hälsning,

Charlotta

02 april 2020 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.