Start

Upphandling för jämställdhet

I ett jämställt samhälle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot både kvinnors och mäns villkor och behov. Offentliga organisationer kan bidra till jämställdhet genom att i upphandling ställa jämställdhetskrav på leverantörer, varor, tjänster och byggentreprenader.

Enligt lagen om offentlig upphandling bör den upphandlande organisationen beakta sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. I den Nationella upphandlingsstrategin definieras detta som att bland annat jämställdhetskrav bör ställas.

Nationella upphandlingsstrategin

Utöver detta kan den upphandlande organisationen ha egna styrdokument som ställer krav på ett jämställdhetsperspektiv i upphandlingen.

Vägledning för jämställdhetskrav i upphandling

I samverkan med Sveriges kommuner och regioner har vi tagit fram en vägledning som visar hur organisationer kan ställa jämställdhetskrav i upphandlingen, på leverantörer, på varor, tjänster och byggentreprenader. Syftet är att kunna erbjuda en likvärdig välfärd och en jämställd fördelning av resurser till olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

Exempel: Upphandling av ett utegym

Vid upphandling av utegym måste hänsyn tas till både kvinnors och mäns behov, förutsättningar och förmågor. Många gånger är redskapen i gymmen utformade så att kvinnor har svårt att använda dem. I de redskap som finns för armgång är ofta pinnarna så tjocka att de inte går att greppa för kvinnor eller personer med mindre händer. Vikterna är också många gånger för tunga och anpassade till mäns träningsönskemål. Det är viktigt att hela gymmet är utformat på ett sätt som är likvärdigt för kvinnor och män.

Utegymmet måste också placeras på ett ställe där det känns tryggt för alla att vara. Om det placeras på en dåligt belyst plats i ett skogsområde kan det kännas osäkert för många kvinnor att använda det, till skillnad från om det är väl upplyst och mer centralt placerat.

Vägledningen utgår från Upphandlingsmyndighetens modell för inköpsprocessen i tre steg:

Inköpsprocessens olika faser
Inköpsprocessens olika faser
  1. Förbereda
  2. Genomföra
  3. Realisera avtalet.

De olika stegen i processen involverar olika funktioner och nivåer i organisationen, från den politiska ledningen eller myndighetsledningen till upphandlare och controllers. De olika stegen i det här stödet riktar sig därför till delvis olika målgrupper, men det är förstås bra om alla inblandade har en förståelse för helheten.

Vägledning för jämställdhetskrav i upphandling

Guidance for gender-equal procurement

Checklista för jämställdhetskrav i upphandling

Vägledningens checklistor och frågebatterier som är användbara i det dagliga arbetet finns samlade och går att ladda ner separat.

Checklista för jämställdhetskrav i upphandling