Start

Anbudsprövningen

Den upphandlande organisationen ska kontrollera att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav och villkor i upphandlingen. Alla ställda krav i upphandlingsdokumenten ska accepteras och uppfyllas av anbudsgivaren. Anbud som inte uppfyller kraven ska förkastas och får inte antas.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Anbudsprövning innebär att anbudet granskas mot de krav som ställts i upphandlingsdokumenten och att samtliga begärda handlingar är bifogade till anbudet. Om anbudet inte innehåller eller motsvarar de ställda kraven ska anbudet, enligt den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling, som utgångspunkt förkastas. 

Anbud som kommer in för sent ska också förkastas. Samma sak gäller för anbudsansökningar som till exempel i ett tvåstegsförfarande. 

Vilka uppgifter ska bedömas?

Bedöm bara de uppgifter som anbudsgivaren har lämnat i sitt anbud och som inkommit vid eventuella kompletteringar, förtydliganden eller förhandlingar. Den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får bara anta anbud som uppfyller kraven enligt upphandlingsdokumenten. 

Det är inte tillåtet att göra prövningen mot andra krav än de som har angetts. Ett erbjudande som inte har efterfrågats i upphandlingsdokumenten får inte vägas in vid valet av leverantör. 

Tilldelningskriterier

Kontraktet ska tilldelas den anbudsgivare som har lämnat det anbud som är bäst i anbudsutvärderingen. 

Tilldelningskriterier och grund för utvärdering

Onormalt låga anbud

Ibland kan anbud som kommer in i upphandlingar rent prismässigt vara så låga att den upphandlande organisationen måste fråga leverantören om orsaken till det låga priset. Bedömningen av om ett anbud har ett misstänkt lågt anbudspris ska avgöras i förhållande till föremålet för upphandlingen.

Vid upphandling över tröskelvärdena är den upphandlande organisationen skyldig att kontrollera ett onormalt lågt anbud och förkasta det om det låga anbudet inte kan förklaras på ett tillfredsställande sätt.

Vid upphandling under tröskelvärdena, och vid upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, får den upphandlande organisationen kontrollera och förkasta ett anbud som bedöms vara onormalt lågt. Däremot finns det inte någon skyldighet att göra det.

I samtliga upphandlingar får ett anbud bara förkastas om den upphandlande organisationen har begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått något tillfredsställande svar av leverantören som kan förklara det låga priset eller kostnaden. 

Onormalt låga anbud