Start

Vad gör man om fel hittas i en pågående upphandling?

Ta i första hand kontakt med den upphandlande organisationen via frågor och svarsfunktionen i den aktuella upphandlingen och påtala felaktigheten, för att försöka få till en ändring.

För det fall en leverantör upplever att denne lidit skada eller kan komma att lida skada med anledning av att den upphandlande organisationen agerat i strid med upphandlingsreglerna, har leverantören en möjlighet att ansöka om överprövning och begära att den upphandlande organisationen ska göra om upphandlingen, alternativt att rättelse ska ske. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två parallella avgöranden fastställt att en leverantör som anser att de uppgifter som lämnas i ett upphandlingsdokument är ofullständiga eller otydliga redan under anbudstiden bör vända sig till den upphandlande organisationen och ställa frågor samt begära kompletteringar och förtydliganden. Om leverantören utan godtagbara skäl underlåter att göra det, och i stället väntar med att påtala eventuella brister till efter det att tilldelningsbeslutet är fattat, kan leverantören normalt sett inte anses ha lidit eller riskerat att lida skada.

Ytterligare en förutsättning för att en leverantör ska ha rätt att få en viss upphandling överprövad är att denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling.

Bedömningen av om en upphandlande organisation har agerat i strid med upphandlingsreglerna och om åtgärd ska vidtas är ytterst upp till en domstol att bedöma.

Överprövning av en upphandling kan ske när som helst under upphandlingsprocessen, dock senast före utgången av en eventuell avtalsspärr.

Läs mer
Läs mer om talerätt i inlägget Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling? i vår Frågeportal. Se även inlägget Vad bör en ansökan om överprövning innehålla? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada ha rätt att få en upphandling överprövad
  • HFD:s dom i mål 6151-6159-20 och 196-21 – en brist i upphandlingsdokumenten måste som huvudregel påtalas av leverantören under anbudstiden.
Med vänlig hälsning,

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 22 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.