Start

Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling?

Publicerad 07 december 2017
Vem kan överpröva en tilldelning?

Måste man ha deltagit i upphandlingen?

Patrik

Publicerad 07 december 2017

Hej,

En leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada har rätt att få en upphandling överprövad. Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Begreppet leverantör är mycket vidsträckt. Detta för att även leverantörer som inte haft möjlighet att lämna anbud ska ha möjlighet att begära överprövning. Detta innebär att även potentiella leverantörer kan ansöka om överprövning. En branschorganisation kan inte föra talan, men kan givetvis fungera som ombud för en leverantör.

Leverantören måste också visa att denne har lidit eller kan komma att lida skada. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två parallella avgöranden fastställt att en leverantör som anser att de uppgifter som lämnas i ett upphandlingsdokument är ofullständiga eller otydliga redan under anbudstiden bör vända sig till den upphandlande organisationen och ställa frågor samt begära kompletteringar och förtydliganden. Om leverantören utan godtagbara skäl underlåter att göra det, och i stället väntar med att påtala eventuella brister till efter det att tilldelningsbeslutet är fattat, kan leverantören normalt sett inte anses ha lidit eller riskerat att lida skada.

Ytterligare en förutsättning för att en leverantör ska ha rätt att få en viss upphandling överprövad är att denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling. En leverantör som inte har eller har haft något sådant intresse har med andra ord inte talerätt i en överprövning. Kretsen av leverantörer som har rätt att få en upphandling överprövad är därmed begränsad.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada ha rätt att få en upphandling överprövad 
  • 1 kap. 16 § LOU – definition av leverantör
  • HFD:s dom i mål 6151-6159-20  och 196-21 – en brist i upphandlingsdokumenten måste som huvudregel påtalas av leverantören under anbudstiden.
  • Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref. 62 – en förutsättning för att en leverantör ska ha rätt att få en viss upphandling överprövad är att denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

07 december 2017 (Uppdaterat 08 mars 2022)

Vem kan driva målet om avtalets ogiltighet? Måste man ha deltagit i upphandlingen?

Tord Strandberg

05 februari 2018

Hej,

Det finns ingen skillnad avseende talerätten vid överprövning av en upphandling jämfört med överprövning av ett avtals giltighet. Därmed tillkommer rätten att få giltigheten av ett avtal överprövad till en leverantör som
  1. anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada, och
  2. har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i samma upphandling.
Notera dock att tidsfristerna för att ansöka om överprövning avseende en upphandling respektive ett avtals giltighet skiljer sig åt.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
  • 20 kap. 17 § LOU – tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet.
Uppdaterad: den 19 december 2019

Med vänliga hälsningar,

Linnea

06 februari 2018

Hur definieras "Har, eller har haft intresse av att tilldelas"?

Måste man ha ställt en fråga i upphandlingen eller måste man ha angett att man inte avser att lämna anbud i upphandlingen, för att ha visat intresse?

Richard Andersson

06 september 2018

Hej Richard,

På vilket sätt en leverantör ska ha visat intresse för att tilldelas kontraktet framgår inte av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref. 62. Det lär behöva avgöras från fall till fall. Det kan dock konstateras att avgörandet i sig inte innebär att det krävs att en leverantör ska ha lämnat anbud i den aktuella upphandlingen för att ha talerätt. Däremot innebär avgörandet att leverantören ska haft möjlighet att lämna anbud eller haft intresse av att lämna anbud i upphandlingen. Dessutom krävs att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

I det aktuella avgörandet hade leverantören av affärsmässiga skäl valt att avstå från att lämna anbud i upphandlingen, men var intresserad av möjligheten att lämna anbud i den upphandlande myndighetens kommande upphandlingar. Att ha haft intresse av att lämna ett anbud i en framtida upphandling, som kanske inte ens blir av, var alltså inte tillräckligt för att ha talerätt i den upphandling som leverantören inte hade haft intresse av att lämna anbud i. Domen bör därför tolkas på så sätt att en leverantör inte uppfyller kraven för talerätt om intresset endast är hänförlig till en eventuell framtida upphandling.

För den med upphandlingsjuridiskt intresse kan det vara kul att känna till att domen i sin tur bygger på bestämmelser i rättsmedelsdirektivet, som dels anger att möjligheten att begära överprövning åtminstone ska vara tillgängliga för de som har haft intresse av att delta i en upphandling och dels att överprövningsprocessen ska vara så effektiv och skyndsam som möjligt (se artikel 1.3 i ändringsdirektivet (2007/66/EG) till rättsmedelsdirektiven (2007/66/EG)).

Uppdaterad: den 19 december 2019


Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

10 september 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.