Start

Vem ska få information om en överprövning?

Publicerad 11 maj 2023
Hej! Ifall en upphandling blir föremål för överprövning, hur får övriga anbudsgivare reda på att en överprövning pågår och vem informerar om utfallet från överprövningen? Hur ska den leverantör som vunnit upphandlingen agera mot överprövningen och finns det något man som vinnande leverantör kan göra under tiden man väntar?

Louise

Publicerad 11 maj 2023

Hej Louise,

Vem får som huvudregel information om att en ansökan om överprövning skett?
När en ansökan kommer in till domstolen är det som huvudregel enbart den upphandlande organisationen som får den informationen. Det finns ingen skyldighet för den upphandlande organisationen att meddela anbudsgivarna om att upphandlingen har blivit överprövad. Många gånger informerar dock den upphandlande organisationen den vinnande leverantör om att en överprövning har skett, eftersom det i samband med detta som regel inträder en förlängd avtalsspärr som innebär att kontrakt inte kan ingås innan domstolen meddelat ett beslut.

Om ni deltagit i en upphandling och är intresserade av att få information om en eventuell överprövning kan ni begära ut denna information från aktuell förvaltningsrätt, till exempel genom att ringa eller skicka ett e-postmeddelande till domstolen. En ansökan om överprövning av en upphandling ska som huvudregel ha inkommit till domstolen innan avtalsspärren har löpt ut, det vill säga inom tio dagar efter tilldelningsbeslut. Ansökan lämnas då in hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande organisationen har sin hemvist.

Rätt att få information och möjlighet att yttra sig som vinnande leverantör
I vissa fall har även en annan leverantör än den som ansökt om överprövning rätt att få information om en överprövning och möjlighet att yttra sig. Om den leverantör som ansökt om överprövning exempelvis har begärt att den vinnande leverantörens anbud ska förkastas, har den vinnande leverantören rätt att yttra sig innan domstolen avgör målet. Det är domstolen som i en sådan situation kommer att kommunicera informationen till den vinnande leverantören. Skulle domstolen döma att den vinnande leverantörens anbud ska förkastas så har den leverantören även rätt att överklaga domen till högre instans.

Information om domstolens beslut
När domstolen avgjort målet och fattat ett beslut kommuniceras detta till parterna i målet. Den upphandlande organisationen har ingen upphandlingsrättslig skyldighet att skicka vidare ett sådant beslut till anbudsgivarna. Däremot är den upphandlande organisationen skyldig att informera om andra beslut i upphandlingen. Om domstolen kommer fram till att upphandlingen ska rättas eller göras om kommer anbudsgivarna att få information om detta i samband med att den upphandlande organisationen skickar ut en ny underrättelse, om det nya tilldelningsbeslutet eller beslutet att avbryta upphandlingen och göra om densamma.

Läs mer
Läs gärna mer om överprövning av en upphandling på vår webbplats.

Källhänvisning
  • 12 kap. 12 §, 19 kap. 19 § samt 19 kap. 21 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skyldighet att underrätta om beslut
  • 10 § förvaltningsprocesslagen (FPL) – förvaltningsdomstols kommunikationsskyldighet
  • 31 § FPL – ett beslut genom vilket rätten avgör målet ska skickas till parterna
  • HFD 2013 ref. 24 – en leverantör vars anbud ifrågasatts av den leverantör som ansökt om överprövning har ansetts vara part i målet
  • HFD 2011 ref. 29 – en leverantör vars anbud ifrågasatts i en ansökan om överprövning ska få möjlighet att yttra sig över ansökan, och har även rätt att överklaga domstolens beslut.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

17 maj 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.