Start

Vad bör en ansökan om överprövning innehålla?

En ansökan om överprövning till förvaltningsrätt ska göras skriftligen (den behöver inte undertecknas) och bör innehålla följande:
  • Sökandens kontaktuppgifter. Uppgift om organisationsnummer eller personnummer, postadress och adress till arbetsplats, telefon- och faxnummer och e-postadress. Motsvarande uppgifter ska lämnas om ombud. Kontaktuppgifterna är mycket viktiga, eftersom domstolen snabbt kan behöva få kontakt.
  • Samtliga kontaktuppgifter avseende den upphandlande myndigheten eller enheten (namn, postadress, telefonnummer och e-postadress).
  • Uppgifter om den upphandling som ansökan gäller (namn och diarienummer).
  • Vad som yrkas och vilka omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. En beskrivning ska lämnas om på vilket sätt sökanden anser att den upphandlande enheten eller myndigheten brutit mot någon av upphandlingslagarna och hur detta har inneburit eller kan komma att innebära en skada för sökanden. Domstolarna tar inte hänsyn till sådana grunder som inte särskilt åberopats av sökanden. Det är således viktigt att tydligt och fullständigt beskriva det eller de fel som anses ha skett. Kopior av de bevis och handlingar som finns för att styrka att fel har begåtts bör ges in.
Läs mer 
För att läsa mer om vilka uppgifter en ansökan bör innehålla se 3–4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). Läs mer om överprövning av en upphandling på vår webbplats och Överprövning av upphandling på Sveriges domstolars webbplats.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 22 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.