Startsida

Anbudsöppningen

Innehåll på denna sida

Anbuden ska förvaras oöppnade tills anbudstiden har gått ut. Absolut sekretess gäller tills beslut har fattats om tilldelning, att göra om eller avbryta upphandlingen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Ett anbud eller en ansökan anses inte ha inkommit till upphandlande myndighet före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet, enligt Tryckfrihetsförordningen. Anbudet eller ansökan i en upphandling blir därmed inte en allmän handling hos den upphandlande myndigheten före denna tidpunkt.

Anbud ska öppnas så snart som möjligt efter att anbudstiden gått ut. Minst två personer från den upphandlande myndigheten ska alltid närvara vid anbudsöppningen. Alla inkomna anbud ska registreras i en förteckning som de närvarande ska signera.

Anbudsgivaren eller anbudssökanden får inte delta vid anbudsöppningen, men kan begära att en person utsedd av en handelskammare närvarar vid själva öppningen. Kostnaden för detta får anbudsgivaren eller anbudssökande själva stå för. Alla anbud som kommit in i rätt tid ska prövas.

Källhänvisningar

  • 12 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - öppnande av anbudsansökningar och anbud (över tröskelvärdena)

     

  • 12 kap. 10 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)– öppnande av anbudsansökningar och anbud (över tröskelvärdena)
  • 19 kap. 17 § LOU – öppnande av anbud (under tröskelvärdena)
  • 19 kap. 17 § LUF – öppnande av anbud (under tröskelvärdena)