Start

Anbudsöppningen

Anbuden ska förvaras oöppnade tills anbudstiden har gått ut. Absolut sekretess gäller tills beslut har fattats om tilldelning, att göra om eller avbryta upphandlingen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Allmän handling först vid öppnandet 

Ett anbud eller en ansökan anses inte ha inkommit till den upphandlande organisationen före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet, enligt Tryckfrihetsförordningen. Anbudet eller ansökan i en upphandling blir därmed inte en allmän handling hos den upphandlande organisationen före denna tidpunkt.

Absolut sekretess gäller för anbuden fram till att alla anbud har offentliggjorts, tilldelningsbeslut meddelats eller när ärendet avslutats på något annat sätt.

Så går det till

Anbuden öppnas under absolut sekretess.

Vid upphandling över tröskelvärdena är det reglerat att samtliga inkomna anbud ska öppnas samtidigt. Det ska ske i närvaro av minst två personer från den upphandlande organisationen. Anbuden ska föras upp i en lista, som ska bestyrkas av dem som deltar i öppningen. Det är också möjligt för en anbudsgivare att begära att en person som är utsedd av en handelskammare ska närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran. 

Vid upphandling under tröskelvärdena, och vid upphandling av sociala och andra särskilda tjänster, finns inte motsvarande detaljerade bestämmelser om öppnande av anbud. De grundläggande upphandlingsprinciperna sätter ramarna i dessa sammanhang.

Dokumentera anbudsöppningen

Anbuden öppnas oftast automatiskt i ett elektroniskt upphandlingsverktyg som är knutet till en annonsdatabas som är registrerad i Konkurrensverkets annonsdatabasregister. Då dokumenteras anbudsöppningen i upphandlingsverktyget. 

Om den upphandlande organisationen inte öppnar anbuden i ett elektroniskt upphandlingsverktyg är det viktigt att den upphandlande organisationen dokumenterar samtliga uppgifter som är av betydelse vid prövningen av anbuden. Det ska göras på motsvarande sätt som sker vid ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande.