Start

Kontraktsvillkor

I kontraktsvillkoren tydliggör du vilka rättigheter och skyldigheter köparen och säljaren har och hur leveransen eller uppdraget ska utföras.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Skriv villkoren på ett tydligt sätt så att det inte finns utrymme för tolkning eller missförstånd. Ett kontrakt som är bra och tydligt formulerat utgör en trygghet för köpare och säljare och fungerar som styrmedel under kontraktsperioden.

I kontraktsvillkoren beskriver du även vad i kontraktet som ska följas upp och hur uppföljningen ska göras.

Ibland kan det vara bra att hänvisa till ett standardavtal men var försiktig så att villkoren i standardavtalet verkligen är relevant för just din upphandling.

Att tänka på

  • Varje enskild upphandling är unik. Ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för den aktuella upphandlingen när du utformar kontraktsvillkoren.
  • För gärna dialog med relevanta kompetenser inom organisationen som till exempel: avtalsjurist, dataskyddsombud och säkerhetsansvarig.

Ändringar av kontrakt 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter ändringar i upphandlade kontrakt men med vissa begränsningar. För att göra ditt kontrakt flexibelt kan du till exempel använda dig av ändrings- och optionsklausuler där du beskriver vad i kontraktet som får ändras och på vilket sätt.

I kontraktsvillkoren beskriver du även vad i kontraktet som ska följas upp och hur uppföljningen ska göras. Varje enskild upphandling är unik. De unika förutsättningar måste man som upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) ta hänsyn till när kontraktsvillkoren utformas så att de syftar till att styra mot målet med kontraktet. 

Ibland kan det vara bra att hänvisa till ett standardavtal men var försiktig så att villkoren i standardavtalet verkligen är relevant för just din upphandling. 

Tillåtna ändringar av kontrakt 

Kontraktet kan förslagsvis innehålla följande rubriker: 

Allmänt om kontraktet 

Omfattningen 

Ersättning 

Rättigheter och skyldigheter 

Hantera avvikelser