Start

Tilldelningsbeslut

Efter anbudsprövningen beslutar den upphandlande organisationen vilken eller vilka anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet. Det ska ske skriftligen till de leverantörer som tilldelas kontraktet, men även till samtliga anbudsgivare. Det ska ske snarast möjligt efter beslutet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Underrättelse om tilldelningsbeslut

I de allra flesta fall ska en upphandlande myndighet eller enhet (upphandlande organisation) snarast möjligt underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna skriftligen om beslut att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Detta kallas ofta för ”tilldelningsbeslut” men heter enligt lagtexten ”underrättelse om beslut” och gäller enligt både LOU och LUF.

Ett fullständigt tilldelningsbeslut ska

  • vara skriftligt 
  • informera om vald leverantör 
  • ange skälen till beslutet 
  • informera om den eventuella avtalsspärrens längd (minst 10 dagar).

Om tilldelningsbeslutet är ofullständigt kan det leda till att avtalsspärren inte börjar löpa.

Avtalsspärr

Tilldelningsbeslut vid avrop från ramavtal med mera

Över tröskelvärdena

En upphandlande myndighet ska meddela ett tilldelningsbeslut när myndigheten tilldelar ett kontrakt enligt LOU efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal. Den upphandlande myndigheten har då en möjlighet att ange en frivillig avtalsspärr, med följd att leverantörerna kan reagera på tilldelningen av kontraktet. På så sätt kan den upphandlande myndigheten undvika en eventuell ansökan om ogiltighet av kontraktet. Vid upphandling enligt LUF finns ingen skyldighet att meddela tilldelningsbeslut i dessa situationer.

Om en upphandlande organisation har tilldelat ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande organisationen meddela ett tilldelningsbeslut. Detta gäller både enligt LOU och LUF. Även i detta fall har den upphandlande organisationen en möjlighet att ange en avtalsspärr.

Under tröskelvärdena och sociala och andra särskilda tjänster

En upphandlande organisation ska i vissa fall informera om tilldelningsbeslutet om organisationen har använt sig av ett ramavtal eller någon annan metod för upphandling som innebär en löpande tilldelning av kontrakt. Det gäller när beslutet om kontraktstilldelning har föregåtts av en förnyad konkurrensutsättning eller annan anbudsgivning i konkurrens. Detta gäller både enligt LOU och LUF. Den upphandlande organisationen kan i dessa fall välja om den vill ingå avtalet direkt eller iaktta en frivillig avtalsspärr.

Upphandlingens sekretess hävs 

När den upphandlande organisationen har fattat beslut om tilldelning hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även vid beslut om att avbryta upphandlingen. 

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess. 

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling