Startsida

Tilldelningsbeslut

Efter anbudsprövning beslutar den upphandlande myndigheten eller enheten vilken eller vilka anbudsgivare som ska tilldelas kontraktet. Det ska ske skriftligen till de leverantörer som tilldelas kontraktet, men även till samtliga anbudsgivare. Det ska ske snarast möjligt efter beslutet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

 • lagen om offentlig upphandling 
 • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

Enligt LOU ska en upphandlande myndighet eller enhet snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om beslut att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Detta kallas ofta för ”tilldelningsbeslut” men heter enligt lagtexten ”underrättelse om beslut”. 

Ett fullständigt tilldelningsbeslut ska:  

 • vara skriftlig 
 • informera om vald leverantör 
 • ange skälen till beslutet 
 • informera om den eventuella avtalsspärrens längd (minst 10 dagar).  

Om tilldelningsbeslutet är ofullständig kan det leda till att avtalsspärren inte börjar löpa.

Avtalsspärr

Upphandlingens sekretess hävs 

När beslut om tilldelning fattats hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även vid beslut om att göra om eller att avbryta upphandlingen. 

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess. 

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling  

Källhänvisningar

 • 12 kap. 12 §lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - underrättelse om beslut (över tröskelvärdena)
 • 12 kap. 12 § (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - underrättelse om beslut  (över tröskelvärdena) 
 • 19 kap. 29 § LOU - underrättelse om beslut (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 29 § LUF - underrättelse om beslut (under tröskelvärdena)
 • 19 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) - sekretess vid upphandling  
 • 31 kap. 16 § OSL - sekretess vid upphandling