Start

Förlängning av anbudstiden vid väsentlig ändring

Hej!
Om man gör en väsentlig ändring, till exempel ändrar ett "skallkrav" till en lägre nivå så att fler leverantörer kan uppfylla kravet, hur lång tid är nödvändigt att förlänga anbudstiden?
(kap 11, § 8)

Y

Publicerad 02 mars 2017

Hej,

Varken lagen om offentlig upphandling (LOU) eller det bakomliggande direktivet ger någon närmare vägledning i frågan om hur mycket anbudstiden ska förlängas vid väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten. Det framgår dock i direktivstexten att förlängningen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt.

En aspekt som kan vara av betydelse för förlängningen är hur lång tid det är kvar på den ursprungliga tidsfristen när ändringen sker. I svensk praxis har domstolarna vid sin sammanlagda bedömning om en ändring har ansetts vara väsentlig eller inte tittat på hur lång förlängningen av tidsfristen är samt hur nära inpå sista anbudsdag som förlängningen gjorts.

Eftersom graden av informationens eller ändringens vikt kan variera i varje enskilt fall är det svårt att lämna ett generellt svar på vad som kan anses vara en skälig förlängning av anbudstiden. Notera att en förlängning av anbudstiden inte innebär att ändringen alltid är tillåten. Vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om.

Alla ändringar kräver inte att anbudstiden förlängs
Det kan nämnas att en upphandlande myndighet inte har någon skyldighet att förlänga anbudstiden om kompletterande information inte har begärts i god tid. Vad som faller inom ramen för god tid framgår inte i lagen. Det är därför i första hand upp till den upphandlande myndigheten att avgöra hur lång denna tidsfrist ska vara. För att underlätta bedömningen av om en begäran har framställts i god tid framhålls i förarbetena att inbjudan om att lämna anbud bör innehålla uppgifter om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar, till exempel tio dagar före anbudstidens utgång.

Källhänvisningar
  • 11 kap. 8 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förlängning av tidsfristen för anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 – vid så väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten att upphandlingens art ändras, måste upphandlingen göras om
  • 12 kap. 11 § LOU – kompletterande upplysningar
  • prop. 2015/16:195 s. 669 – för att underlätta bedömningen av om en begäran har framställts i god tid, bör en inbjudan att lämna anbud innehålla uppgifter om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1074 – exempel på hur tiden för sista dag att ställa frågor kan anges för att säkerställa att kompletterande upplysningar kommer kunna lämnas senast sex dagar före anbudstidens utgång.
Med vänlig hälsning,

Mattias

08 mars 2017

Vid förlängning av anbudstiden enligt LOU 11:8 - låt säg att anbudstiden, nära inpå sista anbudsdag, förlängs med tio dagar då ett krav ändras väsentligt, och upphandlande myndighet (UM) bedömer att anbudslämnare behöver tio dagar ytterligare för att utforma anbudet med beaktande av det ändrade kravet - kan UM samtidigt ange att inga ytterligare frågor kommer att besvaras under den förlängda anbudsfristen annat än frågor gällande den ändrade kravet?

UMs motivering i detta fall är att anbudslämnare redan har haft möjlighet att ställa frågor på underlaget, och en förlängning av tidsfristen enligt LOU 11:8 inte per automatik ger anbudslämnare ytterligare tid att ställa frågor på annat än det som föranledde förlängning av tidsfristen enligt 11:8.

Peter

18 augusti 2021

Hej Peter,

Som utgångspunkt är den upphandlande myndigheten skyldig att besvara frågor som ställs i god tid. Eftersom gränsen för vad som utgör god tid det inte är reglerad i lag är det i första hand den upphandlande myndigheten som får avgöra var gränsen går. Tiodagarsfristen som nämns i svaret ovan är enbart en exemplifiering på vad som kan utgöra en lämplig gräns för ”god tid”.

Omständigheten att anbudstiden förlängs behöver inte medföra att tiden för frågor och svar också ska förlängas. Frågan om vilken skyldighet en upphandlande myndighet har att förlänga tiden för frågor och svar vid förlängd anbudstid har inte, så vitt vi känner till, prövats i domstol.

De grundläggande upphandlingsprinciperna ska dock beaktas i alla skeden av en upphandling. Om ändringen som föranlett den förlängda anbudstiden ger upphov till följdfrågor även vad gäller andra delar i upphandlingsdokumenten skulle det, mot bakgrund av principerna, kunna vara lämpligt att förlänga tiden för frågor och svar. Det bör i varje fall inte finnas något som hindrar en förlängning av tiden. Det skulle dock även kunna vara möjligt att avgränsa den förlängda tiden till att enbart omfatta frågor om den specifika ändringen som skett, på det sätt du beskriver. Vad som är lämpligt kan skilja sig åt i olika upphandlingar och får avgöras i varje enskilt fall. Slutligen får frågan avgöras av domstol.

Läs mer
Läs mer om frågor och svar vid upphandling på vår webbplats. Läs även mer om skyldigheten att besvara frågor som inkommer sent i inlägget Måste vi besvara en fråga som kommer in efter det att sista dagen för frågor och svar har passerat? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

24 augusti 2021

Hej,

Motsvarande reglering saknas i LUK. Finns det något stöd för att ändå tillämpa samma förfarande vid upphandlingar enligt LUK?

Patrik

16 maj 2024

Hej Patrik,

Mycket riktigt finns det ingen motsvarighet i lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Dock ska särskild hänsyn tas till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid som leverantörerna behöver för att utarbeta anbuden. En alltför kort tidsfrist kan utgöra grund för överprövning av upphandlingen även om tidsfristen har varit längre än minimitidsfristen. Mot bakgrund av de grundläggande upphandlingsprinciperna kan det vara lämpligt att förlänga anbudstiden vid stora ändringar i upphandlingsdokumenten, även om en sådan skyldighet inte framgår i LUK. En otillräcklig tid för att komma in med anbud bör anses strida mot proportionalitetsprincipen.

Källhänvisning
prop. 2015/16:195 s. 650 – 652 – om tidsfrister vid koncessioner.

Med vänlig hälsning,

Bel

Jurist

28 maj 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.