Start

Måste vi besvara en fråga som kommer in efter det att sista dagen för frågor och svar har passerat?

Publicerad 17 februari 2021
Hej,

Vi har sista dag att ställa frågor på vår FFU och det var den 15/2, den 16/2 vill en anbudsgivare ställa en fråga, är vi skyldiga till att ta upp den då ?
Sista dag att lämna svar är den 19/2 och sista anbudsdag är den 25/2

Peter Andersson

Publicerad 17 februari 2021

Hej Peter,

Det finns ingen generell skyldighet att besvara frågor som inkommer efter det att sista dagen för frågor och svar har passerat men det finns inte heller något förbud mot att göra det.

Om frågan som har ställts visar på att det finns brister i upphandlingsdokumenten kan det i vissa fall till och med vara lämpligt att den upphandlande organisationen besvarar frågan. På det sättet har organisationen möjlighet att förtydliga vad som avses och på så sätt minimera risken för att en leverantör ansöker om överprövning på grund av att upphandlingsdokumenten exempelvis brister i öppenhet och transparens.

Läs mer
Läs mer om vilka skyldigheter en upphandlande organisation har att lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten i inläggen Vad händer om en upphandlande organisation inte överhuvudtaget svarar på en fråga? och  Hur många dagar innan sista anbudsdag får frågor och svar stänga? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

19 februari 2021 (Uppdaterat 02 mars 2023)

Kan det inte vara ett brott mot likabehandlingsprincipen att svara på en fråga som inkommit efter att sista dagen för frågor har passerat. En annan anbudsgivare kan ju ha velat ställa en fråga men inte gjort det eftersom frågetiden löpt ut. Den anbudsgivaren skulle möjligen också kunna hävda att man lidit skada eftersom man hade kunnat lämna ett bättre anbud om man fått svar på frågan.

Per Johansson

29 april 2021

Hej Per,

Den främsta anledningen till att en upphandlande organisation ska ange en sista dag för att ställa frågor är för att säkerställa att en begäran om kompletterande upplysningar kommer in i god tid. Detta eftersom det endast är när en begäran om kompletterande upplysningar har kommit in i god tid som den upphandlande organisationen har en skyldighet att förlänga anbudstiden i det fall organisationen inte lämnar upplysningarna senast sex dagar före anbudstidens utgång.

Om en begäran om kompletterande upplysningar inte kommer in i god tid finns det alltså som huvudregel ingen skyldighet för den upphandlande organisationen att förlänga tidsfristen för anbudsinlämning även om upplysningarna då lämnas närmare än sex dagar före anbudstidens utgång.

Skulle en begäran om kompletterande upplysningar leda till att den upphandlande organisationen beslutar att göra väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten så ska dock anbudstiden förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Detta gäller även om begäran skickades in efter det att sista dagen för att ställa frågor har passerat.

Kan det strida mot likabehandlingsprincipen att besvara en fråga som inkommer efter tidsfristen har passerat?
Även om tiden för att ställa frågor har passerat och funktionen i upphandlingsverktyget har stängt så är det alltid möjligt att, på ett eller annat sätt, kontakta en upphandlande organisation och ställa sin fråga direkt till exempelvis den ansvarige upphandlaren. Denna möjlighet har alla leverantörer.

Vi har svårt att se att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen om en upphandlande organisation väljer att besvara dessa frågor. Däremot strider det mot likabehandlingsprincipen om den upphandlande organisationen väljer att endast besvara vissa av de frågor som kommer in efter det att sista dagen för att ställa frågor har passerat.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1073–1074 – en inbjudan att lämna anbud ska innehålla uppgift om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar. För den upphandlande organisationens planering kan det även i övriga fall vara lämpligt att i upphandlingsdokumenten ange vid vilken tidpunkt före de sex dagarna som en begäran om kompletterande upplysningar ska ha kommit in
  • 11 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbudstiden ska i vissa fall förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

03 maj 2021 (Uppdaterat 02 mars 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.