Start

Förkommersiell upphandling

Förkommersiell upphandling är en metod som används för att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster. Förkommersiell upphandling är inte en del av upphandlingslagstiftningen. Det handlar om att flera leverantörer ansöker om att delta i ett forsknings- och utvecklingsarbete, där utveckling av koncept och idéer sker i flera olika faser.

Förkommersiell upphandling kan användas om behov och utmaning som identifierats är av en sådan karaktär att det påverkar den upphandlande organisationens verksamhet över lång tid, och det behövs en pådrivande kraft för att förändra detta. Metoden innebär att den upphandlande myndigheten eller enheten investerar i att skapa en marknad inom ett specifikt område som kan tillgodose behoven på längre sikt. Utgångspunkten är att det som ska utvecklas inte redan finns på marknaden. 

Metoden är värdefull om de byggentreprenader, varor eller tjänster som utvecklas kan gynna även andra organisationer eller samhället i stort efter att den förkommersiella upphandlingen genomförts. Det eftersom den upphandlande organisationen hjälpt till att skapa en marknad.  

Förkommersiell upphandling är lämpligt för att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster och trots att detta inte är en del av upphandlingslagstiftningen är det är viktigt att följa de grundläggande EU-principerna. Det är de principer som finns i upphandlingslagstiftningen: likabehandling, öppenhet, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och icke-diskriminering. 

Hur går förkommersiell upphandling till?  

Förkommersiell upphandling handlar om att anskaffa forsknings- och utvecklingstjänster i olika faser, ofta två eller tre. I slutet av varje fas utvärderas det gemensamma utvecklingsarbetet och den upphandlande organisationen kan antingen tilldela ett kontrakt om att gå vidare till nästa fas, eller avbryta processen.  

Resultatet av forsknings- och utvecklingstjänsten, som kan vara en prototyp eller en färdigutvecklad produkt, tillkommer inte endast den upphandlande organisationen, utan blir oftast allmänt tillgänglig. De immateriella rättigheterna behålls vanligen av leverantörerna. 

Efter att processen är avslutad kan den upphandlande organisationen gå vidare och upphandla en färdig lösning i enlighet med upphandlingslagstiftningen.  

När metoden används kan resultatet eller andra delar av innehållet inte överprövas. Det eftersom metoden inte finns inom upphandlingslagstiftningen, det vill säga att lagstiftningen inte är tillämplig. Däremot kan beslutet att använda förkommersiell upphandling överklagas. 

Att tänka på med förkommersiell upphandling 

För att skapa en ny marknad krävs omfattade insatser i form av förstudier, det vill säga en gedigen behovs- och marknadsanalys. En upphandlande organisation förbinder sig även att delfinansiera den forskning och utveckling som sker i de olika faserna.  

Förkommersiell upphandling är inte något som en upphandlande organisation gör regelbundet. Det bör snarast användas för de absolut viktigaste strategiska behoven och utmaningarna. I dessa fall är den upphandlande organisationen beredd att investera stora summor pengar, samt omfattande tid och arbete för att driva på en utveckling som skapar en nytta för många aktörer. 

Det är viktigt att den upphandlande organisationen tydliggör att deltagande i en förkommersiell upphandling inte innebär att den utvecklade produkten kommer att upphandlas.