Start

Vanligast att ställa funktionskrav

Publicerad 24 mars 2022
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Av dessa var 809 innovationsupphandlingar. Drygt 10 procent av dessa innehöll tekniska specifikationer som i första hand baserades på funktions- och prestandakrav och inte på en beskrivning av den tekniska lösningen.

Drygt 800 innovationsupphandlingar 2021

Innovationsupphandling är en metod som innebär att den upphandlande organisationen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar när byggentreprenader, varor eller tjänster upphandlas. Upphandlande organisationer annonserade 809 innovationsupphandlingar 2021. Detta motsvarar cirka 4 procent av alla upphandlingar som annonserades under året.

Tänk på att

För 96 procent av upphandlingarna saknas uppgift om upphandlingen syftar till att främja innovation eller inte. Detta innebär att fler upphandlingar kan vara innovationsupphandlingar men utan att det framgår av annonsen. Antalet innovationsupphandlingar kan därmed vara högre än vad som framgår av statistiken.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022.  Not: Uppgift om innovationsupphandling saknas för 96 procent av alla upphandlingar. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling är en metod som innebär att den upphandlande organisationen främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar när byggentreprenader, varor eller tjänster upphandlas. Innovationsupphandling kan exempelvis användas när en upphandlande organisation har ett behov som inte kan tillgodoses av marknaden utan i stället krävs forskning och utveckling för att leverantörerna ska kunna ta fram en ny vara eller tjänst. Det kan också handla om behov som kan mötas av marknaden men där den upphandlande organisationen eller leverantören har idéer om förbättringar som kan leda till nya eller mer effektiva lösningar.

Innovation i upphandling

Vanligast att ställa funktionskrav

En upphandling kan främja innovation på flera olika sätt. Många innovationsupphandlingar inriktas mot att ställa funktionskrav i upphandling. Funktionskrav handlar om att ställa krav på vad som ska uppnås, och inte hur. Det gör att leverantörerna kan lämna förslag på olika lösningar för de behov och utmaningar som den upphandlande organisationen har. Nära 88 upphandlingar 2021 innehöll tekniska specifikationer som i första hand baserades på funktions- och prestandakrav och inte på en beskrivning av den tekniska lösningen.

Många innovationsupphandlingar syftade till att upphandla byggentreprenader, varor eller tjänster som antingen var nya för hela marknaden eller nya för den upphandlande organisationen. Flera innovationsupphandlingar syftade till att effektivisera den upphandlande organisationens verksamhet. En del innovationsupphandlingar omfattar forsknings- och utvecklingsverksamhet.

För de flesta innovationsupphandlingar som annonserades 2021 finns dock ingen närmare information om på vilket sätt upphandlingen syftar till att främja innovation.

Antal annonserade upphandlingar efter typ av innovationsupphandling, 2021

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: En upphandling kan innehålla flera krav. Statistiken visar antalet upphandlingar som innehåller respektive krav. Uppgift om innovationsupphandling saknas för 96 procent av alla upphandlingar. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Relaterat innehåll

Antal annonserade upphandlingar

Antalet upphandlingar 2021 ökade jämfört med 2020. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda, det vill säga att de omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.

Sju av tio annonserade upphandlingar görs av kommuner

Nära 1 200 upphandlande organisationer annonserade minst 1 upphandling under året. Majoriteten av upphandlingarna annonserades av kommunerna. Den upphandlande organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket.