Start

Kommunerna annonserar flest upphandlingar

Publicerad 24 mars 2022
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Nära 1 200 upphandlande organisationer annonserade minst 1 upphandling under året. Majoriteten av upphandlingarna annonserades av kommunerna. Den upphandlande organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket.

Nära 1 200 upphandlande organisationer annonserar

År 2021 annonserade 1 162 upphandlande organisationer offentliga upphandlingar. Antalet avser de upphandlande organisationer som har annonserat en upphandling och inkluderar inte organisationer som är avropsberättigade i exempelvis ett ramavtal. Antalet omfattar enbart huvudköparen (s.k. lead buyer) i de fall flera upphandlande organisationer annonserar en upphandling gemensamt.

Ett mindre antal upphandlande organisationer står för en stor del av alla upphandlingar som annonseras. De 86 upphandlande organisationer som annonserade fler än 50 upphandlingar vardera 2021 stod tillsammans för nära hälften (45 procent) av alla annonserade upphandlingar. En stor del av annonseringen är med andra ord koncentrerad till ett mindre antal upphandlande organisationer.

Majoriteten av de upphandlande organisationerna annonserar relativt få upphand­lingar varje år. Nära hälften (48 procent) av de organisationer som annonserade minst 1 upphandling under 2021 annonserade 1–5 upphandlingar. Det var 225 upphandlande organisationer som endast annonserade 1 upphandling under året.

Antal upphandlande organisationer efter antalet annonserade upphandlingar, 2021
  Antal upphandlande organisationer Antal upphandlingar
Antal upphandlingar Antal Andel Antal Andel
>50 86 7% 8 354 45%
26-50 upphandlingar 99 9% 3 502 19%
11-25 upphandlingar 231 20% 3 783 21%
6-10 upphandlingar 188 16% 1 471 8%
2-5 upphandlingar 333 29% 1 086 6%
1 upphandling 225 19% 225 1%
Totalt 1 162 100% 18 421 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. 

Att antalet upphandlande organisationer som annonserade upphandlingar är mindre än antalet som omfattas av upphandlingsreglerna kan bland annat förklaras av att många organisationer samordnar upphandlingar och att många inköp är så små att de inte behöver annonseras. Exempelvis kan statliga myndigheter använda ramavtalen som Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlat. Kommuner och regioner kan exempelvis använda Adda Inköpscentrals ramavtal.

Det är relativt vanligt att upphandlande organisationer använder sig av tillfälliga samarbeten vid upphandlingar, så kallad samordnad upphandling. Formerna för en samordnad upphandling kan se ut på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att flera upphandlande organisationer genomför en upphandling gemensamt eller att flera upphandlande organisationer är avropsberättigade i en upphandling. Denna typ av samordning används vanligen när flera upphandlande organisationer har ett tillfälligt likartat behov som kan tillgodoses genom en offentlig upphandling. Ett vanligt exempel kan vara att ett antal mindre kommuner som är geografiskt närbelägna genomför upphandlingar tillsammans för att spara resurser. Under året annonserades 53 upphandlingar gemensamt.

Upphandlande organisationer

Offentlig upphandling innebär att upphandlande organisationer köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste upphandlande organisationer följa upphandlingslagarna. Exempel på upp­handlande organisationer är statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunalt eller statligt styrda bolag samt i vissa särskilda fall även privata företag.

Sju av tio upphandlingar annonseras av kommunsektorn

Upphandlande organisationer som tillhör kommunsektorn annonserade under 2021 totalt 12 592 upphandlingar. Det motsvarar 68 procent av alla upphandlingar som annonserades under året. Med kommunsektorn avses här kommunerna och kommunalt ägda organisationer, exempelvis kommunala bostadsbolag eller kommunalförbund. Av Sveriges 290 kommuner annonserade 271 minst en upphandling under året. Kommunerna annonserade tillsammans 8 138 upphandlingar. De 556 kommunalt ägda organisationerna, till övervägande del kommunala aktiebolag, annonserade tillsammans 4 454 upphandlingar under året.

Regionsektorn annonserade under året 2 062 upphandlingar. Med regionssektorn, som tidigare kallades landsting, avses regioner och regionalt ägda organisationer som exempelvis regionala aktiebolag. Av Sveriges 21 regioner annonserade 20 minst 1 upphandling under året (Region Gotland redovisas som kommun). Tillsammans annonserade de 1 843 upphandlingar. De 31 regionalt ägda organisationerna annonserade tillsammans 219 upphandlingar under året.

Den statliga sektorn annonserade under året 3 452 upphandlingar. Med den statliga sektorn avses statliga myndigheter och statligt ägda organisationer som exempelvis statliga aktiebolag eller statligt ägda stiftelser och fonder. De statliga myndigheterna annonserade tillsammans 2 769 upphandlingar under året och de statligt ägda organisationerna 683 upphandlingar.

Kategorin annat utgörs av organisationer som varken tillhör stat, region eller kommun, exempelvis stiftelser och ekonomiska föreningar. Här ingår exempelvis inköpscentralen SINFRA och Stockholm Exergi AB.

Antal annonserade upphandlingar efter sektor och delsektor, 2021
Sektor Antal upphandlande organisationer Antal upphandlingar
  Antal Andel Antal Andel
Stat 204 18% 3 452 19%
  Statlig myndighet 164 14% 2 769 15%
  Statligt ägd organisation 40 3% 683 4%
Region 51 4% 2 062 11%
  Region 20 2% 1 843 10%
  Regionalt ägd organisation 31 3% 219 1%
Kommun 827 71% 12 592 68%
  Kommun 271 23% 8 138 44%
  Kommunalt ägd organisation 556 48% 4 454 24%
Annat 80 7% 315 2%
Totalt 1 162 100% 18 421 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Region Gotland redovisas som kommun. 

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn består av organisationer som kontrollernas av stat, kommun eller region. Detta omfattar exempelvis statlig och kommunal förvaltning, universiteten och statligt och kommunalt ägda bolag och organisationer.

Kontrollen över exempelvis ett aktiebolag utövas normalt av dem som har högsta röstandelen. Kontroll av organisationer kan även utövas genom rätt att tillsätta styrelsemajoritet eller genom särskild lagstiftning.

Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun räknas som både en kommun och en region. Gotland är en kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar med rätt att kalla sig region. I statistiken redovisas Region Gotland som en kommun.

Nära en tredjedel av upphandlingarna annonseras av offentligt ägda bolag

Nära hälften av de upphandlande organisationer som annonserade en upphandling under 2021 var offentligt ägda aktiebolag. De offentligt ägda bolagen annonserade tillsammans nära en tredjedel av alla upphandlingar under året. Majoriteten av de offentligt ägda bolagen var kommunalt ägda bostadsbolag. Den näst vanliga juridiska formen för upphandlande organisationer var kommun följt av statlig enhet och kommunalförbund.

Antal annonserade upphandlingar efter juridisk form, 2021  
  Antal upphandlande organisationer Antal upphandlingar
Juridisk form Antal Andel Antal Andel
Kommuner 271 23% 8 138 44%
Övriga aktiebolag 575 49% 4 908 27%
Statliga enheter 170 15% 2 877 16%
Regioner 20 2% 1 843 10%
Kommunalförbund 45 4% 363 2%
Övriga stiftelser och fonder 39 3% 144 1%
Ekonomiska föreningar 13 1% 56 0%
Ideella föreningar 12 1% 29 0%
Försäkringsaktiebolag 5 0% 15 0%
Ömsesidiga försäkringsbolag 1 0% 13 0%
Registrerade trossamfund 2 0% 8 0%
Fysiska personer 2 0% 4 0%
Kooperativ hyresrättsförening 1 0% 2 0%
Samfälligheter 2 0% 2 0%
Handelsbolag, kommanditbolag 1 0% 1 0%
Uppgift saknas 3 0% 18 0%
Totalt 1 162 100% 18 421 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Region Gotland redovisas som kommun.  

Juridisk form

Indelningen efter juridisk form specificerar de i Sverige vanligaste juridiska organisationsformerna. Exempelvis inkluderas utöver regioner, kommuner och statliga enheter även aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar. 

Flest upphandlingar inom vård och omsorgssektorn

Utifrån standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI) kan upphandlande organisationer klassificeras efter vilken verksamhet de bedriver. En indelning efter SNI visar inom vilka områden av offentlig sektor som upphandlingar genomförs. En stor del av alla upphandlingar 2021 annonserades av upphandlande organisationer inom vård och omsorg (42 procent), följt av utbildning (16 procent) och fastighetsverksamhet (14 procent).

Standard för svensk näringsgrensindelning (SCB:s webbplats)

Antalet upphandlingar efter SNI-avdelning, 2021
  Antal upphandlande organisationer Antal upphandlingar
SNI-Avdelning Antal Andel Antal Andel
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 0% 1 0%
C Tillverkning 4 0% 5 0%
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 97 8% 780 4%
E Vattenförsörjning 72 6% 808 4%
F Byggverksamhet 10 1% 50 0%
G Handel 4 0% 234 1%
H Transport och magasinering 40 3% 394 2%
J Informations- och kommunikationsverksamhet 15 1% 108 1%
K Finans- och försäkringsverksamhet 17 1% 102 1%
L Fastighetsverksamhet 288 25% 2 608 14%
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 53 5% 299 2%
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11 1% 135 1%
O Offentlig förvaltning och försvar 147 13% 1 972 11%
P Utbildning 89 8% 3 007 16%
Q Vård och omsorg 255 22% 7 696 42%
R Kultur, nöje och fritid 36 3% 150 1%
S Annan serviceverksamhet 18 2% 50 0%
Uppgift saknas 5 0% 22 0%
Totalt 1 162 100% 18 421 100%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Ingen upphandlande organisation har en SNI-kod inom B Utvinning av mineral eller I Hotell- och restaurangverksamhet.

Flest upphandlingar annonseras av Trafikverket

År 2021 annonserade 24 upphandlande organisationer fler än 100 upphandlingar vardera. Den organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket med 510 upphandlingar, följt av Stockholms kommun och Göteborgs kommun med 368 respektive 296 upphandlingar vardera.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Den upphandlande organisationens namn avser det officiella namnet för det organisationsnummer som angivits i upphandlingen. I de fall flera upphandlande organisationer annonserar en upphandling tillsammans används uppgifter för huvudköparen.

Flest upphandlingar med leveransort i Västra Götalands län

Var varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska levereras anges som leveransort. Alla upphandlingar ska innehålla minst en regionkod för leveransort. Det är dock vanligt att en enskild upphandling har mer än en leveransort. För att ange leveransort i upphandlingar används den hierarkiska regionala indelningen (NUTS). Den nivå som tillämpas är som regel NUTS 3, vilket i Sverige motsvarar länsindelningen. Det är dock möjligt att använda en högre nivå (NUTS-2 eller NUTS-1) om en upphandlings leveransort omfattar flera län eller landsdelar. Det är också möjligt att ange enbart Sverige som leveransort. 

EU:s regioner - NUTS (SCB:s webbplats)

Västra Götaland, Stockholm och Skåne var 2021 de vanligaste länen för upphandlingens leveransort. Totalt 40 procent av alla upphandlingar som annonserades under året hade något av de tre länen som leveransort. Av de upphandlingar som annonserades 2021 har 7 155 leveransort i Södra Sverige, 5 356 i Östra Sverige och 3 184 i Norra Sverige. 

Antalet upphandlingar efter län, 2021
Län Antal Andel
Västra Götalands län 2 715 15%
Stockholms län 2 529 14%
Skåne län 2 022 11%
Uppsala län 755 4%
Norrbottens län 737 4%
Östergötlands län 726 4%
Jönköpings län 568 3%
Hallands län 546 3%
Gävleborgs län 533 3%
Örebro län 520 3%
Dalarnas län 479 3%
Västmanlands län 474 3%
Södermanlands län 473 3%
Västerbottens län 442 2%
Kalmar län 442 2%
Värmlands län 385 2%
Kronobergs län 364 2%
Blekinge län 337 2%
Västernorrlands län 335 2%
Jämtlands län 292 2%
Gotlands län 162 1%
Uppgift saknas 3 303 18%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: Uppgift om NUTS-3 kod saknas för 18 procent av alla upphandlingar 2021. Nuts-2 koden Stockholm redovisas som Nuts-3 koden Stockholms län. Upphandling med leveransort utanför Sverige ingår inte i redovisningen. En upphandling kan ha flera leveransorter. 

Relaterat innehåll

Tjänster vanligast att upphandla

Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades 2021 avsåg tjänster. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete och 1 av 10 arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster.

Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda

I huvuddelen av alla upphandlingar under 2021 tillämpades LOU. Nära hälften av upphandlingarna under året var direktivstyrda. Flest upphandlingar genomfördes med förenklat förfarande.