Start

Tjänster vanligast att upphandla

Publicerad 24 mars 2022
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades 2021 avsåg tjänster. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete.

De flesta upphandlingar avser tjänster

Upphandlingar kan kategoriseras efter huvudsakligt upphandlingsslag, det vill säga avser upphandlingen varor, tjänster eller byggentreprenader. Vid blandade kontrakt, som exempelvis kan avse både varor och tjänster, gör den upphandlande organisationen en bedömning av vad som är det huvudsakliga upphandlingsslaget. Bedömningen baseras på värdet av de ingående delarna i kontraktet. Nära hälften (43 procent) av alla upphandlingar som annonserades 2021 avsåg huvudsakligen tjänster, 24 procent varor och 23 procent byggentreprenader.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022.

Majoriteten av alla upphandlingar av varor och tjänster som annonserade 2021 var direktivstyrda. Närmare 70 procent av alla tjänsteupphandlingar och 68 procent av alla varuupphandlingar som annonserades under året omfattades av EU:s upphandlingsdirektiv. De flesta upphandlingar som huvudsakligen avser byggentreprenader var inte direktivstyrda. Endast 22 procent av alla byggupphandlingar under året var direktivstyrda.  

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022.

Kommunsektorn annonserar flest upphandlingar av såväl varor och tjänster som byggentreprenader. En stor del av den statliga sektorns upphandlingar avser i huvudsak tjänster. Totalt 57 procent av statens upphandlingar var tjänsteupphandlingar. Över hälften (52 procent) av regionsektorns upphandlingar avsåg varuupphandlingar. Nära hälften (47 procent) av kommunsektorns upphandlingar avsåg tjänsteupphandlingar. Kommunsektorn annonserade de flesta (82 procent) av upphandlingarna som avsåg byggentreprenader.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. 

Tre av tio upphandlingar avser anläggningsarbete

Totalt 5 861 upphandlingar som annonserades 2021 avsåg anläggningsarbete. Av de upphandlingar som annonserades under året hade nära 32 procent minst en kod inom CPV 45 Anläggningsarbete. Nästan 11 procent av alla upphandlingar avsåg CPV 71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster och 9 procent CPV 79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. Det är vanligt att annonser om upphandling har flera CPV-koder eftersom upphandlingar ofta avser kombinationer av flera olika varor och tjänster. Därför kan de också tillhöra flera CPV-huvudgrupper. De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna 2021 har, med några undantag, varit de vanligaste i flera år.

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna, 2021
CPV Benämning Antal Andel
45 Anläggningsarbete 5 861 31,8%
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 1 963 10,7%
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring,
rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
1 657 9,0%
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering
och miljötjänster
1 399 7,6%
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel 1 112 6,0%
72 IT-tjänster: konsultverksamhet,
programvaruutveckling, Internet och stöd
1 095 5,9%
50 Reparation och underhåll 1 082 5,9%
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 940 5,1%
48 Programvara och informationssystem 759 4,1%
44 Konstruktioner och konstruktionsmaterial 751 4,1%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: En upphandling kan ha en eller flera CPV-koder. Varje upphandling kan därför tillhöra flera CPV-huvudgrupper. 

Common Procurement Vocabulary

För att klassificera föremålet för en upphandling används CPV-klassifikationen. CPV standardiserar de referenser som används av upphandlande organisationer vid annonsering för att beskriva föremålet för upphandlingen. CPV-klassifikationen är indelad i fem nivåer där den första nivån anger huvudgrupp och de efterföljande nivåerna en ökande grad av precisering. Sammanlagt finns närmare 10 000 CPV-koder. En upphandling ska innehålla minst en CPV-kod som beskriver den kategori varor, tjänster eller byggentreprenader som upphandlingen avser. Det är dock vanligt att en upphandling i praktiken har flera CPV-koder eftersom upphandlingar ofta avser kombinationer av flera olika varor och tjänster. Klassifikationen kan användas för att beskriva föremålet för upphandling och inom vilka branscher och segment som upphandling sker.

Common Procurement Vocabulary

Huvudsaklig CPV-kod ger liknande branschfördelning

Annonser om upphandling innehåller en så kallad huvudsaklig CPV-kod. Den huvudsakliga CPV-koden är den kod som den upphandlande organisationen anser bäst beskriver föremålet för upphandling. Endast en kod kan anges och den ska som regel motsvara huvuddelen av upphandlingens värde. Den huvudsakliga CPV-koden ger en liknande, om än något mer koncentrerad bild av inom vilka branscher och segment som upphandling sker.

De tio vanligaste CPV-huvudgrupperna utifrån huvudsaklig CPV-kod, 2021
CPV Benämning Antal Andel
45 Anläggningsarbete 4 760 25,8%
71 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 1 570 8,5%
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring,
rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
1 333 7,2%
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 1 095 5,9%
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel 834 4,5%
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 781 4,2%
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling,
Internet och stöd
781 4,2%
50 Reparation och underhåll 639 3,5%
85 Hälso- och sjukvård samt socialvård 525 2,9%
60 Transporter (utom avfallstransport) 370 2,0%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Uppgift om CPV-kod saknas för 31 upphandlingar.

Tänk på att

Den statistik som redovisas här visar vanligaste branscher och segment 2021 utifrån antalet upphandlingar. CPV 85 Hälso- och sjukvård samt socialvård är exempel på ett segment med ett förhållandevis litet antal upphandlingar men där värdet på enskilda upphandlingar kan antas vara mycket högt. Analyser av värden skulle sannolikt ge en annorlunda bild av vanligaste branscher och segment i Sverige men för närvarande saknas tillförlitliga uppgifter som möjliggör sådana analyser.

Relaterat innehåll

Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda

I huvuddelen av alla upphandlingar under 2021 tillämpades LOU. Nära hälften av upphandlingarna under året var direktivstyrda. Flest upphandlingar genomfördes med förenklat förfarande.