Start

Krav om sociala hänsyn i 8 procent av upphandlingarna

Publicerad 24 mars 2022
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. I drygt 1 500 av upphandlingarna ställdes miljökrav. Det vanligaste kravet handlade om miljöledningssystem. Drygt 1 500 av de upphandlingar som annonserades 2021 innehåller krav om social hänsyn. Det vanligaste kravet handlade om rättvisa arbetsvillkor.

Drygt 1 500 upphandlingar innehåller krav för minskad miljöpåverkan

En miljömässigt hållbar upphandling innehåller tekniska specifikationer, kvalificeringskrav, tilldelningskriterier eller villkor för genomförande av kontraktet som syftar till att minska upphandlingens miljöpåverkan. Drygt 1 500 av de upphandlingar som annonserades 2021 innehåller ett eller flera sådana krav. Det motsvarar cirka 8 procent av alla upphandlingar som annonserades under året.

Tänk på att

För de flesta upphandlingar (92 procent) saknas uppgift om de innehåller miljökrav eller inte. Det innebär att miljökrav kan ha ställts i fler upphandlingar men utan att det framgår av annonsen. Antalet upphandlingar där det ställts krav på miljömässig hållbarhet kan därmed vara högre än vad som framgår av statistiken.

Det är i praktiken också möjligt att genomföra en miljöanpassad upphandling utan att ställa särskilda miljökrav. Detta kan ske på många olika sätt. Det är exempelvis möjligt att minska miljöpåverkan genom att ställa krav på en produkts kvalitet som leder till en längre livslängd för produkten.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022.  Not: Uppgift om miljömässigt hållbar upphandling saknas för 92 procent av alla upphandlingar. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Miljömässigt hållbar upphandling

Genom att ställa miljömässiga hållbarhetskrav kan upphandlande organisationer upphandla varor, tjänster och byggentreprenader som är mer hållbara ur ett miljömässigt perspektiv. Att ställa sådana krav på hållbarhet i upphandling kan också bidra till att nå samhälleliga mål. Det kan exempelvis handla om att ställa krav som underlättar omställningen till ett fossilfritt samhälle, minskar användningen av plast, antibiotika och farliga kemiska ämnen samt skapa förutsättningar för tekniska innovationer inom miljöområdet.

Miljömässigt hållbar upphandling

Krav på miljöledningssystem vanligast

Det är möjligt att ställa hållbarhetskrav på många olika sätt. Det vanligaste miljökravet som upphandlande organisationer ställde 2021 var krav på överensstämmelse med ett miljöledningssystem, följt av krav som rör miljömärkning och miljödeklarationer. För många miljömässigt hållbara upphandlingar framgår det dock inte närmare exakt vilken typ av hållbarhetskrav som upphandlingen innehåller. I 1 126 upphandlingar ställdes något annat miljökrav än de som redovisas i tabellen nedan.  

Antal annonserade upphandlingar efter typ av miljömässigt hållbar upphandling, 2021

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: En upphandling kan innehålla flera krav. Statistiken visar antalet upphandlingar som innehåller respektive krav. Uppgift om miljömässigt hållbar upphandling saknas för 92 procent av alla upphandlingar. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att arbeta strukturerat och systematiskt för att förbättra en verksamhets miljöprestanda. Upphandlande organisationer ställde 2021 krav på överensstämmelse med miljölednings- och miljörevisionsordningen (Emas) i 125 upphandlingar. I 380 upphandlingar ställdes krav på ett annat ISO 14001-miljöledningssystem än Emas.

 Det näst vanligaste hållbarhetskravet 2021 rör miljömärkning. Det är vid upphandling möjligt att använda sig av olika märkningar för att ställa hållbarhetskrav. Att hänvisa till en märkning vid upphandling är ett sätt att säkerställa att vissa hållbarhetskrav är uppfyllda. Det finns många olika exempel på märkningar. Standarden ISO 14024 avser exempelvis miljömärkning och miljödeklarationer. Upphandlande organisationer ställde krav på ISO 14024 typ I-miljömärkning i 126 upphandlingar som annonserades 2021.

Det är möjligt för upphandlande organisationer att ställa krav på energieffektivitet vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Energikrav kan bidra till minskad energianvändning och bättre klimat och kan ställas inom många olika produktområden. Upphandlande organisationer ställde energikrav som motsvarande den högsta energieffektivitetsklassen som fastställts i EU:s olika rättsakter i 19 upphandlingar 2021.

Upphandlande organisationer kan ställa krav på ekologisk produktion vid upphandling. I 19 upphandlingar 2021 ställde upphandlande organisationer krav på att merparten av de relevanta inköpen ska överensstämma med förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Nära 1 500 upphandlingar innehåller krav för att uppnå sociala mål

En socialt hållbar upphandling innehåller tekniska specifikationer, kvalificeringskrav, tilldelningskriterier eller villkor för genomförande av kontraktet som syftar till att uppnå sociala mål. Närmare 1 500 av de upphandlingar som annonserades 2021 innehåller krav som syftar till att uppnå sociala mål. Det motsvarar cirka 8 procent av alla upphandlingar som annonserades under året.

Tänk på att

För 92 procent av upphandlingarna saknas uppgift om upphandlingen innehåller krav om social hänsyn eller inte. Detta innebär att krav kan ha ställts i fler upphandlingar men utan att det framgår av annonsen. Antalet socialt hållbara upphandlingar kan därmed vara högre än vad som framgår av statistiken.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022.  Not: Uppgift om socialt hållbar upphandling saknas för 92 procent av alla upphandlingar. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Socialt hållbar upphandling

Genom att ta sociala hänsyn i samband med upphandling kan upphandlande organisationer bidra till att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Det kan exempelvis handla om att säkerställa schyssta arbetsvillkor för de personer som ska utföra offentliga kontrakt, att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning eller att bidra till att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Socialt hållbar upphandling

Krav på rättvisa arbetsvillkor vanligast

Det är möjligt att ställa krav om social hänsyn på många olika sätt. De vanligaste kraven som upphandlande organisationer ställde 2021 tar sikte mot rättvisa arbetsvillkor, följt av jämställdhet mellan kvinnor och män och jämlikhet mellan folkgrupper. För många upphandlingar som syftar till att uppnå sociala mål framgår dock inte närmare exakt vilket hållbarhetskrav som upphandlingen innehåller eller vilket socialt mål som kraven tar sikte mot. 

Antal annonserade upphandlingar efter typ av socialt hållbar upphandling, 2021

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. Not: En upphandling kan innehålla flera krav. Statistiken visar antalet upphandlingar som innehåller respektive krav. Uppgift om socialt hållbar upphandling saknas för 92 procent av alla upphandlingar. Vid tolkning av statistiken bör därför försiktighet iakttas.

Att ställa krav på rättvisa arbetsvillkor vid upphandling kan bidra till att förbättra arbetsvillkoren för de arbetstagare som utför offentligt upphandlade kontrakt. Upphandlande organisationer är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor. Upphandlande organisationer ställde krav på rättvisa arbetsvillkor i 627 upphandlingar 2021.

Upphandlande organisationer kan bidra till jämlikhet genom att i upphandling ställa jämlikhetskrav på varor, tjänster och byggentreprenader. Det kan exempelvis handla om krav på jämlikhet mellan kvinnor och män eller jämlikhet mellan folkgrupper. Upphandlande organisationer ställde krav som rör jämlikhet mellan kvinnor och män i 344 upphandlingar och krav som rör jämlikhet mellan folkgrupper i 223 upphandlingar 2021.

Upphandlande organisationer kan ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla i befolkningen att kunna delta i samhället på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. Upphandlande organisationer ställde krav som rör tillgänglighet i 167 upphandlingar 2021.

Upphandling kan också användas som verktyg för att skapa sysselsättning, genom att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till anställning eller praktik i samband med upphandling. Offentliga kontrakt kan användas som en väg in för individer som har svårt att få jobb, till exempel nyanlända, personer med funktionsnedsättning eller ungdomar. Upphandlande organisationer ställde sysselsättningskrav i 226 upphandlingar 2021.

Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i komplexa leveranskedjor i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Upphandlande organisationer kan ställa krav på att leverantören hanterar dessa risker för att förbättra villkoren. Upphandlande organisationer ställde krav som rör mänskliga rättigheter i globala leveranskedjor i 223 upphandlingar som annonserades 2021.

Relaterat innehåll

800 annonserade innovationsupphandlingar

År 2021 annonserades 809 innovationsupphandlingar. Drygt 10 procent av dessa innehöll tekniska specifikationer som i första hand baserades på funktions- och prestandakrav.

Antal annonserade upphandlingar

Antalet upphandlingar 2021 ökade jämfört med 2020. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda, det vill säga att de omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.