Start

Nära 18 500 upphandlingar annonserades 2021

Publicerad 24 mars 2022
  • Upphandlingsstatistik

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Det är en ökning jämfört med 2020. Flest upphandlingar annonserades i mars. Nära hälften av upphandlingarna är direktivstyrda, det vill säga att de omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.

År 2021 annonserade upphandlande organisationer 18 421 upphandlingar. Annonseringar som sker i enlighet med andra regelverk än upphandlingslagarna, som exempelvis lagen om valfrihetssystem (LOV), omfattas inte av statistiken även om de annonseras i en registrerad annonsdatabas.

Det är enbart annonspliktiga upphandlingar som inkluderas i statistiken. Direktupphandlingar ingår inte oavsett om de annonseras eller efterannonseras. En upphandling kan avbrytas och därmed inte resultera i något avtal. Även avbrutna upphandlingar inkluderas i den statistik som redovisas. Det saknas för närvarande möjlighet att i statistiken avgöra vilka upphandlingar som avbryts eller hur många av dessa som annonserats på nytt.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. För tidsperioden 2012–2020 Mercell Commerce AB.

Antalet annonserade upphandlingar har i stort sett varit oförändrat under den senaste 10-årsperioden. Jämfört med 2012 och 2013 annonserades betydligt färre upphandlingar under 2014 och framåt. Orsaken till det var sannolikt att direktupphandlingsgränsen höjdes väsentligt den 1 juli 2014, vilket innebär att färre upphandlingar än tidigare behöver annonseras. Minskningen 2020 kan eventuellt förklaras av att något färre upphandlingar annonserades under året till följd av COVID-19. År 2021 ökade antalet upphandlingar som annonserades något jämfört med 2020. 

Annonsering  av upphandlingar

En upphandlande organisation som ska göra ett upphandlingspliktigt inköp med ett värde över direktupphandlings­gränsen måste enligt upphandlingsregelverket annonsera upphandlingen i en registrerad annonsdatabas.

Reglerna för annonsering av upphandlingar beror bland annat på om kontraktsvärdet är över eller under tröskelvärdena. Upphandlingar över tröskelvärdena ska som regel annonseras i EU:s annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED). Direktupphandlingar behöver som regel inte annonseras i TED eller i en nationellt registrerad annonsdatabas.

Konkurrensverket är registermyndighet enligt lagen om upphandlingsstatistik. Myndigheten har ett annonsdatabasregister som visar vilka annonsdatabaser som har beviljats registrering. År 2021 fanns fem registrerade annonsdatabaser.

Flest upphandlingar annonseras i mars

Fördelningen av annonserade upphandlingar mellan månaderna ser ut på ett liknande cykliskt sätt år efter år. Antalet annonserade upphandlingar är som högst under mars, april och maj och som lägst under juli och augusti. Flest upphandlingar under 2021 annonserades under mars månad.

Antal annonserade upphandlingar efter månad, 2021

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. 

Tänk på att

Statistiken som redovisas utgår ifrån antalet upphandlingar. Detta beror på att det för en betydande del av upphandlingarna saknas uppgifter om enskilda upphandlingars värden. Analyser av värden skulle ge en kompletterande bild av den offentliga upphandlingen i Sverige, men för närvarande saknas tillförlitliga uppgifter som möjliggör sådana analyser.

Nära hälften av alla upphandlingar är direktivstyrda

EU:s upphandlingsdirektiv innebär att upphandlingar som uppgår till vissa tröskelvärden som huvudregel måste annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas, TED. En upphandling som överstiger tröskelvärdena och omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv kallas för direktivstyrd upphandling. För upphandlingar som inte är direktivstyrda gäller i stället enbart de svenska upphandlingslagarna.

År 2021 omfattades nära hälften av alla upphandlingar av EU:s upphandlings­direktiv. Upphandlingar som inte är direktivstyrda utan enbart omfattades av de svenska upphandlingslagarna var något mindre vanliga under år 2021.

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022.

Drygt 2 800 direktupphandlingar annonserades 2021

Med direktupphandlingar avses upphandlingar vars värde understiger en nationellt bestämd gräns och som inte har några formkrav eller krav på annonsering. Den upphandlande organisationen har som regel ingen skyldighet, men kan frivilligt välja, att annonsera en direktupphandling i en registrerad annonsdatabas. År 2021 annonserades 2 802 direktupphandlingar i en registrerad annonsdatabas. Direktupphandlingar behöver som regel inte annonseras i TED eller i en nationellt registrerad annonsdatabas. Däremot finns det andra regler som rör direkt­upphand­lingar. Upphandlande organisationer ska exempelvis ha beslutat om riktlinjer för direktupphandling. Dessutom är de upphandlande organisationerna skyldiga att dokumentera direkt­upphand­lingar som har ett värde som överstiger 100 000 kronor.

Flest upphandlingar annonseras i Mercell Annonsdatabas

Det finns fem registrerade annonsdatabaser i Sverige 2021. Mercell Commerce AB är den största aktören på den kommersiella marknaden för annonsdatabaser i Sverige. Nära 65 procent av alla upphandlingar 2021 annonserades i Mercell Annonsdatabas. Därefter följer e-Avrop som drivs av e-Avrop AB med 20 procent av marknaden. Drygt 16 procent av alla upphandlingar annonserades i KommersAnnons.se som drivs av Primona AB. Betydligt färre upphandlingar annonserades i EU-Supply Holding AB:s och Konstpool AB:s annonsdatabaser CTM respektive Konstpool. En upphandling kan återpubliceras i flera annonsdatabaser men den redovisade statistiken avser den annonsdatabas där ursprungsannonsen först publicerades. 

Antal annonserade upphandlingar efter registrerad annonsdatabas, 2021

Annonsdatabas Antal Andel
CTM 10 0,1%
e-Avrop 3 542 19,2%
KommersAnnons.se 2 960 16,1%
Konstpool 19 0,1%
Mercell Annonsdatabas 11 890 64,5%
Totalt 18 421 100,0%

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022. 

Registrerade annonsdatabaser

Annonspliktiga upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. De registrerade annonsdatabaserna är skyldiga att lämna uppgifter från annonser och efterannonser till Upphandlingsmyndigheten. Konkurrensverket (KKV) ska föra ett register över de annonsdatabaser som beviljats registrering. Annonsdatabaser som har beviljats registrering visas i KKV:s annonsdatabasregister.

Konkurrensverkets webbplats

Företag Registrerad annonsdatabas ID
Mercell Commerce AB Mercell Annonsdatabas MT
Primona AB KommersAnnons.se KA
e-Avrop AB e-Avrop SE
Konstpool AB Konstpool KP
EU-Supply Holding AB CTM CTM

Källa: Upphandlingsmyndigheten 2022

Relaterat innehåll

Sju av tio annonserade upphandlingar görs av kommuner

Nära 1 200 upphandlande organisationer annonserade minst 1 upphandling under året. Majoriteten av upphandlingarna annonserades av kommunerna. Den upphandlande organisation som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket.

Tjänster vanligast att upphandla

Nära hälften av alla upphandlingar som annonserades 2021 avsåg tjänster. Tre av tio upphandlingar avsåg anläggningsarbete och 1 av 10 arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster.