Start

När är kommunalt och regionalt stöd i form av borgensåtaganden tillåtet statsstöd?

Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet men tillåtet om det utformats enligt särskilda undantagsregler eller godkänts av kommissionen. Dessa möjligheter finns självklart även för stöd i form av förmånliga borgensåtaganden.

Om alla statsstödskriterier är uppfyllda och det är fråga om ett statsstöd som inte kan lämnas enligt villkoren i någon förordning om de minimis-stöd får statsstöd bara lämnas om:

  1. stödet omfattas av ett gruppundantag;
  2. stödet omfattas av SGEI-beslutet, eller
  3. stödet har godkänts av kommissionen.

Möjligheterna att lämna statsstöd enligt 1-3 beskriver vi i vårt allmänna webbstöd om statsstödsreglerna

Möjligheter att lämna statsstöd

Borgensavgift som stöd enligt de minimis-förordningar

Det kan vara möjligt att utesluta statsstöd även för borgensavgifter som är lägre än en marknadsmässig avgift enligt de metoder som beskrivits ovan. Den allmänna de minimis-förordningen eller SGEI-de minimis kan nämligen användas om villkoren för detta är uppfyllda. De minimis-förordningarna kan tillämpas för lån och garantier som inte täcker mer skulder än takbeloppen som anges i respektive förordning.

 Ett stöd i form av ett femårigt lån kan enligt villkoren i den allmänna de minimis-förordningen lämnas med ett belopp på maximalt 1 miljon euro (för ett tioårigt lån maximalt 500000 euro). Om lånet utgör ersättningen för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan den diskonterade skillnaden mellan den så kallade referensräntan och den tillämpade räntan uppgå till ett värde om maximalt 500 000 euro.

 Ett stöd i form av femåriga garantier kan enligt den allmänna de minimis-förordningen lämnas med ett belopp på maximalt 1500000 euro (för en tioårig garanti maximalt 750000 euro) om garantin inte är större än 80 procent av det underliggande lånet. Om garantin ersätter låntagaren för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan garantin lämnas som SGEI-de minimis-stöd om det garanterade lånebeloppet inte överskrider 3 750 000 euro och inte heller omfattar mer än 80 procent av det underliggande lånet.

 Även övriga villkor i respektive förordning om stöd av mindre betydelse måste vara uppfyllda. Läs mer på våra webbsidor om villkoren i förordningarna och om hur en kommun eller region kan tillämpa förordningarna om stöd av mindre betydelse.

Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

En kommun eller region bör dock vara medveten om att motsvarande beloppsgränser inte gäller för det kommunalrättsliga förbudet i 2 kap. 8 § kommunallagen som avser stöd till enskild näringsverksamhet. Även om stödet är tillåtet enligt statsstödsreglerna kan stödet alltså strida mot kommunallagen om det inte finns synnerliga skäl för att lämna stödet.