Start

När är kommunalt och regionalt stöd i form av borgensåtaganden tillåtet statsstöd?

Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet men tillåtet om det utformats enligt särskilda undantagsregler eller godkänts av kommissionen. Dessa möjligheter finns självklart även för stöd i form av förmånliga borgensåtaganden.

Om alla statsstödskriterier är uppfyllda och det är fråga om ett statsstöd som inte kan lämnas enligt villkoren i någon förordning om de minimis-stöd får statsstöd bara lämnas om:

  1. stödet omfattas av ett gruppundantag;
  2. stödet omfattas av SGEI-beslutet, eller
  3. stödet har godkänts av kommissionen.

Möjligheterna att lämna statsstöd enligt 1-3 beskriver vi i vårt allmänna webbstöd om statsstödsreglerna

Möjligheter att lämna statsstöd

Borgensavgift som stöd enligt de minimis-förordningar

Det kan vara möjligt att utesluta statsstöd även för borgensavgifter som är lägre än en marknadsmässig avgift enligt de metoder som beskrivits ovan. Den allmänna de minimis-förordningen eller SGEI-de minimis-förordningen kan nämligen användas om villkoren för dessa är uppfyllda. De minimis-förordningarna kan tillämpas för lån och garantier som inte täcker mer skulder än takbeloppen som anges i respektive förordning.

Ett stöd i form av ett femårigt lån kan enligt villkoren i den allmänna de minimis-förordningen lämnas med ett belopp på maximalt 1 500 000 euro (för ett tioårigt lån maximalt 500000 euro). Om lånet utgör de minimis-stöd som ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan det femåriga lånet uppgå till 3 750 000 euro (för ett tioårigt lån maximalt 1 875 000 euro).

Ett stöd i form av femåriga garantier kan enligt den allmänna de minimis-förordningen lämnas med ett belopp på maximalt 2 250 000 euro (för en tioårig garanti maximalt 1 250 000 euro) om garantin inte är större än 80 procent av det underliggande lånet. Om garantin ersätter låntagaren för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan en femårig garanti lämnas som SGEI-de minimis-stöd om garantin inte överskrider 5 625 000 euro och inte heller vid någon tidpunkt omfattar mer än 80 procent av det underliggande lånet.

 Även övriga villkor i respektive förordning om stöd av mindre betydelse måste vara uppfyllda. Läs mer på våra webbsidor om villkoren i förordningarna och om hur en kommun eller region kan tillämpa förordningarna om stöd av mindre betydelse.

Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

En kommun eller region bör dock vara medveten om att motsvarande beloppsgränser inte gäller för det kommunalrättsliga förbudet i 2 kap. 8 § kommunallagen som avser stöd till enskild näringsverksamhet. Även om stödet är tillåtet enligt statsstödsreglerna kan stödet alltså strida mot kommunallagen om det inte finns synnerliga skäl för att lämna stödet.