Startsida

När är kommunalt och regionalt stöd i form av borgensåtaganden tillåtet statsstöd?

Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet men tillåtet om det utformats enligt särskilda undantagsregler eller godkänts av kommissionen. Dessa möjligheter finns självklart även för stöd i form av förmånliga borgensåtaganden.

Om alla statsstödskriterier är uppfyllda och det är fråga om ett statsstöd som inte kan lämnas enligt villkoren i någon förordning om de minimis-stöd får statsstöd bara lämnas om:

  1. stödet omfattas av ett gruppundantag;
  2. stödet omfattas av SGEI-beslutet, eller
  3. stödet har godkänts av kommissionen.

Möjligheterna att lämna statsstöd enligt 1-3 beskriver vi i vårt allmänna webbstöd om statsstödsreglerna

Möjligheter att lämna statsstöd

Borgensavgift som stöd enligt de minimis-förordningar

Det kan vara möjligt att utesluta statsstöd även för borgensavgifter som är lägre än en marknadsmässig avgift enligt de metoder som beskrivits ovan. Den allmänna de minimis-förordningen eller SGEI-de minimis kan nämligen användas om villkoren för detta är uppfyllda. De minimis-förordningarna kan tillämpas för lån och garantier som inte täcker mer skulder än takbeloppen som anges i respektive förordning.

 Ett stöd i form av ett femårigt lån kan enligt villkoren i den allmänna de minimis-förordningen lämnas med ett belopp på maximalt 1 miljon euro (för ett tioårigt lån maximalt 500000 euro). Om lånet utgör ersättningen för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan den diskonterade skillnaden mellan den så kallade referensräntan och den tillämpade räntan uppgå till ett värde om maximalt 500 000 euro.

 Ett stöd i form av femåriga garantier kan enligt den allmänna de minimis-förordningen lämnas med ett belopp på maximalt 1500000 euro (för en tioårig garanti maximalt 750000 euro) om garantin inte är större än 80 procent av det underliggande lånet. Om garantin ersätter låntagaren för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan garantin lämnas som SGEI-de minimis-stöd om det garanterade lånebeloppet inte överskrider 3 750 000 euro och inte heller omfattar mer än 80 procent av det underliggande lånet.

 Även övriga villkor i respektive förordning om stöd av mindre betydelse måste vara uppfyllda. Läs mer på våra webbsidor om villkoren i förordningarna och om hur en kommun eller region kan tillämpa förordningarna om stöd av mindre betydelse.

Förordningar om stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd)

En kommun eller region bör dock vara medveten om att motsvarande beloppsgränser inte gäller för det kommunalrättsliga förbudet i 2 kap. 8 § kommunallagen som avser stöd till enskild näringsverksamhet. Även om stödet är tillåtet enligt statsstödsreglerna kan stödet alltså strida mot kommunallagen om det inte finns synnerliga skäl för att lämna stödet.

Kommunal och regional borgen under covid-19 (-30 juni 2021)

De nödvändiga åtgärder som nu vidtas för att minska spridningen av det nya coronaviruset får stor påverkan på ekonomin. Vissa branscher drabbas extra hårt. När det gäller stöd som inte omfattas av SGEI-reglerna eller något tillämpligt gruppundantag har kommissionen infört tillfälliga statsstödsregler. Dessa tillfälliga regler ger större möjligheter att lämna sådana statsstöd som måste godkännas av kommissionen innan det får lämnas.

Konsoliderad version av de tillfälliga statsstödsriktlinjerna

Enligt det tillfälliga statsstödsregelverket kan kommissionen godkänna garantier för investeringar eller lån för att säkra likviditet (rörelsekapitallån). Sådana garantier måste uppfylla villkoren i de tillfälliga statsstödsreglerna. Stöd som uppfyller villkoren i de tillfälliga statsstödsreglerna godkänner kommissionen på några få dagar under covid-19-pandemin. För en kommun eller region är det dock viktigt att även beakta att det är regeringen som genom näringsdepartementet anmäler statsstöd till kommissionen. Hanteringen inom Regeringskansliet kan också förväntas ta tid. En kommun eller region som planerar att anmäla ett statsstöd enligt de tillfälliga statsstödsreglerna bör därför ta kontakt med enheten för marknad och konkurrens på näringsdepartementet så snabbt som möjligt. Även vi på Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa till och besvara frågor om processen.

Riksgälden har fått statens uppdrag att lämna statliga garantier enligt en stödordning som kommissionen har godkänt för att rädda företag med tillfälliga likviditetsproblem till följd av covid-19-pandemins påverkan på den svenska ekonomin. Även kommuner och regioner kan dock ha möjligheter att lämna garantier som omfattas av statsstödsreglerna. Sådana garantier som kommunerna kan få lämna under covid-19 kan avse kommunens eller regionens egen verksamhet om den bedrivs i annan form än i den egna förvaltningen. Sådana garantier kan även lämnas till externa företag om det finns synnerliga skäl för att lämna sådant stöd enligt 2 kap. 8 § kommunallagen.