Start
Agenda 2030 symbol med texten Agenda 2030 är två upphandlingar bort

Addas nya mall underlättar för hållbar upphandling

Publicerad 31 maj 2022
  • Ansvarsfulla leveranskedjor

Adda Inköpscentral har skapat en Agenda 2030-mall som underlätta för upphandlare att identifiera och analysera både sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsrisker. Även en kort checklista för hållbarhet för affärsanalyser är framtagen.

Med hjälp av en mall för Agenda 2030-analys ska det bli enklare för upphandlande organisationer att lyckas med hållbarhetskraven vid upphandling. Adda Inköpscentral som upphandlar ramavtal och dynamiska inköpssystem till kommuner, regioner och deras bolag har tagit fram mallen, som de även själva använder. Analysmallen för Agenda 2030 är uppdelad i 16 hållbarhetsaspekter och täcker in alla globala mål. 

– Agenda 2030 täcker både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är viktigt att få ett helhetstänk. Mallen är framför allt ett stöd för de sociala frågorna, som inte har varit lika prioriterade som de miljömässiga. Min förhoppning är att de krav som ställs ska bli mer heltäckande och att vi inte längre pratar om ”hållbarhet och sociala frågor”, säger Kristin Tallbo, Adda Inköpscentral, som har utarbetat dokumentet.

Mallen är framtagen för Adda Inköpscentrals egen verksamhet, men finns att ladda ned gratis på deras webbplats och fungerar för de flesta verksamheter. 

– Analysmallen är gjord utifrån våra behov. Vi är en privat aktör i offentlig sektor och vissa skrivningar går inte att kopiera rakt av för till exempel en kommun. Det gäller framför allt sysselsättningsfrämjande åtgärder och barns rätt i upphandling. Annars kan den helt klart användas av alla. Vi upptäckte efter att vi hade skrivit om mallen i vår senaste hållbarhetsrapport att intresset och suget efter den här typen av stöd var stort, så för oss är det bara kul om andra använder den, fortsätter Kristin.

Mallen är utformad som ett arbetsdokument, som bland annat innehåller en riskbedömning. Där får upphandlare och hållbarhetsspecialister hjälp att avgöra om det är relevant att ställa krav utifrån den aktuella hållbarhetsaspekten. Risken skattas på en skala från noll till fem. För att resultatet ska bli tydligt visas det i ett spindeldiagram. 

Därefter är det dags att räkna ut allvarlighetsgraden. Den upphandlande organisationen bör göra en allvarlighetsbedömning för alla risker som fått tre riskpoäng och uppåt. Om man inte har resurser att följa upp alla krav så bör man fokusera på dem med högst prioritering. 

– Upplägget bygger på Coops hållbarhetsdeklaration. Vi har kopierat deras idé, vår riskbedömning och spindeldiagrammet ser lite annorlunda ut men idén är densamma, säger Kristin Tallbo.

Men innan det är dags för förstudien görs ofta först en affärsanalys. För att få med hållbarhetsaspekten redan där, har Adda Inköpscentral tagit fram en checklista för hållbarhet. Även den finns att ladda ned från Addas webbplats.

Områden som omfattas är sociala frågor i Sverige, internationella frågor (till exempel hållbara leveranskedjor), miljöhänsyn, klimatpåverkan, djuromsorg och samhällspåverkan (till exempel ekonomisk brottslighet).

Men det är inte bara före upphandling som Adda Inköpscentral arbetar utifrån Agenda 2030. 

- Vi arbetar med Agenda 2030 på ett flertal sätt. För alla nya ramavtal tar vi fram hållbarhetssammanställningar där det framgår vilka globala mål, som ramavtalet bidrar till att uppnå. Vi har också sammanställt exempel på våra krav i relation till de globala målen på vår webbplats.   

De globala målen (Addas webbplats)

- Dessutom mäter vi vårt arbete gentemot de globala målen och framför allt delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling. I dagsläget har vi ställt hållbarhetskrav i 92 % av ramavtalen och de dynamiska inköpssystemen i vår portfölj. Målet är så klart att nå 100 % och för att göra det behöver vi arbeta strategiskt med att ställa rätt krav i varje upphandling. Agenda 2030-analysen hjälper oss att göra det.

Mallarna och mer information om Addas hållbarhetsarbete finns på Addas webbplats