Start

Öppet förfarande

I ett öppet förfarande har alla leverantörer rätt att lämna anbud. Normalt sker både prövningen av kraven på leverantören och prövningen av anbudet i ett och samma steg. Den upphandlande organisationen har dock möjlighet att göra avsteg från den ordningsföljden och utvärdera anbuden innan kvalificeringsfasen.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt  

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

När får det användas? 

Den upphandlande myndigheten eller enheten (upphandlande organisationen) får alltid använda sig av detta förfarande. 

Så går det till 

Förfarandet innebär att den upphandlande organisationen annonserar ett upphandlingsdokument (tidigare kallat förfrågningsunderlag) där samtliga krav är fastställda på förhand. Den upphandlande organisationen kontrollerar sedan leverantörerna och utvärderar inkomna anbud och tilldelar därefter kontraktet till den leverantör som vunnit upphandlingen.  

Den upphandlande organisationen får inte begränsa antalet leverantörer som får lämna anbud. Inga förhandlingar får heller föras med leverantörer. 

Förfarandet genomförs normalt i ett steg. Det innebär att samtliga intresserade leverantörer kan lämna in anbud och att både prövningen av kraven på leverantören och prövningen av anbudet sedan sker i ett och samma steg. 

Utmärkande med förfarandet 

  • I ett öppet förfarande får en upphandlande organisation inte begränsa antalet leverantörer, utan alla får lämna anbud. Det ökar sannolikheten att få in många anbudsgivare och öka konkurrensen. Detta kan gynna små och medelstora företag 
  • Förfarandet lämpar sig för såväl standardiserade som enkla kundanpassade projekt eller uppdrag. 
  • Förfarandet underlättar den administrativa hanteringen av anbudsprövningen, genom möjligheten att först utvärdera anbuden innan den upphandlande organisationen kontrollerar att leverantören inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven. 

Att tänka på 

  • Vid upphandlingar som kräver anpassningar och speciallösningar går det inte att begränsa antalet anbudsgivare för att minska den administrativa kostnaden för bägge parter. 
  • Utvärderingen kan bli tidskrävande i och med att alla kan lämna anbud och inget urval görs före utvärdering av inkomna anbud. 
  • Inga förhandlingar får föras med leverantören.