Start

Förfarandet vid upphandling av koncessioner över tröskelvärdet

När en koncession upphandlas enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är inte den upphandlande myndigheten eller enheten begränsad att tillämpa något särskilt förfarande. Det finns inte heller några definierade förfaranden i lagen.

Att det saknas definierade förfaranden innebär en flexibilitet och möjlighet att utforma förfarandet efter behovet och förutsättningarna i den specifika koncessionen. Däremot finns till exempel bestämmelser om kommunikation, information till leverantörerna och dokumentation. 

I texten nedan används upphandlande organisationer som ett samlingsbegrepp för upphandlande myndigheter eller enheter. 

Den upphandlande organisationen får själv utforma förfarandet  

Den upphandlande organisationen får utforma förfarandet efter eget önskemål, så länge de grundläggande upphandlingsprinciperna och övriga bestämmelser i lagen följs. 

Kommunikation, information till leverantörerna och dokumentation  

Källhänvisningar

 • 6 kap. 1 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – förfarandet vid upphandling av koncessioner över tröskelvärdet 
 • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2876–2877–18 – ett exempel på utrymmet att utforma förfarandet vid tillämpning av LUK 
 • 4 kap. 6 § LUK – begränsning av antalet anbudssökande eller anbud 
 • Prop. 2006/07:128 s. 393 – exempel på vad som kan utgöra objektiva kriterier vid begränsning av antalet anbudssökande eller anbud 
 • 6 kap. 4 § LUK – förhandling 
 • 6 kap. 3 § LUK – upprättande av tidsplan 
 • Prop. 2015/16:195 s. 1345 – vissa ändringar av tidsplanen kan innebära att upphandlingen behöver göras om 
 • 10 kap. 1 § LUK – kommunikation med elektroniska medel
 • 10 kap. 2–3 §§ LUK – situationer där kommunikation med andra medel än de som avses i 10 kap. 1 § andra stycket får användas 
 • 10 kap. 4 § LUK – Undantag från skyldigheten att använda elektroniska medel på grund av säkerhetsskäl 
 • artikel 22.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – vad som omfattas av de väsentliga delarna av en upphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
 • 10 kap. 5 § LUK – muntlig kommunikation och krav på dokumentering av uppgifter som är av betydelse för upphandlingen
 • 10 kap. 11 § LUK – kompletterande upplysningar
 • 10 kap. 10 § LUK – tidpunkt då inkomna anbud får öppnas 
 • 1–2 a §§ arkivlagen (1990:782) – upphandlande organisationer som omfattas av arkivlagen 
 • 10 kap. 14–15 §§ LUK – bevarande av handlingar för upphandlande organisationer som inte omfattas av arkivlagen 
 • 10 kap. 12 § LUK – underrättelse om beslut 
 • 10 kap. 13 § LUK – tidsfrist att lämna kompletterande upplysningar på begäran av en leverantör