Start

Uteslutning och kvalificering vid upphandling av koncessioner

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) har bestämmelser om uteslutning och kvalificering som i flera avseenden påminner om dem som finns i övriga upphandlingslagar. LUK innehåller dock inga bestämmelser om vilka bevis som får tas in vid uteslutning av leverantörer. LUK innehåller också jämförelsevis mindre detaljerade bestämmelser om vilka bevis som får tas in vid kvalificering av leverantörerna.

I texten nedan används begreppen upphandlande myndigheter och upphandlande enheter i stället för samlingsbegreppet upphandlande organisationer, eftersom vissa regler varierar något mellan upphandlande myndigheter och vissa upphandlande enheter. 

Upphandling över tröskelvärdet  

ESPD  

Upphandlingar av koncessioner omfattas inte av ESPD-systemet. Det finns däremot inga rättsliga hinder mot att upphandlande myndigheter eller enheter ställer krav på att ESPD-systemet ska användas även för upphandlingar av koncessioner. Upphandlande myndigheter eller enheter kan alltså även för upphandling av koncessioner tillhandahålla ESPD-formulär och godta en leverantörs egenförsäkran om det framgår av upphandlingsdokumenten. 

ESPD – en standardiserad egenförsäkran 

Upphandling under tröskelvärdet samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster  

För upphandling av koncessioner under tröskelvärdena samt upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster finns det inga bestämmelser om uteslutning och kvalificering av leverantörer. För dessa upphandlingar ska upphandlande myndigheter eller enheter följa de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. 

För att säkerställa att de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna efterföljs kan inspiration tas av de regler som gäller för koncessioner över tröskelvärdena eller de regler som gäller enligt LOU om uteslutning och kvalificering. 

De grundläggande upphandlingsprinciperna