Start

ESPD - en standardiserad egenförsäkran

Upphandlande myndigheter har en skyldighet att acceptera en standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kallas ESPD (European Single Procurement Document) – det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt

  • lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att det inte föreligger grund för uteslutning, att de uppfyller kvalificeringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. Den upphandlande myndigheten får sedan begära in de dokument den ställt krav på när det av någon anledning krävs senare under upphandlingen. Kontroll ska ske av sådana anbudsgivare som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal i upphandlingen genom att myndigheten begär in och kontrollerar att de handlingar (bevis) som leverantören gett in verkligen visar att den uppfyller de formella kraven för att få delta i upphandlingen. 

När ska ESPD accepteras?

Upphandlande myndigheter ska vid upphandling enligt LOU acceptera ESPD som preliminärt bevis vid alla annonserade direktivstyrda upphandlingar, alltså sådana upphandlingar som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv.

Hur använder man ESPD? 

Vilka uppgifter ett ESPD ska omfatta har fastställts i en EU-förordning av Kommissionen. Tanken är att ESPD ska finnas med i de olika nationella upphandlingssystemen och inte existera skiljt från de system där leverantörerna lämnar elektroniska anbud. Exakt hur man fyller i ESPD varierar därför beroende på vilket upphandlingssystem som används i upphandlingen.

Vår vägledning till de olika stegen i ESPD-formuläret 

Kommissionens webbplats om ESPD (eng.)

Vad behöver man tänka på i upphandlingsdokumentet? 

Den upphandlande myndigheten bör i upphandlingsdokumenten ange att den accepterar ESPD som preliminär egenförsäkran. Leverantörer har sedan två alternativ när den ger in sitt anbud eller ansökan i upphandlingen:

  • Leverantören kan välja att preliminärt intyga i ESPD att den uppfyller kraven i upphandlingen och att den kan ge in de bevis som efterfrågas när myndigheten behöver dessa.
  • Leverantören kan istället redan tillsammans med anbudet eller ansökan ge in de handlingar som efterfrågas istället för att fylla i en ESPD.

Enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning kan den upphandlande myndigheten bestämma att alla leverantörer ska fylla i och ge in en ESPD i upphandlingen. Detta bör i så fall tydligt framgå av upphandlingsdokumenten. En fördel med att göra detta är att det blir enklare att behandla alla leverantörer på samma sätt i upphandlingen.

Myndigheten bör också tänka på att den inte kan kräva att sådana anbudssökande och anbudsgivare som gett in en ESPD ger in efterfrågade bevis avseende de krav som omfattas av ESPD redan tillsammans med ansökan eller anbudet.

Åberopad kapacitet och underleverantörer

Enligt upphandlingsreglerna finns en i princip obegränsad rätt att åberopa kapaciteten hos ett annat företag, till exempel ett moderbolag eller underleverantör, för att visa att man har de resurser eller den kapacitet som krävs för att delta i upphandlingen. Däremot kan det följa begränsningar av konkurrensreglerna. Om leverantören åberopar kapaciteten hos ett annat företag för att visa att man uppfyller kvalificerings­kraven gäller enligt LOU att även det andra företaget ska ge in ett ESPD där företaget intygar att det inte ska uteslutas och att det uppfyller det aktuella kvalificeringskravet.

Åberopa andra företags kapacitet