Start

ESPD-formuläret steg-för-steg

Här går vi översiktligt igenom de olika delarna av ESPD-formuläret och förklarar vilka uppgifter som ska anges.

Tänk på: olika begrepp i olika upphandlingar och system

Vi vill understryka att även om ett av syftena med ESPD-systemet är att det ska vara enhetligt så kan den exakta ordalydelsen se olika ut i olika upphandlingar. Detta bland annat eftersom det används olika begrepp för samma moment eller regler i ESPD-förordningen, upphandlingsdirektiven och i upphandlingslagarna. Funktionerna och begreppen i olika upphandlingssystem kan också skilja sig något åt. 

Upphandlingsmyndigheten har därför inte något ESPD-formulär som upphandlande organisationer och leverantörer kan använda i upphandlingar. 

Del I: Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller enheten

På denna sida ska den upphandlande myndigheten ange vissa grunduppgifter om upphandlingen.

Del II: Information om den ekonomiska aktören

Del II A: Information om den ekonomiska aktören

I denna del lämnar leverantören vissa grunduppgifter om sig själv.

På frågan ”Deltar den ekonomiska aktören i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra aktörer?” ska en leverantör svara ”Ja” endast om den lämnar anbud som en del av en ”grupp av leverantörer”, i den mening som avses i 4 kap. 5 § LOU (till exempel om leverantören ingår i ett konsortium). Vid ett sådant gemensamt deltagande i upphandlingen ska samtliga leverantörer ge in en separat egenförsäkran. Information om att en leverantör avser att åberopa kapacitet hos ett annat företag ska inte anges här, utan under Del II C.

Svenska leverantörer ska alltid svara "Nej" på frågan om de är registrerade i en "officiell förteckning". Några officiella förteckningar över godkända leverantörer har nämligen aldrig införts i Sverige men finns i andra länder.

Del II B: Information om den ekonomiska aktörens företrädare

Här lämnas information om vem som företräder leverantören i upphandlingen. Vilken information som en leverantör förväntas lämna under denna del bör närmare ha preciserats av den upphandlande myndigheten i något av de övriga upphandlingsdokumenten.

Del II C: Information om beroende av andra enheters kapacitet

Här lämnas information om leverantören använder sig av underleverantörer eller annan extern kapacitet i upphandlingar för att uppfylla kvalificeringskraven. Enligt 15 kap. 1 § andra stycket LOU gäller att om en leverantör åberopar andra företags kapacitet ska leverantörens egenförsäkran åtföljas av en separat egenförsäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas. Om leverantören i detta avsnitt anger att den förlitar sig på andra företags kapacitet ska alltså dessa företag fylla i och ge in separata egenförsäkringar.

Åberopa andra företags kapacitet

Del II D: Information om underleverantörer vars kapacitet den ekonomiska aktören inte utnyttjar

Här lämnas information om leverantören har för avsikt att lägga ut någon del av kontraktet på tredje man. Här anges eventuella andra underleverantörer än de som utnyttjas för att uppfylla kvalificeringskraven som anges i Del II C. Enligt 17 kap. 6–7 §§ LOU får, och i vissa fall ska, den upphandlande myndigheten kräva att leverantörerna lämnar vissa uppgifter om sina underleverantörer. Detta avsnitt ska bara fyllas i om det av upphandlingsdokumenten framgår att denna information ska lämnas.

Samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar 

Del III: Uteslutningsgrunder

Här ska den upphandlande myndigheten ange vilka uteslutningsgrunder enligt 13 kap. LOU den använder i upphandlingen. Uteslutningsgrunderna är uppdelade i fyra olika kategorier:

  • A: Fällande dom i brottmål. Dessa grunder avser de brott som utgör de obligatoriska grunderna för uteslutning i 13 kap. 1 § LOU
  • B: Åsidosättande av skyldigheter att betala skatter eller sociala avgifter. Denna grund syftar på uteslutning på grund av bristande betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i 13 kap. 2 § LOU
  • C: Insolvens, intressekonflikter eller allvarliga fel i yrkesutövningen. Denna del syftar på de uteslutningsgrunder som räknas upp i 13 kap. 3 § LOU och som det är frivilligt för den upphandlande myndigheten att använda i upphandlingen.
  • D: Andra uteslutningsgrunder. Denna del syftar på möjligheten för medlemsstaterna i EU att bestämma att det ska finnas fler grunder för uteslutning än de som räknas upp i punkterna A-C (13 kap. 1–3 §§ LOU). Sverige har inte använt sig av denna möjlighet varför ingen information ska lämnas i denna del i formuläret.

Uteslutningsgrunder 

Del IV: Urvalsgrunder

Med urvalsgrunder avses kvalificeringskraven enligt 14 kap. LOU. Här ska leverantören intyga att den uppfyller de kvalificeringskrav som har ställts i upphandlingen. Här har den upphandlande myndigheten ett val:

  1. antingen bestämmer den att det är tillräckligt att de leverantörerna anger att i Del IV α med ett enkelt ”Ja” att de uppfyller samtliga kvalificeringskrav i upphandlingen, eller
  2. så bestämmer den att leverantörerna i Del IV A-D ska intyga att de uppfyller vart och ett av kvalificeringskraven. I detta fall ska leverantören lämna detaljerad information om på vilket sätt den uppfyller vart och ett av de kvalificeringskrav som har ställts i upphandlingen. Även här finns det en möjlighet för leverantörerna att ange webblänkar till relevanta bevis. Det är inte så vanligt förekommande i Sverige att detta är möjligt.

Kvalificeringskrav i upphandlingar

Del IV A: Lämplighet

Med ”lämplighet” avses krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 14 kap. 2 § LOU. Denna del ska endast fyllas i om det i upphandlingen har ställts sådana krav.

Del IV B: Ekonomisk och finansiell ställning

I denna del lämnas information om sådana krav på ekonomisk och finansiell ställning som avses i 14 kap. 3–4 §§ LOU. Denna del ska endast fyllas i om det i upphandlingen har ställts sådana krav.

Del IV C: Teknisk och yrkesmässig kapacitet

I denna del lämnas information om sådana krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet som avses i 14 kap. 5 § LOU. Denna del ska endast fyllas i om det i upphandlingen har ställts sådana krav.

Del V: Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare

Här ska leverantören ange på vilket sätt den uppfyller eventuella kriterier och regler för urval i tvåstegsförfaranden (så kallade begränsningskriterier) som den upphandlande myndigheten enligt 4 kap. 6–7 §§ LOU kan använda sig av i upphandlingar som genomförs i flera steg. Detta innebär förenklat att den upphandlande myndigheten kan välja ut vilka leverantörer som uppfyller alla formella krav i upphandlingen som får lämna anbud. Denna information ska bara lämnas i sådana tvåstegsförfaranden där den upphandlande myndigheten faktiskt använder begränsningskriterier.

Fråga i vår Frågeportal: Vad får begränsningskriterier i ett flerstegsförfarande innehålla? 

Del VI: Försäkran

Här ska leverantören avslutningsvis intyga

  • att informationen den lämnat i sin egenförsäkran är korrekt,
  • att den på begäran och utan dröjsmål kan lämna in de bevis som den upphandlande myndigheten ställt krav på vad gäller uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och begränsningskriterier, och
  • att den samtycker till att myndighet själv inhämtar de bevis som leverantören eventuellt har länkat till i sin egenförsäkran.

I denna del finns också en möjlighet för leverantören att underteckna sin egenförsäkran om den upphandlande myndigheten krävt det i upphandlingen.