Start

Får åberopat företag lämna ESPD trots att anbudsgivaren inte gör det?

Om anbudsgivaren väljer att lämna in en ESPD i en upphandling och samtidigt åberopar ett annat företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav måste även det åberopade företaget lämna en ESPD. Men om anbudsgivaren väljer att lämna in alla bevis direkt med sitt anbud, får det åberopade företaget i det fallet lämna en ESPD (och inga bevis förrän på begävan)?

Frågande

Publicerad 11 oktober 2023

Hej,

Det främsta syftet med bestämmelserna om egenförsäkran (ESPD) är att minska den administrativa bördan för såväl upphandlande organisationer som för leverantörerna och innebär att anbudsgivaren kan välja att skicka in en egenförsäkran som ett preliminärt bevis i stället för att skicka in samtliga efterfrågade bevis direkt med anbudet. Bestämmelserna träffar i första hand anbudsgivaren men precis som du skriver i din fråga ska även företag vars kapacitet åberopas för att uppfylla ett eller flera kvalificeringskrav lämna in en separat ESPD om anbudsgivaren har valt att använda denna möjlighet.

Frågan om ett åberopat företag har en fristående rätt att lämna in en egenförsäkran trots att anbudsgivaren valt att skicka in samtliga dennes bevis med anbudet framgår inte uttryckligen i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i dess förarbeten. Av det bakomliggande LOU-direktivet framgår dock att syftet med att egenförsäkran ska innehålla relevant information om det företag vars kapacitet åberopas är att säkerställa att kontrollen av informationen om det åberopade företaget kan utföras tillsammans med och på samma villkor som kontrollen avseende den huvudsakliga anbudsgivaren. En rimlig slutsats av detta är att om anbudsgivaren väljer att skicka in samtliga bevis direkt med anbudet så ska även det företag vars kapacitet åberopas göra detsamma för att även i dessa fall säkerställa att kontrollen kan utföras tillsammans och på samma villkor.

Frågan har dock så vitt vi känner till inte blivit prövad i domstol och rättsläget får därför bedömas vara oklart. Vad som ytterst gäller i frågan kommer att behöva avgöras av rättstillämpningen.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 769 – en leverantör kan välja mellan att lämna en egenförsäkran, eller lämna in alla för ändamålet nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan för att visa att leverantören inte omfattas av en uteslutningsgrund och uppfyller kvalificeringskraven
  • 15 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) -  om leverantören lämnat en egenförsäkran och dessutom åberopat annat företags kapacitet ska även det åberopade företaget lämna in en egenförsäkran som intygar att det inte ska uteslutas och att det uppfyller det eller de aktuella kvalificeringskrav företaget åberopats för
  • beaktandesats 84 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – syftet med att en egenförsäkran ska lämnas även för det åberopade företaget är att säkerställa att kontrollen av informationen kan utföras tillsammans och på samma villkor som kontrollen av anbudsgivaren.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

20 oktober 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.